امتیاز‌های علی قربان زاده

بازدید
١٤
امتیاز کل
٥,٤٤٩
کل مدال ها
٧٦
طلا
٠
نقره
٢٧
برنز
٤٩
٥٥٠
×
١٠
=
٥,٥٠٠
٤٧
×
=
-٩٤
٢٣
×
٢
=
٤٦
١٨
×
=
-١٨
٠
×
٢
=
٠
١
×
١٥
=
١٥
٠
×
-١٥
=
٠
٥,٤٤٩

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٥٤٩
×
١٠
=
٥,٤٩٠
٤٦
×
=
-٩٢
٢٢
×
٢
=
٤٤
١٧
×
=
-١٧
٠
×
-١٥
=
٠
٥,٤٢٥

جزئیات امتیاز در بپرس

١
×
١٠
=
١٠
١
×
=
١
×
٢
=
٢
١
×
=
٠
×
٢
=
٠
١
×
١٥
=
١٥
٠
×
-١٥
=
٠
٢٤