ترجمه‌های کیمیا رستمی (٢)

بازدید
١
تاریخ
٥ ماه پیش
متن
The turtle hibernates in a shallow burrow for six months of the year.
دیدگاه
٠

لاک پشت شش ماه از سال را در یک لانه ی کم عمق به خواب زمستانی می رود

تاریخ
٥ ماه پیش
متن
It was a rather damp reception for the new president.
دیدگاه
٠

این استقبال نسبتا سردی از رییس جمهور جدید بود