piece of cake

/pis ʌv keɪk//piːs ɒv keɪk/
شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. Can you manage another piece of cake?
[ترجمه طبیبی] برای یک تکه کیک دیگه جا داری؟
|
[ترجمه ترگمان]میتونی یه تیکه دیگه از کیک رو مدیریت کنی؟
[ترجمه گوگل]آیا می توانید یک قطعه دیگر از کیک را مدیریت کنید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. It was a piece of cake.
[ترجمه طبیبی] مثل آب خوردن بود .
|
[ترجمه ترگمان] یه تیکه کیک بود
[ترجمه گوگل]این یک تکه کیک بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. small piece of cake will be ample, thank you.
[ترجمه ترگمان]کیک کوچکی از کیک پر خواهد شد، متشکرم
[ترجمه گوگل]تکه کوچکی از کیک بزرگ خواهد بود، از شما سپاسگزارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I'm going to have another piece of cake.
[ترجمه ترگمان]می خواهم یک تکه کیک دیگر بخورم
[ترجمه گوگل]من قصد دارم یک قطعه دیگر از کیک داشته باشم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The exam paper was a piece of cake.
[ترجمه طبیبی] برگه ی امتحان مثل آب خوردن آسان بود
|
[ترجمه ترگمان]کاغذ امتحان یک تکه کیک بود
[ترجمه گوگل]کاغذ امتحان یک تکه کیک بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. There's only one piece of cake left.
[ترجمه ترگمان]فقط یه تیکه کیک مونده
[ترجمه گوگل]تنها یک قطعه کیک وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Have another piece of cake. It'll tide you over till supper.
[ترجمه طبیبی] یک تکه کیک دیگه بخور ، ته دلت رو میگیره تا شام آماده بشه.
|
[ترجمه ترگمان] یه تیکه کیک دیگه بخور تا شام شما را به آب خواهد انداخت
[ترجمه گوگل]یک قطعه دیگر از کیک داشته باشید این شما را تا شام راندند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. You can have a piece of cake after you've eaten your vegetables!
[ترجمه ترگمان]بعد از اینکه سبزیجاتت رو خوردی میتونی یه تیکه کیک بخوری
[ترجمه گوگل]بعد از خوردن سبزیجات، می توانید یک تکه کیک داشته باشید!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The exam was a piece of cake.
[ترجمه طبیبی] امتحان خیلی راحت بود.
|
[ترجمه ترگمان]امتحان یک تکه کیک بود
[ترجمه گوگل]امتحان یک تکه کیک بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Just another surveillance job, old chap. Piece of cake to somebody like you.
[ترجمه ترگمان]فقط یه کار نظارتی دیگه، پیرمرد یه تیکه کیک به یکی مثل تو
[ترجمه گوگل]یک کار نظارتی دیگر، رئیس قدیمی قطعه کیک به کسی مثل شما
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. A piece of cake.
[ترجمه ترگمان] یه تیکه کیک
[ترجمه گوگل]یک تکه کیک
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. All you ate was a tiddly little piece of cake.
[ترجمه ترگمان] تنها چیزی که خوردی یه تیکه کیک بود
[ترجمه گوگل]همه چیزهایی که خوردید یک تکه کوچکی از کیک بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Go on, spoil yourself. Have another piece of cake.
[ترجمه ترگمان]زود باش، خودتو لوس نکن یه تیکه کیک دیگه بخور
[ترجمه گوگل]برو، خودت را خراب کن یک قطعه دیگر از کیک داشته باشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. If we take only one piece of cake, mother will be none the wiser.
[ترجمه ترگمان]اگر ما فقط یک تکه کیک بگیریم، مادر عاقلانه تر از این نخواهد بود
[ترجمه گوگل]اگر ما فقط یک قطعه کیک مصرف کنیم، مادر هیچ کدام از عاقل تر نخواهد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

به انگلیسی

• easy task, simple job, "child's play"; slice of cake, bit of cake

پیشنهاد کاربران

مثل آب خوردن
خیلی راحت
راحت ، آسان مثل آب خوردن
خیلی اسان، راحت، مثل اب خوردن
Writing korean is a piece of cake
مثل آب خوردن - بسیار راحت
مثل آب خوردن

# The exam was a piece of cake
# How was the test? a piece of cake
توضیح درباره اصطلاح piece of cake
ایده استفاده از اصطلاح یک تکه کیک برای چیزهای ساده از سال 1870 شروع شد. در ایالت هایی از آمریکا که برده داری صورت می گرفت، مسابقه ای بین بردگان برگزار می کردند و مسابقه ای آسان بود و برده ها می بایست ادای ارباب هایشان را دربیاورند. جایزه برنده ها تکه ای کیک بود.

منبع: سایت بیاموز
Informal Something very easy to do.
سادست
مثل آب خوردنه
Very easy
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما