علی قربان زاده

علی قربان زاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهwing box١٣:٠٤ - ١٣٩٩/١٠/٢٨( هواپیمایی ) ساختمان اصلی بال هاى مدرن استرس اسکینگزارش
5 | 0
intrusive١٨:٤٨ - ١٣٩٩/١٠/١٣مزاحمت آمیزگزارش
14 | 0
federated learning١١:٤٨ - ١٣٩٩/١٠/١٣یادگیری مشارکتیگزارش
7 | 0
under fire١١:٤٣ - ١٣٩٩/١٠/١١مورد انتقاد، مورد حملهگزارش
7 | 0
knucklehead٢٢:٢٨ - ١٣٩٩/١٠/٠٥کله پوکگزارش
7 | 0
half dozen١٠:٥٥ - ١٣٩٩/١٠/٠٥نیم دوجینگزارش
7 | 1
beeswax١٥:٠٤ - ١٣٩٩/١٠/٠١none of your beeswax = none of your business = به تو ربطی ندارهگزارش
18 | 1
turnover rate١٠:٣٠ - ١٣٩٩/١٠/٠١نرخ ریزشگزارش
16 | 0
hyperconnected١٢:٠٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢١فوق متصلگزارش
5 | 0
aml١١:٠٤ - ١٣٩٩/٠٩/١٢Anti - money laundering ضد پولشوییگزارش
16 | 0
سوال انحرافی١٢:٢٠ - ١٣٩٩/٠٩/١١Trick questionگزارش
2 | 0
action point١٥:٢٣ - ١٣٩٩/٠٩/١٠پیشنهاد، طرح، برنامهگزارش
12 | 0
kpi١٧:١٥ - ١٣٩٩/٠٩/٠٦شاخص کلیدی عملکرد [Key Performance Indicator]گزارش
30 | 0
digital twins١٦:٢٠ - ١٣٩٩/٠٩/٠٤نسخه دیجیتال شبیه سازی دیجیتال نسخه شبیه سازی شدهگزارش
7 | 0
fte١٨:١٨ - ١٣٩٩/٠٩/٠١معادل تمام وقت [full - time equivalent]گزارش
7 | 0
under the gun١٤:٠٤ - ١٣٩٩/٠٨/٣٠تحت فشار زیادگزارش
12 | 0
home grown١١:١٥ - ١٣٩٩/٠٧/٢٨خانگی، محلی، داخلی، بومی، ملیگزارش
9 | 0
informational٢٣:٣٢ - ١٣٩٩/٠٧/٠١آگاهی بخش، آگاهی دهندهگزارش
16 | 0
policy holder١٥:٢٨ - ١٣٩٩/٠٦/٠٨شخص بیمه شدهگزارش
14 | 0
call in sick١١:٥٨ - ١٣٩٩/٠٦/٠٦مرخصی استعلاجی گرفتنگزارش
30 | 0
adiagnostic١٥:٣٩ - ١٣٩٩/٠٥/١٠غیرتشخیصیگزارش
9 | 0
non reaction١٨:٢٨ - ١٣٩٩/٠٤/٣١ناواکنشگزارش
7 | 0
letting go١٩:٢٨ - ١٣٩٩/٠٤/٣٠بی خیال شدن، رها کردنگزارش
14 | 1
be open with١٥:٥٧ - ١٣٩٩/٠٤/٣٠با کسی صادق بودنگزارش
18 | 0
being opened١٥:٥٧ - ١٣٩٩/٠٤/٣٠در حال باز شدنگزارش
12 | 0
inpatient١٥:٢٠ - ١٣٩٩/٠٤/٣٠بستری شدهگزارش
16 | 0
dream big٢١:٠٢ - ١٣٩٩/٠٤/٢٥بلندپرواز باشیدگزارش
28 | 1
cognitive schemata١٢:٤١ - ١٣٩٩/٠٤/٢٥طرحواره شناختیگزارش
14 | 0
monocausal١٢:٣٦ - ١٣٩٩/٠٤/٢٥تک علیتیگزارش
16 | 1
bias against disconfirmatory evidence١٢:٢٣ - ١٣٩٩/٠٤/٢٥سوگیری در برابر شواهد مخالفگزارش
12 | 1
disconfirmatory١٢:٢١ - ١٣٩٩/٠٤/٢٥مخالفگزارش
12 | 1
jumping to conclusion١٢:٢٠ - ١٣٩٩/٠٤/٢٥قضاوت عجولانهگزارش
21 | 1
breakout room١٤:٠٧ - ١٣٩٩/٠٤/٢٤اتاق جانبیگزارش
16 | 1
wire١٠:٢٧ - ١٣٩٩/٠٤/٢٣می تونه به معنی �شنود� هم باشه: He is wearing a wireگزارش
32 | 1
episode١٧:٣٨ - ١٣٩٩/٠٤/١٨در روان شناسی: دورهگزارش
53 | 1
cbt١٧:٤٣ - ١٣٩٩/٠٤/١٥مخفف Cognitive Behavioural Therapy به معنی رفتاردرمانی شناختیگزارش
21 | 1
inflexible١٧:٢٥ - ١٣٩٩/٠٣/١٣انعطاف ناپذیرگزارش
16 | 1
search products١٨:٥١ - ١٣٩٩/٠٣/١٢محصولات آسان خریدگزارش
18 | 1
willingness to take risks١٧:٤٠ - ١٣٩٩/٠٣/٠٤تمایل به خطرپذیریگزارش
16 | 1
مورد لبه ای١٧:٥٢ - ١٣٩٩/٠٢/٣١Edge caseگزارش
12 | 1
hedonic product١٧:٠٨ - ١٣٩٩/٠٢/٣١محصول تفریحیگزارش
14 | 1
make work١٦:٠٤ - ١٣٩٩/٠١/١٧اشتغال کاذبگزارش
23 | 1
office assistant١٥:٤٨ - ١٣٩٩/٠١/١٧مسئول دفترگزارش
23 | 1
genomic١٦:٠٩ - ١٣٩٨/٠١/٠٩ژنومیکگزارش
23 | 1