میرحسین سیاوشی خیابانی

میرحسین سیاوشی خیابانی میرحسین سیاوشی خیابانی

دانشجوی رشتهٔ زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تبریز

شماره تماس ( واتساپ و تلگرام ) :09036349226

ایمیل:siavoshiamirhossein005@gmail

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهتا حدی که١٧:٢٤ - ١٤٠٠/١٢/٢٨in ways=To some extentگزارش
0 | 0
in ways١٧:٢٤ - ١٤٠٠/١٢/٢٨in ways=To some extentگزارش
0 | 0
پرداختن به کاری١٧:١٠ - ١٤٠٠/١٢/٢٨دست خوش کردن به چیزی ؛ بدان پرداختن : به که بکاری بکنی دست خوش تا نشوی پیش کسان دستکش. نظامی.گزارش
2 | 0
اشتغال ورزیدن١٧:١٢ - ١٤٠٠/١٢/٢٨دست خوش کردن به چیزی ؛ بدان پرداختن : به که بکاری بکنی دست خوش تا نشوی پیش کسان دستکش. نظامی.گزارش
2 | 0
دستخوش حوادث کردن١٧:١٣ - ١٤٠٠/١٢/٢٨subject somebody/something to something=to force someone or something to experience something very unpleasant, especially over a long timeگزارش
0 | 0
اشتغال ورزیدن به١٧:١٢ - ١٤٠٠/١٢/٢٨دست خوش کردن به چیزی ؛ بدان پرداختن : به که بکاری بکنی دست خوش تا نشوی پیش کسان دستکش. نظامی.گزارش
2 | 0
ملعبگی١٧:١٥ - ١٤٠٠/١٢/٢٨دستخوشی. [ دَ خوَ / خ ُ ] ( حامص مرکب ) سهل الحصولی. آسان بدست آیی. زبونی. ملعبگی : تو پنداری که با تو من باشم شاد زین دستخوشی منت که آگاهی داد. فرخ ... گزارش
0 | 0
در معرض گذاشتن١٧:٠٨ - ١٤٠٠/١٢/٢٨subject somebody/something to something=to force someone or something to experience something very unpleasant, especially over a long timeگزارش
0 | 0
پرداختن به١٧:١٠ - ١٤٠٠/١٢/٢٨دست خوش کردن به چیزی ؛ بدان پرداختن : به که بکاری بکنی دست خوش تا نشوی پیش کسان دستکش. نظامی.گزارش
0 | 0
پرداختن١٧:١٣ - ١٤٠٠/١٢/٢٨دست خوش کردن به چیزی ؛ بدان پرداختن : به که بکاری بکنی دست خوش تا نشوی پیش کسان دستکش. نظامی.گزارش
2 | 0
پرداختن به یک حرفه١٧:١٠ - ١٤٠٠/١٢/٢٨دست خوش کردن به چیزی ؛ بدان پرداختن : به که بکاری بکنی دست خوش تا نشوی پیش کسان دستکش. نظامی.گزارش
0 | 0
پرداختن١٧:١٢ - ١٤٠٠/١٢/٢٨اشتغال ورزیدن به . . . . .گزارش
0 | 0
در معرض مخاطره گذاشتن١٧:٠٨ - ١٤٠٠/١٢/٢٨subject somebody/something to something=to force someone or something to experience something very unpleasant, especially over a long timeگزارش
0 | 0
engage١٧:١٠ - ١٤٠٠/١٢/٢٨دست خوش کردن به چیزی ؛ بدان پرداختن : به که بکاری بکنی دست خوش تا نشوی پیش کسان دستکش. نظامی.گزارش
5 | 0
دچار کردن١٧:٠٩ - ١٤٠٠/١٢/٢٨subject somebody/something to something=to force someone or something to experience something very unpleasant, especially over a long timeگزارش
0 | 0
متحمل کردن١٧:٠٨ - ١٤٠٠/١٢/٢٨subject somebody/something to something=to force someone or something to experience something very unpleasant, especially over a long timeگزارش
2 | 0
حیاتی١٧:٠٣ - ١٤٠٠/١٢/٢٨critically importantگزارش
0 | 0
خاتمه بخشیدن١٧:٠١ - ١٤٠٠/١٢/٢٨. . . . . Put an end toگزارش
0 | 0
بسیار مهم١٧:٠٣ - ١٤٠٠/١٢/٢٨critically importantگزارش
0 | 0
خاتمه دادن١٧:٠١ - ١٤٠٠/١٢/٢٨. . . . . . . Put an end toگزارش
0 | 0
پایان دادن١٧:٠٠ - ١٤٠٠/١٢/٢٨. . . . . Put an end toگزارش
2 | 0
عاقبت اندیش١٦:٥٩ - ١٤٠٠/١٢/٢٨پایان بین. ( نف مرکب ) عاقبت بین. عاقبت نگر. عاقبت اندیش : هر که پایان بین تر او مسعودتر. مولوی.گزارش
0 | 0
especially١٦:٥٧ - ١٤٠٠/١٢/٢٨in particularگزارش
0 | 0
afterlife١٦:٣٧ - ١٤٠٠/١٢/٢٨the beyondگزارش
0 | 0
جهان باقی١٦:٣٧ - ١٤٠٠/١٢/٢٨the beyondگزارش
0 | 0
دم دست بودن١٦:٤٩ - ١٤٠٠/١٢/٢٨within someone's reach and within someone's grasp=1. Lit. close enough to be grasped. 2. Fig. almost in the possession of someone.گزارش
0 | 0
دم دست١٦:٥٠ - ١٤٠٠/١٢/٢٨within someone's reach and within someone's grasp=1. Lit. close enough to be grasped. 2. Fig. almost in the possession of someone.گزارش
0 | 0
دم دست کسی بودن١٦:٤٩ - ١٤٠٠/١٢/٢٨within someone's reach and within someone's grasp=1. Lit. close enough to be grasped. 2. Fig. almost in the possession of someone.گزارش
0 | 0
cruel١٦:٣٩ - ١٤٠٠/١٢/٢٨Be cruel/bad/etc beyond wordsگزارش
5 | 0
زندگی پس از مرگ١٦:٣٨ - ١٤٠٠/١٢/٢٨the beyondگزارش
2 | 0
except١٦:٣٧ - ١٤٠٠/١٢/٢٨beyond used to mean ‘except’ in negative sentences Fred owns nothing beyond the clothes on his backگزارش
0 | 1
برای سال ها١٦:٢٥ - ١٤٠٠/١٢/٢٨for the agesگزارش
0 | 0
سال های سال١٦:٢٥ - ١٤٠٠/١٢/٢٨for the agesگزارش
0 | 0
سالیان سال١٦:٢٤ - ١٤٠٠/١٢/٢٨for the agesگزارش
0 | 0
درست زمانی که١٦:١٣ - ١٤٠٠/١٢/٢٨right at that timeگزارش
0 | 0
indescribable١٥:٥٩ - ١٤٠٠/١٢/٢٨sth is beyond one's ability to describeگزارش
7 | 0
غیر قابل بیان١٥:٥٨ - ١٤٠٠/١٢/٢٨sth is beyond one's ability to describeگزارش
0 | 0
غیرقابل وصف١٥:٥٧ - ١٤٠٠/١٢/٢٨sth is beyond one's ability to describeگزارش
5 | 0
وصف ناپذیر١٥:٥٩ - ١٤٠٠/١٢/٢٨sth is beyond one's ability to describeگزارش
2 | 0
inexpressible١٥:٥٨ - ١٤٠٠/١٢/٢٨sth is beyond one's ability to describeگزارش
0 | 0
توصیف ناپذیر١٥:٥٧ - ١٤٠٠/١٢/٢٨sth is beyond one's ability to describeگزارش
0 | 0
struggle٠٣:٤٥ - ١٤٠٠/١٢/٢٨. . . . . . . . Carry out the struggle forگزارش
2 | 1
بدیهیات٠٢:٤٨ - ١٤٠٠/١٢/٢٨common knowledgeگزارش
5 | 0
بدیهی٠٢:٤٨ - ١٤٠٠/١٢/٢٨پر واضحگزارش
9 | 0
common knowledge٠٢:٤٧ - ١٤٠٠/١٢/٢٨بدیهیاتگزارش
7 | 0
thank you٠١:٥٦ - ١٤٠٠/١٢/٢٨. . . . . . . express your thanks to someone forگزارش
7 | 1
surprise٠١:٤٥ - ١٤٠٠/١٢/٢٨. . . . . . . . . it/sth come as no surprise thatگزارش
2 | 1
surprise٠١:٤٥ - ١٤٠٠/١٢/٢٨it/sth come as no surpriseگزارش
0 | 0
مهار٠١:١٢ - ١٤٠٠/١٢/٢٨combat to try to stop something bad from happening or getting worse – used especially in news reportsگزارش
2 | 0
سراغاز٢٣:٤٩ - ١٤٠٠/١٢/٢٧=the onset of something the beginning of something, especially something badگزارش
2 | 0