امتیاز‌های محمد یارحقی

بازدید
١٦
امتیاز کل
١٧٩
کل مدال ها
٦
طلا
٠
نقره
١
برنز
٥
٢٥
×
١٠
=
٢٥٠
١٢
×
=
-٢٤
٨
×
٢
=
١٦
٣٣
×
=
-٣٣
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٢
×
-١٥
=
-٣٠
١٧٩

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١٠
×
١٠
=
١٠٠
٥
×
=
-١٠
٦
×
٢
=
١٢
٣٣
×
=
-٣٣
٢
×
-١٥
=
-٣٠
٣٩

جزئیات امتیاز در بپرس

١٥
×
١٠
=
١٥٠
٧
×
=
-١٤
٢
×
٢
=
٤
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٤٠