نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

١
نوع مدال

ثبت حداقل ٣٠٠ رای

١
نوع مدال

پاسخ صحیح

١
نوع مدال

ثبت واژه جدید

١
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

٢
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

ثبت حداقل ١٠٠ رای

١