تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

املای درست و مرسوم این واژه persistent هست.

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

املای درست این کلمه Brutal میباشد.

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مورچه مانند شبیه به مورچه

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

نوشتار اصلی این کلمه paralyze هست.

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

a period between the 14th and 17th centuries.

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٢

کوتاه شده کلمه Buddy رفیق، دوست، داداش

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
١

1:naked:They sunbathed in the raw 2:in a honest way:The film really showed you prison life in the raw