امتیاز‌های محمدسینا رامشینی

بازدید
٢٣
امتیاز کل
١,٣١٨
کل مدال ها
٢٨
طلا
١
نقره
٢٢
برنز
٥
٩٣
×
١٠
=
٩٣٠
٢
×
=
١
×
٢
=
٢
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٢٦
×
١٥
=
٣٩٠
٠
×
-١٥
=
٠
١,٣١٨

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠

جزئیات امتیاز در بپرس

٩٣
×
١٠
=
٩٣٠
٢
×
=
١
×
٢
=
٢
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٢٦
×
١٥
=
٣٩٠
٠
×
-١٥
=
٠
١,٣١٨