امتیاز‌های Peter Strahm

بازدید
٢٩
امتیاز کل
٣٦٨
کل مدال ها
١٢
طلا
٠
نقره
٤
برنز
٨
١٣
×
١٠
=
١٣٠
٠
×
=
٠
١٨٤
×
٢
=
٣٦٨
١٤٥
×
=
-١٤٥
٠
×
٢
=
٠
١
×
١٥
=
١٥
٠
×
-١٥
=
٠
٣٦٨

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٧
×
١٠
=
٧٠
٠
×
=
٠
١٧٢
×
٢
=
٣٤٤
١٤٣
×
=
-١٤٣
٠
×
-١٥
=
٠
٢٧١

جزئیات امتیاز در بپرس

٦
×
١٠
=
٦٠
٠
×
=
٠
١٢
×
٢
=
٢٤
٢
×
=
٠
×
٢
=
٠
١
×
١٥
=
١٥
٠
×
-١٥
=
٠
٩٧