تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد

من لر نیستم. ولی به خوبی میدانم این دو کاربر پایین سایبری هستند. از آنجایی که شما مردمان پاک سرشت و میهن پرستی هستید، تازیان و بزهای کوهی به شما می ...

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٢

در پاسخِ آخر به کاربر Mohammad S: آنجایی از کارنامه اردشیر را که دوست نداری، می گویی "افسانه" است؟!هنگامیکه می گویم: " مغلطه گر" هستی نگو نَه. این ...

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٣

پاسخِ دوباره به کاربر مغلطه گر " Mohammad S" : 1 - در کجای کارنامه اردشیر واژه یِ " کُرد" معنایِ " قومی" داشته است؟! برای نمونه در واژه " سپاهان و پا ...

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٢

در پاسخ به کاربری به نام Mohammad S: نخست اینکه فارسِ متعصب چه کسی است؟ اگر کسی که سخنان نادرست شما را بهتون گوشزد می کند، فارس متعصب هست؛ آری من یک ...

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مخالف ( بیم ) ، ( بی باکی ) میشود.

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

به Sara: مخالف ( بیم ) ، ( بی باکی ) هم میشود.

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

زبان آذر غربی و شرقی زبان پهلوی بوده است.

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پسوند آق در زبان مغولی از پسوند آگ یا آک که مربوط به زبان پهلوی است گرفته شده است. واژه چاناق واژه ای پهلوی است نه مغولی.

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بایدن پدوفیلی