ترجمه‌های علی قربان زاده (١)

بازدید
٤٧
تاریخ
١ سال پیش
متن
The racing bikes have narrow saddles.
دیدگاه

دوچرخه های مسابقه ای زین های باریکی دارند.