نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

٢
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ٦٠٠ رای

١
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٨٢
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٦
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٩٣
نوع مدال

ثبت حداقل ٣٠ رای در روز

٣٣
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٢٠
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

١٨
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

تکمیل درباره من

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١