میرحسین سیاوشی خیابانی

میرحسین سیاوشی خیابانی میرحسین سیاوشی خیابانی

دانشجوی رشتهٔ زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تبریز

شماره تماس ( واتساپ و تلگرام ) :09036349226

ایمیل:siavoshiamirhossein005@gmail

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهاذعان داشتن١١:٥٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤مقر آمدن ؛ اعتراف کردن. اقرار کردن. خستو شدن. معترف شدن : مقر آمد جوانمردی که بی او نشد کس را جوانمردی مقرر. عنصری ( دیوان چ یحیی قریب ص 76 ) . دبی ... گزارش
0 | 0
اعتراف نمودن١١:٥٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤مقر آمدن ؛ اعتراف کردن. اقرار کردن. خستو شدن. معترف شدن : مقر آمد جوانمردی که بی او نشد کس را جوانمردی مقرر. عنصری ( دیوان چ یحیی قریب ص 76 ) . دبی ... گزارش
0 | 0
اخیرا١١:٤٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤در این اواخرگزارش
0 | 0
قرارگاه١١:٥٦ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤مقر داشتن ؛ جای داشتن. قرارگاه داشتن : خنک روز محشر تن دادگر که در سایه عرش دارد مقر. سعدی ( بوستان ) .گزارش
0 | 0
به تازگی١١:٤٦ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤در این اواخرگزارش
0 | 0
بدرفتاری١١:٣٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤سوء سلوک ؛ بدرفتاری.گزارش
0 | 0
معترف شدن١١:٥٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤مقر آمدن ؛ اعتراف کردن. اقرار کردن. خستو شدن. معترف شدن : مقر آمد جوانمردی که بی او نشد کس را جوانمردی مقرر. عنصری ( دیوان چ یحیی قریب ص 76 ) . دبی ... گزارش
0 | 0
اقرار کردن١١:٥٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤مقر آمدن ؛ اعتراف کردن. اقرار کردن. خستو شدن. معترف شدن : مقر آمد جوانمردی که بی او نشد کس را جوانمردی مقرر. عنصری ( دیوان چ یحیی قریب ص 76 ) . دبی ... گزارش
0 | 0
اعتراف کردن١١:٥٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤مقر آمدن ؛ اعتراف کردن. اقرار کردن. خستو شدن. معترف شدن : مقر آمد جوانمردی که بی او نشد کس را جوانمردی مقرر. عنصری ( دیوان چ یحیی قریب ص 76 ) . دبی ... گزارش
2 | 0
اعتراف کننده١١:٥٢ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤مقر. [ م ُ ق ِرر ] ( ع ص ) اقرارکننده. ( غیاث ) ( آنندراج ) . اعتراف کننده و اذعان کننده و کسی که اقرار می کند و اعتراف می نماید و راست می گوید و اعت ... گزارش
0 | 0
confessor١١:٥١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤مقر. [ م ُ ق ِرر ] ( ع ص ) اقرارکننده. ( غیاث ) ( آنندراج ) . اعتراف کننده و اذعان کننده و کسی که اقرار می کند و اعتراف می نماید و راست می گوید و اعت ... گزارش
0 | 0
معترف١١:٥١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤مقر. [ م ُ ق ِرر ] ( ع ص ) اقرارکننده. ( غیاث ) ( آنندراج ) . اعتراف کننده و اذعان کننده و کسی که اقرار می کند و اعتراف می نماید و راست می گوید و اعت ... گزارش
0 | 1
بتازگی١١:٤٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤در این اواخرگزارش
0 | 0
اقرار کننده١١:٥٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤مقر. [ م ُ ق ِرر ] ( ع ص ) اقرارکننده. ( غیاث ) ( آنندراج ) . اعتراف کننده و اذعان کننده و کسی که اقرار می کند و اعتراف می نماید و راست می گوید و اعت ... گزارش
0 | 0
recently١١:٤٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤این اواخرگزارش
0 | 0
lately١١:٤٦ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤این اواخرگزارش
0 | 0
برهنه پا١١:٤١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤بی موزه ؛ بی کفش. بی چکمه. بدون پوشیدن چکمه و کفش به پا : چه بودت گرنه دیوت راه گم کرد که بی موزه درون رفتی به گلزار. ناصرخسرو. پاپتیگزارش
0 | 0
پای برهنه١١:٤٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤بی موزه ؛ بی کفش. بی چکمه. بدون پوشیدن چکمه و کفش به پا : چه بودت گرنه دیوت راه گم کرد که بی موزه درون رفتی به گلزار. ناصرخسرو.گزارش
0 | 0
lately١١:٤٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤در این اواخرگزارش
0 | 0
recently١١:٤٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤در این اواخرگزارش
0 | 0
کاخ ها١١:٣٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤قصور ( اِ ) ج ِ قصر. ( اقرب الموارد ) ( منتهی الارب ) : چند رفتند از این قصور بلند در هنر برتر از تو سوی قبور. ناصرخسرو.گزارش
0 | 0
پابرهنه١١:٤١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤پاپتیگزارش
0 | 0
پابرهنه١١:٤٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤بی موزه ؛ بی کفش. بی چکمه. بدون پوشیدن چکمه و کفش به پا : چه بودت گرنه دیوت راه گم کرد که بی موزه درون رفتی به گلزار. ناصرخسرو.گزارش
0 | 0
نزاکت١١:٣٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤حسن سلوک ؛ خوش رفتاری.گزارش
0 | 0
قصرها١١:٣٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤قصور ( اِ ) ج ِ قصر. ( اقرب الموارد ) ( منتهی الارب ) : چند رفتند از این قصور بلند در هنر برتر از تو سوی قبور. ناصرخسرو.گزارش
0 | 0
پیوست ها١١:٣٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤ضمائمگزارش
0 | 0
راهزن٢١:٤٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣گردنه زن. [ گ َ دَ ن َ / ن ِ زَ ] ( نف مرکب ) دزد. راه بر. گردنه بر. گردنه بند.گزارش
2 | 0
باخبر شدن٢١:٣٨ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣خبر یافتن. [ خ َ ب َ ت َ ] ( مص مرکب ) مطلع شدن. پی بردن. اطلاع حاصل کردن. معلوم کردن. ( آنندراج ) : برستم چنین گفت کافراسیاب چو از تو خبر یافت اندرش ... گزارش
0 | 0
اطلاع یافتن٢١:٣٨ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣خبر یافتن. [ خ َ ب َ ت َ ] ( مص مرکب ) مطلع شدن. پی بردن. اطلاع حاصل کردن. معلوم کردن. ( آنندراج ) : برستم چنین گفت کافراسیاب چو از تو خبر یافت اندرش ... گزارش
0 | 0
مطلع گردیدن٢١:٣٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣خبر یافتن. [ خ َ ب َ ت َ ] ( مص مرکب ) مطلع شدن. پی بردن. اطلاع حاصل کردن. معلوم کردن. ( آنندراج ) : برستم چنین گفت کافراسیاب چو از تو خبر یافت اندرش ... گزارش
0 | 0
اطلاع پیدا کردن٢١:٣٨ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣خبر یافتن. [ خ َ ب َ ت َ ] ( مص مرکب ) مطلع شدن. پی بردن. اطلاع حاصل کردن. معلوم کردن. ( آنندراج ) : برستم چنین گفت کافراسیاب چو از تو خبر یافت اندرش ... گزارش
0 | 0
راهزن٢١:٤٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣گردنه بند. [ گ َ دَ ن َ / ن ِ ب َ ] ( نف مرکب ) دزد که راه گردنه ها را بندد و عابران را لخت کند.گزارش
0 | 0
مطلع شدن٢١:٣٨ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣خبر یافتن. [ خ َ ب َ ت َ ] ( مص مرکب ) مطلع شدن. پی بردن. اطلاع حاصل کردن. معلوم کردن. ( آنندراج ) : برستم چنین گفت کافراسیاب چو از تو خبر یافت اندرش ... گزارش
0 | 0
پی بردن٢١:٣٨ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣خبر یافتن. [ خ َ ب َ ت َ ] ( مص مرکب ) مطلع شدن. پی بردن. اطلاع حاصل کردن. معلوم کردن. ( آنندراج ) : برستم چنین گفت کافراسیاب چو از تو خبر یافت اندرش ... گزارش
0 | 0
لازم دانستن٢١:٣٢ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣لازم دیدنگزارش
0 | 0
با عجله٢١:٣٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣به عجله ، بعجلهگزارش
0 | 0
به سبب٢١:١٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣در اثر . . . . . . . . . . .گزارش
0 | 0
لازم شمردن٢١:٣٢ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣لازم دیدنگزارش
0 | 0
به موجب٢١:١٦ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣در اثرگزارش
2 | 0
از روی٢١:١٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣در اثرگزارش
0 | 0
شکم باره٢١:٢٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣دوزخ گلو. [ زَ گ َ ] ( ص مرکب ) شکم خواره. شکم باره. شکم پرست. پرخوار. پرخواره : در زمان پیش آمد آن دوزخ گلو حجتش آنکه خدا گفته کلوا. مولوی. رجوع ب ... گزارش
0 | 0
به دلیل٢١:١٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣در اثرگزارش
0 | 0
روز محشر٢١:١٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣یوم الجمع ؛ روز قیامت. ( از اقرب الموارد ) .گزارش
2 | 0
اتش نفس٢١:٢٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣دوزخ دم: آن که نفسش دوزخ است. ( مرزبان نامه، محمد روشن ج اول، چاپ دوم، ۱۳۶۷، ص ۳۶۳ ) .گزارش
0 | 0
نگهبان جهنم٢١:٢٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣دوزخبانگزارش
2 | 0
شکم پرست٢١:٢٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣دوزخ گلو. [ زَ گ َ ] ( ص مرکب ) شکم خواره. شکم باره. شکم پرست. پرخوار. پرخواره : در زمان پیش آمد آن دوزخ گلو حجتش آنکه خدا گفته کلوا. مولوی. رجوع ب ... گزارش
0 | 0
مصیبت وارد کردن٢١:٢٢ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣دوزخ پیش کسی آوردن ؛ مشکلات و دشواریهای بسیار بر او عرضه کردن : چون برون آیم از این پرسم از حال و ز کار دوزخی پیش من آرند پر از دود سیاه. فرخی.گزارش
0 | 0
به علت٢١:١٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣در اثر . . . . . . . . . . .گزارش
0 | 0
در نتیجه٢١:١٦ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣در اثر . . . . . . . . .گزارش
0 | 0
به خاطر٢١:١٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣در اثرگزارش
2 | 0