امتیاز‌های طبیبی

بازدید
١٣
امتیاز کل
١٠,١٨٠
کل مدال ها
٢٢٧
طلا
٠
نقره
١٠١
برنز
١٢٦
١,٠٥٦
×
١٠
=
١٠,٥٦٠
١٩٠
×
=
-٣٨٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٠,١٨٠

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١,٠٥٦
×
١٠
=
١٠,٥٦٠
١٩٠
×
=
-٣٨٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٠,١٨٠

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠