تاریخ
٣ سال پیش
متن
I stubbed my toe against the foot of the table.
دیدگاه
٢

من انگشت پایم را به پایه ی میز زدم

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Prick the skin of the potatoes with a fork before baking them.
دیدگاه
١

قبل از پختن، در پوست سیب زمینی به وسیله ی یک چنگال چند سوراخ ایجاد کنید.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Prick holes in the paper with a pin.
دیدگاه
٣

کاغذ را به وسیله ی یک سوزن ته گرد سوراخ کن.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Have another piece of cake. It'll tide you over till supper.
دیدگاه
٢

یک تکه کیک دیگه بخور ، ته دلت رو میگیره تا شام آماده بشه.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The exam was a piece of cake.
دیدگاه
٣

امتحان خیلی راحت بود.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The exam paper was a piece of cake.
دیدگاه
٤

برگه ی امتحان مثل آب خوردن آسان بود

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Can you manage another piece of cake?
دیدگاه
٠

برای یک تکه کیک دیگه جا داری؟

تاریخ
٣ سال پیش
متن
It was a piece of cake.
دیدگاه
١٣

مثل آب خوردن بود .

تاریخ
٣ سال پیش
متن
A new direction was felt desirable for both parties.
دیدگاه
٢

احساس میشد یک جهت جدید برای هر دو جناح ( حزب ) مطلوب است.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
It was a broad avenue with six lanes of traffic.
دیدگاه
٦

یک خیابان عریض ( پهن ) با شش لاین_ترافیک_بود.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Mozart had extraordinary musical talent even as a child.
دیدگاه
٧

موزارت استعداد موسیقی فوق العاده ای داشت حتی وقتی بچه بود.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The front of the car crumpled on impact.
دیدگاه
٣

جلوی ماشین در اثر ضربه جمع شد.