میرحسین سیاوشی خیابانی

میرحسین سیاوشی خیابانی میرحسین سیاوشی خیابانی

دانشجوی رشتهٔ زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تبریز

شماره تماس ( واتساپ و تلگرام ) :09036349226

ایمیل:siavoshiamirhossein005@gmail

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcrosspoint١٤:١٦ - ١٤٠١/٠٥/١٦نقطهٔ تلاقیگزارش
0 | 0
میدان نبرد١٤:٠٣ - ١٤٠١/٠٥/١٦مرکز کارزار ؛ میدان جنگ : به کردار آتش به نیزه سوار همی گشت بر مرکز کارزار. فردوسی. که هومان به پیروزی شهریار دوان آمد از مرکز کارزار. فردوسی.گزارش
0 | 0
میدان رزم١٤:٠٣ - ١٤٠١/٠٥/١٦مرکز کارزار ؛ میدان جنگ : به کردار آتش به نیزه سوار همی گشت بر مرکز کارزار. فردوسی. که هومان به پیروزی شهریار دوان آمد از مرکز کارزار. فردوسی.گزارش
0 | 0
میدان جنگ١٤:٠٣ - ١٤٠١/٠٥/١٦مرکز کارزار ؛ میدان جنگ : به کردار آتش به نیزه سوار همی گشت بر مرکز کارزار. فردوسی. که هومان به پیروزی شهریار دوان آمد از مرکز کارزار. فردوسی.گزارش
0 | 0
زمین١٤:٠٢ - ١٤٠١/٠٥/١٦مرکز اغبر ؛ مرکز غبرا. کنایه از زمین : بگذشت ز هجرت پس سیصد نود و چار بنهاد مرا مادر برمرکز اغبر. ناصرخسرو. - مرکز خاک ( خاکی ) ؛ زمین : انباشت شا ... گزارش
2 | 0
جشن١٥:٠١ - ١٤٠١/٠٥/١٤روز کلان ؛ روز بزرگ . عید. جشن . ( ناظم الاطباء ) .گزارش
5 | 0
مجرب١٥:٠٣ - ١٤٠١/٠٥/١٤کلان کار. [ ک َ ] ( ص مرکب ) توانای در کار و عمل مانند آسمان . ( ناظم الاطباء ) . || کارآزموده . مجرب . حاذق . ( ناظم الاطباء ) ( از اشتینگاس ) .گزارش
5 | 0
ضخیم شدن١٥:٠٥ - ١٤٠١/٠٥/١٤تضخیمگزارش
7 | 0
الت تناسلی مرد١٥:٠٩ - ١٤٠١/٠٥/١٤مدنگ یازه . [ م َ دَ زَ ] ( اِ مرکب ) کلان در. ( یادداشت مؤلف ) . و در بیت زیر کنایه از آلت مرد است : نیم مستک فتاده و خورده بی خیو این مدنگ یازه ٔ ... گزارش
14 | 0
روز بزرگ١٥:٠١ - ١٤٠١/٠٥/١٤روز کلان ؛ روز بزرگ . عید. جشن . ( ناظم الاطباء ) .گزارش
7 | 0
عاشق١٤:٥٧ - ١٤٠١/٠٥/١٤دل شیفته . [ دِ ت َ / ت ِ ] ( ص مرکب ) عاشق . شیدا : به نصیحتگر دل شیفته می باید گفت برو ای خواجه که این درد به درمان نرود. سعدی .گزارش
7 | 0
کیر١٥:٠٨ - ١٤٠١/٠٥/١٤مدنگ یازه . [ م َ دَ زَ ] ( اِ مرکب ) کلان در. ( یادداشت مؤلف ) . و در بیت زیر کنایه از آلت مرد است : نیم مستک فتاده و خورده بی خیو این مدنگ یازه ٔ ... گزارش
7 | 0
thicken١٥:٠٥ - ١٤٠١/٠٥/١٤تضخیمگزارش
5 | 0
دلداده١٤:٥٧ - ١٤٠١/٠٥/١٤دل شیفته . [ دِ ت َ / ت ِ ] ( ص مرکب ) عاشق . شیدا : به نصیحتگر دل شیفته می باید گفت برو ای خواجه که این درد به درمان نرود. سعدی .گزارش
14 | 1
صاحب تجربه١٥:٠٤ - ١٤٠١/٠٥/١٤کلان کار. [ ک َ ] ( ص مرکب ) توانای در کار و عمل مانند آسمان . ( ناظم الاطباء ) . || کارآزموده . مجرب . حاذق . ( ناظم الاطباء ) ( از اشتینگاس ) .گزارش
5 | 0
حضرت محمد صلی الله علیه و اله١٤:٥٥ - ١٤٠١/٠٥/١٤خواجه ٔ بعث و نشر ؛محمدبن عبداﷲ پیغمبر اسلام . ( یادداشت مؤلف ) : شفیع الوری خواجه ٔ بعث و نشر. سعدی ( بوستان ) . - خواجه ٔ دوسرا ؛ محمدبن عبدا ... گزارش
5 | 0
حضرت محمد١٤:٥٥ - ١٤٠١/٠٥/١٤خواجه ٔ بعث و نشر ؛محمدبن عبداﷲ پیغمبر اسلام . ( یادداشت مؤلف ) : شفیع الوری خواجه ٔ بعث و نشر. سعدی ( بوستان ) . - خواجه ٔ دوسرا ؛ محمدبن عبدا ... گزارش
2 | 0
کارازموده١٥:٠٣ - ١٤٠١/٠٥/١٤کلان کار. [ ک َ ] ( ص مرکب ) توانای در کار و عمل مانند آسمان . ( ناظم الاطباء ) . || کارآزموده . مجرب . حاذق . ( ناظم الاطباء ) ( از اشتینگاس ) .گزارش
7 | 0
پیری١٥:٠٢ - ١٤٠١/٠٥/١٤کلان سالی . [ ک َ] ( حامص مرکب ) پیری . کِبَر. بسیار سالی . به زاد برآمدگی . هرم . قحارت . ( یادداشت به خط مرحوم دهخدا ) . پیری . سالدیدگی . افزونی و ... گزارش
2 | 0
حضرت محمد بن عبدالله١٤:٥٥ - ١٤٠١/٠٥/١٤خواجه ٔ بعث و نشر ؛محمدبن عبداﷲ پیغمبر اسلام . ( یادداشت مؤلف ) : شفیع الوری خواجه ٔ بعث و نشر. سعدی ( بوستان ) . - خواجه ٔ دوسرا ؛ محمدبن عبدا ... گزارش
5 | 0
عید١٥:٠١ - ١٤٠١/٠٥/١٤روز کلان ؛ روز بزرگ . عید. جشن . ( ناظم الاطباء ) .گزارش
2 | 0
پاک نهاد١٤:٥٥ - ١٤٠١/٠٥/١٤پاک طبع. [ طَ ] ( ص مرکب ) پاک سرشت . پاک نهاد : خواجه ٔ سیّد ستوده هنرخواجه ٔ پاک طبع پاکنژاد. فرخی . ای نیکنام ای نیکخوی ای نیکدل ای نیکروی ای پاک ... گزارش
2 | 0
ستاره مشتری١٤:٤٧ - ١٤٠١/٠٥/١٤خواجه ٔ اختران . [ خوا/ خا ج َ / ج ِ ی ِ اَ ت َ ] ( اِخ ) کنایه از ستاره ٔ مشتری است . ( برهان قاطع ) ( از ناظم الاطباء ) : خواجه ٔ اختران غلام تو شد ... گزارش
2 | 0
شیدا١٤:٥٧ - ١٤٠١/٠٥/١٤دل شیفته . [ دِ ت َ / ت ِ ] ( ص مرکب ) عاشق . شیدا : به نصیحتگر دل شیفته می باید گفت برو ای خواجه که این درد به درمان نرود. سعدی .گزارش
5 | 0
good natured١٤:٥٥ - ١٤٠١/٠٥/١٤پاک طبع. [ طَ ] ( ص مرکب ) پاک سرشت . پاک نهاد : خواجه ٔ سیّد ستوده هنرخواجه ٔ پاک طبع پاکنژاد. فرخی . ای نیکنام ای نیکخوی ای نیکدل ای نیکروی ای پاک ... گزارش
5 | 0
نخست وزیر١٤:٤٥ - ١٤٠١/٠٥/١٤خواجه ٔ بزرگ ؛ صدراعظم . نخست وزیر : خواجه ٔ بزرگ را بخواندند. ( تاریخ بیهقی ) . خواجه ٔ بزرگ رنجی بزرگ بیرون طاقت بر خویش می نهد. ( تاریخ بیهقی ) . ... گزارش
2 | 0
نگهبان١٤:٥٣ - ١٤٠١/٠٥/١٤نظارت پیشه . [ ن َ رَ ش َ / ش ِ ] ( ص مرکب ، اِ مرکب ) نگهبان و خواجه سرا. ( آنندراج ) ( غیاث اللغات ) .گزارش
2 | 0
افتاب١٤:٤٩ - ١٤٠١/٠٥/١٤خواجه ٔ سپهر. [ خوا / خا ج َ / ج ِ ی ِ س ِ پ ِ ] ( ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) خواجه ٔ زر. کنایه از آفتاب بود. ( از انجمن آرای ناصری ) . خواجه ٔ فلک . ... گزارش
2 | 0
aliment١٤:٥١ - ١٤٠١/٠٥/١٤خواجه بار. [ خوا / خا ج َ / ج ِ ] ( اِ مرکب ) طعام بقدر حاجت که آن رابعربی قوت لایموت خوانند. ( برهان قاطع ) ( آنندراج ) .گزارش
5 | 0
قوت لایموت١٤:٥٠ - ١٤٠١/٠٥/١٤خواجه بار. [ خوا / خا ج َ / ج ِ ] ( اِ مرکب ) طعام بقدر حاجت که آن رابعربی قوت لایموت خوانند. ( برهان قاطع ) ( آنندراج ) .گزارش
2 | 0
خورشید١٤:٤٩ - ١٤٠١/٠٥/١٤خواجه ٔ سپهر. [ خوا / خا ج َ / ج ِ ی ِ س ِ پ ِ ] ( ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) خواجه ٔ زر. کنایه از آفتاب بود. ( از انجمن آرای ناصری ) . خواجه ٔ فلک . ... گزارش
2 | 0
رجال١٤:٤٤ - ١٤٠١/٠٥/١٤خواجگان. [ خوا / خا ج َ / ج ِ ] ( اِ ) ج ِ خواجه. ( ناظم الاطباء ) . رجوع به خواجه شود : ای خواجگان دولت سلطان به هر نماز او را دعا کنید که او درخور ... گزارش
2 | 0
مشتری١٤:٤٨ - ١٤٠١/٠٥/١٤خواجه ٔ اختران . [ خوا/ خا ج َ / ج ِ ی ِ اَ ت َ ] ( اِخ ) کنایه از ستاره ٔ مشتری است . ( برهان قاطع ) ( از ناظم الاطباء ) : خواجه ٔ اختران غلام تو شد ... گزارش
5 | 0
سیاره مشتری١٤:٤٧ - ١٤٠١/٠٥/١٤خواجه ٔ اختران . [ خوا/ خا ج َ / ج ِ ی ِ اَ ت َ ] ( اِخ ) کنایه از ستاره ٔ مشتری است . ( برهان قاطع ) ( از ناظم الاطباء ) : خواجه ٔ اختران غلام تو شد ... گزارش
2 | 0
رئیس الوزرا١٤:٤٦ - ١٤٠١/٠٥/١٤خواجه ٔ بزرگ ؛ صدراعظم . نخست وزیر : خواجه ٔ بزرگ را بخواندند. ( تاریخ بیهقی ) . خواجه ٔ بزرگ رنجی بزرگ بیرون طاقت بر خویش می نهد. ( تاریخ بیهقی ) . ... گزارش
5 | 0
صدراعظم١٤:٤٥ - ١٤٠١/٠٥/١٤خواجه ٔ بزرگ ؛ صدراعظم . نخست وزیر : خواجه ٔ بزرگ را بخواندند. ( تاریخ بیهقی ) . خواجه ٔ بزرگ رنجی بزرگ بیرون طاقت بر خویش می نهد. ( تاریخ بیهقی ) . ... گزارش
2 | 0
سران١٤:٤٤ - ١٤٠١/٠٥/١٤خواجگان. [ خوا / خا ج َ / ج ِ ] ( اِ ) ج ِ خواجه. ( ناظم الاطباء ) . رجوع به خواجه شود : ای خواجگان دولت سلطان به هر نماز او را دعا کنید که او درخور ... گزارش
2 | 0
بزرگان١٤:٤٣ - ١٤٠١/٠٥/١٤خواجگان. [ خوا / خا ج َ / ج ِ ] ( اِ ) ج ِ خواجه. ( ناظم الاطباء ) . رجوع به خواجه شود : ای خواجگان دولت سلطان به هر نماز او را دعا کنید که او درخور ... گزارش
5 | 0
نیازمند بودن به١٧:٥٧ - ١٤٠١/٠٥/٠٤in need ofگزارش
7 | 0
نیازمند به١٧:٥٧ - ١٤٠١/٠٥/٠٤in need ofگزارش
7 | 0
محتاج به١٧:٥٨ - ١٤٠١/٠٥/٠٤in need ofگزارش
7 | 0
نیازمند١٧:٥٧ - ١٤٠١/٠٥/٠٤in need ofگزارش
7 | 0
بجز١٧:٣٨ - ١٤٠١/٠٥/٠٤with the exception of somebody/somethingگزارش
12 | 0
به استثناء١٧:٣٧ - ١٤٠١/٠٥/٠٤with the exception of somebody/somethingگزارش
12 | 0
به استثنا١٧:٣٨ - ١٤٠١/٠٥/٠٤with the exception of somebody/somethingگزارش
7 | 0
به جز١٧:٣٨ - ١٤٠١/٠٥/٠٤with the exception of somebody/somethingگزارش
12 | 0
به استثنای١٧:٣٧ - ١٤٠١/٠٥/٠٤with the exception of somebody/somethingگزارش
12 | 0
بدوا١٧:٢٠ - ١٤٠١/٠٥/٠٤at the startگزارش
12 | 0
نخست١٧:٢٠ - ١٤٠١/٠٥/٠٤at the startگزارش
12 | 0
در ابتدا١٧:١٩ - ١٤٠١/٠٥/٠٤at the startگزارش
12 | 0