نوع مدال

هر ٢٠ پاسخ صحیح

١
نوع مدال

پاسخ صحیح

٢١
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

١
نوع مدال

پاسخ با حداقل ٥ رای

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

تکمیل درباره من

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١