طبیبی

طبیبی fluent in Azeri, Farsi, English, Spanish
🤷 ‍♀️🇮 🇷

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهrum go١٨:١٩ - ١٣٩٩/١١/٢٣اتفاق ( یا چیز ) عجیب ، غیر منتظره و گیج کننده جمع آن rum gosگزارش
7 | 0
stand puzzle١٨:١٤ - ١٣٩٩/١١/٢٣متحیر ماندن، he stood puzzled ماتش برده بود، خشکش زده بودگزارش
5 | 0
wound up١٧:٥٢ - ١٣٩٩/١١/٢٣گذشته ی فعل wind up به معنی کوک کردن ساعتگزارش
9 | 0
panelled١٧:١٦ - ١٣٩٩/١١/٢٣panelled walls به دیوار های چوبی گفته میشه که صفحه های چوبی کنده کاری شده و طرح دار با عرض حدود یک متر کنار هم گذاشته شدنگزارش
7 | 0
flooded١٧:١٢ - ١٣٩٩/١١/٢٣پوشانده شده، تحت پوششگزارش
12 | 0
creaking١٧:٠٥ - ١٣٩٩/١١/٢٣قیژ قیژ سقف یا کفپوش چوبی هم چَم ( مترادف ) : squeakگزارش
9 | 0
processing١٧:٠٤ - ١٣٩٩/١١/٢٣پروسهگزارش
7 | 0
untampered١٦:٤١ - ١٣٩٩/١١/٢١دستکاری نشده، دستنخوردهگزارش
5 | 0
twisted١٦:٠٥ - ١٣٩٩/١١/٢١از ریخت افتاده، از شکل طبیعی خود خارج شده، تاب برداشتهگزارش
23 | 0
crumpled١٥:٤٠ - ١٣٩٩/١١/٢١خم شده، تا شده، چیزی یا کسی که از جایی پایین افتادهگزارش
7 | 0
steadliy١٥:٣٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥به طور پیوسته، دائماً، مرتباً، به مراتبگزارش
7 | 0
emitted١٨:٤٢ - ١٣٩٩/٠٩/٠٤ساطع شده، منتشر شده، بیرون داده شدهگزارش
16 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده