امتیاز‌های مظفر حاجی علیقلی

بازدید
٢٤
امتیاز کل
٢,٨٤٦
کل مدال ها
٥٠
طلا
١
نقره
٣٥
برنز
١٤
١٦٢
×
١٠
=
١,٦٢٠
٥
×
=
-١٠
٣٣٢
×
٢
=
٦٦٤
٠
×
=
٠
١
×
٢
=
٢
٣٨
×
١٥
=
٥٧٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢,٨٤٦

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١
×
١٠
=
١٠
٠
×
=
٠
٢
×
٢
=
٤
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٤

جزئیات امتیاز در بپرس

١٦١
×
١٠
=
١,٦١٠
٥
×
=
-١٠
٣٣٠
×
٢
=
٦٦٠
٠
×
=
٠
١
×
٢
=
٢
٣٨
×
١٥
=
٥٧٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢,٨٣٢