نوع مدال

پاسخ صحیح

٣١
نوع مدال

پاسخ به پرسش بدون پاسخی که حداقل ٦٠ روز گذشته ثبت شده

٢
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ٣٠٠ رای

١
نوع مدال

ثبت واژه جدید

١