نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

٢
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ٦٠٠ رای

١