برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی قربان زاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 (هواپيمایی‌) ساختمان‌ اصلی‌ بال‌هاى‌ مدرن‌ استرس‌ اسكين‌ ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

2 مزاحمت‌آمیز ١٣٩٩/١٠/١٣
|

3 یادگیری مشارکتی ١٣٩٩/١٠/١٣
|

4 مورد انتقاد، مورد حمله ١٣٩٩/١٠/١١
|

5 کله‌پوک ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

6 نیم دوجین ١٣٩٩/١٠/٠٥
|

7 none of your beeswax = none of your business = به تو ربطی نداره ١٣٩٩/١٠/٠١
|

8 نرخ ریزش ١٣٩٩/١٠/٠١
|

9 فوق‌متصل ١٣٩٩/٠٩/٢١
|

10 Anti-money laundering
ضد پولشویی
١٣٩٩/٠٩/١٢
|

11 Trick question ١٣٩٩/٠٩/١١
|

12 پیشنهاد، طرح، برنامه ١٣٩٩/٠٩/١٠
|

13 شاخص کلیدی عملکرد
[Key Performance Indicator]
١٣٩٩/٠٩/٠٦
|

14 نسخه دیجیتال
شبیه‌سازی دیجیتال
نسخه شبیه‌سازی‌شده
١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

15 معادل تمام وقت
[full-time equivalent]
١٣٩٩/٠٩/٠١
|

16 تحت فشار زیاد ١٣٩٩/٠٨/٣٠
|

17 خانگی، محلی، داخلی، بومی، ملی ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

18 آگاهی‌بخش، آگاهی‌دهنده ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

19 شخص بیمه‌شده ١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

20 مرخصی استعلاجی گرفتن ١٣٩٩/٠٦/٠٦
|

21 غیرتشخیصی ١٣٩٩/٠٥/١٠
|

22 ناواکنش ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

23 بی‌خیال شدن، رها کردن ١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

24 در حال باز شدن ١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

25 با کسی صادق بودن ١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

26 بستری شده ١٣٩٩/٠٤/٣٠
|

27 بلندپرواز باشید ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

28 طرحواره شناختی ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

29 تک علیتی ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

30 سوگیری در برابر شواهد مخالف ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

31 مخالف ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

32 قضاوت عجولانه ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

33 اتاق جانبی ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

34 می‌تونه به معنی �شنود� هم باشه:
He is wearing a wire
١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

35 در روان‌شناسی: دوره ١٣٩٩/٠٤/١٨
|

36 مخفف Cognitive Behavioural Therapy به معنی رفتاردرمانی شناختی ١٣٩٩/٠٤/١٥
|

37 انعطاف ناپذیر ١٣٩٩/٠٣/١٣
|

38 محصولات آسان‌خرید ١٣٩٩/٠٣/١٢
|

39 تمایل به خطرپذیری ١٣٩٩/٠٣/٠٤
|

40 Edge case ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

41 محصول تفریحی ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

42 اشتغال کاذب ١٣٩٩/٠١/١٧
|

43 مسئول دفتر ١٣٩٩/٠١/١٧
|

44 ژنومیک ١٣٩٨/٠١/٠٩
|