امتیاز‌های KOSHIAR ZAND

بازدید
٢٢
امتیاز کل
١,٢١٨
کل مدال ها
٣٧
طلا
٠
نقره
٠
برنز
٣٧
١٠٣
×
١٠
=
١,٠٣٠
٠
×
=
٠
٥٩
×
٢
=
١١٨
٠
×
=
٠
٣٥
×
٢
=
٧٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١,٢١٨

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠

جزئیات امتیاز در بپرس

١٠٣
×
١٠
=
١,٠٣٠
٠
×
=
٠
٥٩
×
٢
=
١١٨
٠
×
=
٠
٣٥
×
٢
=
٧٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١,٢١٨