١ رأی
١ پاسخ
٥٩٢ بازدید

فرق میان پسوند "  َ ک" و " آک" در زبان فارسی میانه چیه؟

٦ ماه پیش