میرحسین سیاوشی خیابانی

میرحسین سیاوشی خیابانی میرحسین سیاوشی خیابانی

دانشجوی رشتهٔ زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تبریز

شماره تماس ( واتساپ و تلگرام ) :09036349226

ایمیل:siavoshiamirhossein005@gmail

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهسوای١٣:٣٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦قطع نظر از . . . . . . . . . . . . .گزارش
7 | 0
apart from١٣:٣٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦قطع نظر از . . . . . . . . . . . . .گزارش
16 | 0
disregarding١٣:٣٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦قطع نظر از . . . . . . . . . . . . .گزارش
7 | 0
فارغ از١٣:٣٦ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦قطع نظر از . . . . . . . . . . . . .گزارش
7 | 0
regardless of١٣:٣٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦قطع نظر از . . . . . . . . . . . . .گزارش
5 | 0
سوا از١٣:٣٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦قطع نظر از . . . . . . . . . . . . .گزارش
7 | 0
صرفنظر از١٣:٣٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦قطع نظر از . . . . . . . . . . . . .گزارش
7 | 0
ترانه گفتن١٢:٤٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦ترانه سنجیدن . [ ت َ ن َ / ن ِ س َ دَ ] ( مص مرکب ) سرود گفتن . نغمه سراییدن : لبم بعشق نسنجد ترانه ٔ زنهارولی ز اشک من این مدعا برون آید. طالب آملی ... گزارش
2 | 0
شهرت یافتن١٢:٣٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦ترانه گشتن. [ ت َ ن َ / ن ِ گ َ ت َ ] ( مص مرکب ) کمال شهرت یافتن. ( ارمغان آصفی ) . افسانه شدن. به کمال شهرت رسیدن. رجوع به ترانه شدن شود : در کسوت ... گزارش
2 | 0
مشهور گردیدن١٢:٣٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦ترانه گشتن. [ ت َ ن َ / ن ِ گ َ ت َ ] ( مص مرکب ) کمال شهرت یافتن. ( ارمغان آصفی ) . افسانه شدن. به کمال شهرت رسیدن. رجوع به ترانه شدن شود : در کسوت ... گزارش
2 | 0
مشهور شدن١٢:٣٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦ترانه گشتن. [ ت َ ن َ / ن ِ گ َ ت َ ] ( مص مرکب ) کمال شهرت یافتن. ( ارمغان آصفی ) . افسانه شدن. به کمال شهرت رسیدن. رجوع به ترانه شدن شود : در کسوت ... گزارش
2 | 0
معروف شدن١٢:٤٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦ترانه گشتن. [ ت َ ن َ / ن ِ گ َ ت َ ] ( مص مرکب ) کمال شهرت یافتن. ( ارمغان آصفی ) . افسانه شدن. به کمال شهرت رسیدن. رجوع به ترانه شدن شود : در کسوت ... گزارش
2 | 0
معروف گردیدن١٢:٣٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٦ترانه گشتن. [ ت َ ن َ / ن ِ گ َ ت َ ] ( مص مرکب ) کمال شهرت یافتن. ( ارمغان آصفی ) . افسانه شدن. به کمال شهرت رسیدن. رجوع به ترانه شدن شود : در کسوت ... گزارش
2 | 0
چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است١٦:٠٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٥اول خویش سپس درویش ، نظیر: چراغی که بخانه رواست بمسجد حرام است.گزارش
5 | 0
ماه١٥:٠٨ - ١٤٠٠/٠٦/٢٥سیمین فواره . [ ف َ رَ ] ( اِخ ) کنایه از ماه . ( آنندراج ) ( بهار عجم ) . کنایه از ماه است که به عربی قمر گویند و بجای فا، قاف و نون هم بنظر آمده . ... گزارش
5 | 0
قمر١٥:٠٨ - ١٤٠٠/٠٦/٢٥سیمین فواره . [ ف َ رَ ] ( اِخ ) کنایه از ماه . ( آنندراج ) ( بهار عجم ) . کنایه از ماه است که به عربی قمر گویند و بجای فا، قاف و نون هم بنظر آمده . ... گزارش
2 | 0
اهلی٢٢:٢٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤خانه پرور. [ ن َ / ن ِ پ َرْ وَ ] ( ن مف مرکب ) آنکه در خانه تربیت شده باشد. ( ناظم الاطباء ) : باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است شمشاد خانه پرور ما از ... گزارش
0 | 1
اهلی٢٢:٢٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤خانه پرورد. [ ن َ / ن ِ پ َرْ وَ ] ( ن مف مرکب مرخم ) خانه پرور. ( ناظم الاطباء ) . آنکه در خانه پرورش یافته باشدو سرد و گرم روزگار نچشیده. ( آنندراج ... گزارش
0 | 1
there٢١:٢٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤روزگارست آن که گه عزت دهد گه خوار دارد چرخ بازیگر ازین بازیچه ها بسیار دارد قائم مقام فراهانیگزارش
0 | 1
نسل و نژاد٢٠:٠٦ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤رگ و ریشه لهجه و گویش تهرانی تخمه و نژاد، اصل و نصبگزارش
12 | 0
عالی نسب٢٠:٠٦ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤عالی تبار. [ ت َ ] ( ص مرکب ) عالی نسب. آنکه نسب عالی دارد.گزارش
9 | 0
تبار٢٠:٠٦ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤رگ و ریشه لهجه و گویش تهرانی تخمه و نژاد، اصل و نصبگزارش
9 | 0
اصل و نژاد٢٠:٠٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤رگ و ریشه لهجه و گویش تهرانی تخمه و نژاد، اصل و نصبگزارش
9 | 0
اصل و نسب٢٠:٠٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤رگ و ریشه لهجه و گویش تهرانی تخمه و نژاد، اصل و نصبگزارش
9 | 0
تغییر کیش١٩:١٦ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤نقل مذهب . [ ن َل ِ م َ هََ ] ( ترکیب اضافی ، اِمص مرکب ) از مذهبی به مذهب دیگر رفتن . ( آنندراج ) . تغییر مذهب : نظاره به سوی چهره از مقنع رفت توفیق ... گزارش
9 | 0
red neck١٩:٢٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤نقل علی فرهنگ فارسی معین ( نَ. عَ ) ( اِ. ) ( عا. ) 1 - روستایی چشم و گوش بسته و جاهل به آداب و رسوم شهرنشینی و معاشرت . 2 - سرباز دهاتی .گزارش
5 | 0
تغییر مذهب١٩:١٦ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤نقل مذهب . [ ن َل ِ م َ هََ ] ( ترکیب اضافی ، اِمص مرکب ) از مذهبی به مذهب دیگر رفتن . ( آنندراج ) . تغییر مذهب : نظاره به سوی چهره از مقنع رفت توفیق ... گزارش
0 | 0
yokel١٩:١٨ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤نقل علی فرهنگ فارسی معین ( نَ. عَ ) ( اِ. ) ( عا. ) 1 - روستایی چشم و گوش بسته و جاهل به آداب و رسوم شهرنشینی و معاشرت . 2 - سرباز دهاتی .گزارش
0 | 0
conversion١٩:١٦ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤نقل مذهب . [ ن َل ِ م َ هََ ] ( ترکیب اضافی ، اِمص مرکب ) از مذهبی به مذهب دیگر رفتن . ( آنندراج ) . تغییر مذهب : نظاره به سوی چهره از مقنع رفت توفیق ... گزارش
0 | 0
پارسا زیستن١٣:١٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤walk with Godگزارش
2 | 0
پارسایی ورزیدن١٣:٠٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤walk with Godگزارش
2 | 0
رساله١٣:٠٦ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤pamphletگزارش
2 | 0
نوشتن١٢:٤٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤به رشته تحریر در آوردنگزارش
2 | 0
دل١٢:٣٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤خزانه اسرار ؛ مخزن الاسرار، کنایه از قلب : چو مردمان شب دیرنده عزم خواب کنند همه خزانه اسرار من خراب کنند. مسعودسعد سلمان.گزارش
2 | 0
قلب١٢:٣٦ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤خزانه اسرار ؛ مخزن الاسرار، کنایه از قلب : چو مردمان شب دیرنده عزم خواب کنند همه خزانه اسرار من خراب کنند. مسعودسعد سلمان.گزارش
0 | 0
قنات١٢:٣٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤واحد شمارش قنات ، چند رشته قناتگزارش
0 | 0
خواب اشفته١٢:٢٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤خواب درهم ؛ خواب آشفته. اضغاث احلام. خواب شوریده. ( یادداشت مرحوم دهخدا ) : به خواب در هم از آن آرزوی زر زخیال رزی خریدی با جایباش ده مرده. سوزنی.گزارش
0 | 0
خواب شوریده١٢:٢٦ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤خواب درهم ؛ خواب آشفته. اضغاث احلام. خواب شوریده. ( یادداشت مرحوم دهخدا ) : به خواب در هم از آن آرزوی زر زخیال رزی خریدی با جایباش ده مرده. سوزنی.گزارش
0 | 0
جان بجان افرین١٢:١٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤بدرود زندگی گفتنگزارش
0 | 0
اضغاث احلام١٢:٢٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤خواب درهم ؛ خواب آشفته. اضغاث احلام. خواب شوریده. ( یادداشت مرحوم دهخدا ) : به خواب در هم از آن آرزوی زر زخیال رزی خریدی با جایباش ده مرده. سوزنی.گزارش
2 | 0
مسیحی١٢:١٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤مسیح پرست ؛ مسیحی. پیرو حضرت عیسی ( ع ) . که دین عیسوی دارد. رجوع به مسیحی شود : آمد آن رگزن مسیح پرست نیش الماسگون گرفته به دست. عسجدی. بود دستورش ... گزارش
0 | 0
عیسوی١٢:١٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤مسیح پرست ؛ مسیحی. پیرو حضرت عیسی ( ع ) . که دین عیسوی دارد. رجوع به مسیحی شود : آمد آن رگزن مسیح پرست نیش الماسگون گرفته به دست. عسجدی. بود دستورش ... گزارش
0 | 0
عالی رتبه١٢:٠١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤خورشیدجاه . [ خوَرْ / خُرْ ] ( ص مرکب ) بلندرتبه . آنکه جاه و مقام خورشید دارد : گردون غلامست از خطر خورشیدجاهست از گهرکیوان حسام است از ظفر بهرام پی ... گزارش
0 | 0
درگذشتن١٢:١٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤بدرود زندگی گفتنگزارش
0 | 0
مردن١٢:١٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤بدرود زندگی گفتنگزارش
2 | 0
die١٢:١٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤بدرود زندگی گفتنگزارش
0 | 0
اذعان کردن١١:٥٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤مقر آمدن ؛ اعتراف کردن. اقرار کردن. خستو شدن. معترف شدن : مقر آمد جوانمردی که بی او نشد کس را جوانمردی مقرر. عنصری ( دیوان چ یحیی قریب ص 76 ) . دبی ... گزارش
0 | 0
عالی مرتبه١٢:٠١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤خورشیدجاه . [ خوَرْ / خُرْ ] ( ص مرکب ) بلندرتبه . آنکه جاه و مقام خورشید دارد : گردون غلامست از خطر خورشیدجاهست از گهرکیوان حسام است از ظفر بهرام پی ... گزارش
0 | 0
اذعان داشتن١١:٥٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤مقر آمدن ؛ اعتراف کردن. اقرار کردن. خستو شدن. معترف شدن : مقر آمد جوانمردی که بی او نشد کس را جوانمردی مقرر. عنصری ( دیوان چ یحیی قریب ص 76 ) . دبی ... گزارش
0 | 0
والامقام١٢:٠١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤خورشیدجاه . [ خوَرْ / خُرْ ] ( ص مرکب ) بلندرتبه . آنکه جاه و مقام خورشید دارد : گردون غلامست از خطر خورشیدجاهست از گهرکیوان حسام است از ظفر بهرام پی ... گزارش
0 | 0