میرحسین سیاوشی خیابانی

میرحسین سیاوشی خیابانی میرحسین سیاوشی خیابانی

دانشجوی رشتهٔ زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تبریز

شماره تماس ( واتساپ و تلگرام ) :09036349226

ایمیل:siavoshiamirhossein005@gmail

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهنسبتا زیاد١٣:٥١ - ١٤٠١/٠٥/٠٤sizeableگزارش
5 | 0
نسبتا بزرگ١٣:٥١ - ١٤٠١/٠٥/٠٤sizeableگزارش
5 | 0
refer to١٣:١٤ - ١٤٠١/٠٥/٠٤came to refer toگزارش
5 | 0
مذهب شافعی١٢:٥٣ - ١٤٠١/٠٥/٠٤Shafi ’i school of Islamگزارش
5 | 0
فقه شافعی١٢:٥٢ - ١٤٠١/٠٥/٠٤Shafi ’i school of Islamگزارش
5 | 0
گاهی اوقات١١:٤١ - ١٤٠١/٠٥/٠٤at timesگزارش
5 | 0
گاهی١١:٤١ - ١٤٠١/٠٥/٠٤at timesگزارش
5 | 0
sometimes١١:٤١ - ١٤٠١/٠٥/٠٤at timesگزارش
2 | 0
بی وطن١١:١٨ - ١٤٠١/٠٥/٠٤statelessگزارش
2 | 0
number١١:١٥ - ١٤٠١/٠٥/٠٤The Kurds, who are believed to number around 30 million, are widely believed to be the largest group of stateless people in the worldگزارش
2 | 0
border area١١:٠٤ - ١٤٠١/٠٥/٠٤منطقه مرزیگزارش
2 | 0
bosomy١١:٠٠ - ١٤٠١/٠٥/٠٤خوش پستانگزارش
5 | 0
خانه خانه١٧:٠١ - ١٤٠١/٠٥/٠٣چشمه چشمه. [ چ َ / چ ِ م َ / م ِ چ َ / چ ِ م َ / م ِ ] ( ص مرکب ) سوراخ سوراخ و متخلخل. ( ناظم الاطباء ) . مشبک و خانه خانه چون لانه زنبور : یکی کرته ... گزارش
9 | 0
جام شراب زرد١٧:٠٥ - ١٤٠١/٠٥/٠٣چشمه ٔ زرد. [ چ َ / چ ِ م َ / م ِ ی ِزَ ] ( ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) کنایه از جام شراب زرد. کنایه از جامی که در آن شراب زرد باشد : یکی جام پرباده ٔ خسر ... گزارش
12 | 0
عقل١٧:٠٣ - ١٤٠١/٠٥/٠٣چشمه ٔ تدبیر. [ چ َ /چ ِ م َ / م ِ ی ِ ت َ ] ( ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) کنایه از مغز سر آدمی . منبع عقل و قوه ٔ متفکره . ( برهان ) . کنایه از مغز سر و ... گزارش
9 | 0
مقعد١٧:٠٦ - ١٤٠١/٠٥/٠٣چشمه ٔ سلسبیل . [ چ َ / چ ِ م َ / م ِ ی ِ س َ س َ ] ( ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) نام جویی در بهشت . ( آنندراج ) . آب سلسبیل . || در اصطلاح لوطیان مقعد ر ... گزارش
9 | 0
خرد١٧:٠٣ - ١٤٠١/٠٥/٠٣چشمه ٔ تدبیر. [ چ َ /چ ِ م َ / م ِ ی ِ ت َ ] ( ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) کنایه از مغز سر آدمی . منبع عقل و قوه ٔ متفکره . ( برهان ) . کنایه از مغز سر و ... گزارش
12 | 0
خورشید١٧:٠٥ - ١٤٠١/٠٥/٠٣چشمه ٔ روز. [ چ َ / چ ِ م َ / م ِ ی ِ ] ( ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) کنایه از خورشید. کنایه از هور و خور : ایا سپهر ادب را دل تو چشمه ٔ روز ایا بهشت سخا ... گزارش
12 | 0
قوه تعقل١٧:٠٤ - ١٤٠١/٠٥/٠٣چشمه ٔ تدبیر. [ چ َ /چ ِ م َ / م ِ ی ِ ت َ ] ( ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) کنایه از مغز سر آدمی . منبع عقل و قوه ٔ متفکره . ( برهان ) . کنایه از مغز سر و ... گزارش
5 | 0
می١٧:٠٣ - ١٤٠١/٠٥/٠٣چشمه ٔ اخضر. [ چ َ / چ ِ م َ / م ِ ی ِ اَ ض َ ] ( ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) آب حیات . ( ناظم الاطباء ) . چشمه ٔ حیات . آب زندگی . سرچشمه ٔ آب زندگانی . ... گزارش
7 | 0
شراب١٧:٠٢ - ١٤٠١/٠٥/٠٣چشمه ٔ اخضر. [ چ َ / چ ِ م َ / م ِ ی ِ اَ ض َ ] ( ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) آب حیات . ( ناظم الاطباء ) . چشمه ٔ حیات . آب زندگی . سرچشمه ٔ آب زندگانی . ... گزارش
9 | 0
سوراخ سوراخ١٧:٠١ - ١٤٠١/٠٥/٠٣چشمه چشمه. [ چ َ / چ ِ م َ / م ِ چ َ / چ ِ م َ / م ِ ] ( ص مرکب ) سوراخ سوراخ و متخلخل. ( ناظم الاطباء ) . مشبک و خانه خانه چون لانه زنبور : یکی کرته ... گزارش
5 | 0
strand of thinking١٦:٥٥ - ١٤٠١/٠٥/٠٣نحلهگزارش
9 | 0
مشبک١٧:٠٠ - ١٤٠١/٠٥/٠٣چشمه چشمه. [ چ َ / چ ِ م َ / م ِ چ َ / چ ِ م َ / م ِ ] ( ص مرکب ) سوراخ سوراخ و متخلخل. ( ناظم الاطباء ) . مشبک و خانه خانه چون لانه زنبور : یکی کرته ... گزارش
5 | 0
نحله١٦:٥٥ - ١٤٠١/٠٥/٠٣strand of thinkingگزارش
7 | 0
deep state١٦:٥٣ - ١٤٠١/٠٥/٠٣دولت پنهانگزارش
9 | 0
پربودن از١٦:٤٧ - ١٤٠١/٠٥/٠٣be steeped in sthگزارش
5 | 0
مالامال بودن١٦:٤٦ - ١٤٠١/٠٥/٠٣be steeped in sthگزارش
5 | 0
مصیبت دیدن١٦:٤٣ - ١٤٠١/٠٥/٠٣be steeped in miseryگزارش
5 | 0
تفسیرپذیر١٦:٢٧ - ١٤٠١/٠٥/٠٣open to interpretationگزارش
5 | 0
elysian١٤:٢٧ - ١٤٠١/٠٥/٠٣اهل نعیم ؛ بهشتی. اهل بهشت : امشب آن نیست که در خواب رود چشم ندیم خواب در روضه رضوان نکند اهل نعیم. سعدی.گزارش
5 | 0
اهل بهشت١٤:٢٧ - ١٤٠١/٠٥/٠٣اهل نعیم ؛ بهشتی. اهل بهشت : امشب آن نیست که در خواب رود چشم ندیم خواب در روضه رضوان نکند اهل نعیم. سعدی.گزارش
2 | 0
روانه شدن١٤:٢٩ - ١٤٠١/٠٥/٠٣زین بر گاو نهادن ؛ کنایه از روان شدن و رفتن باشد. ( برهان ) ( از ناظم الاطباء ) ( از فرهنگ رشیدی ) ( از انجمن آرا ) ( از آنندراج ) : شب ماه خرمن می ک ... گزارش
2 | 0
سوار بودن١٤:٢٨ - ١٤٠١/٠٥/٠٣بزین بودن ؛ سوار بودن. در حرکت بودن. بر اسب و جز آن سوار بودن : شب و روز بودی دو بهره بزین ز راه بزرگی نه از راه کین. فردوسی.گزارش
2 | 0
بهشتی١٤:٢٧ - ١٤٠١/٠٥/٠٣اهل نعیم ؛ بهشتی. اهل بهشت : امشب آن نیست که در خواب رود چشم ندیم خواب در روضه رضوان نکند اهل نعیم. سعدی.گزارش
2 | 0
حرامزاده١٤:٢٤ - ١٤٠١/٠٥/٠٣جامغول . ( اِ ) حرامزاده را گویند. ( برهان ) . حرامزاده را گویند، چه جامغول جامه ٔ غول بوده یعنی لباس غول و چنانکه غول گمراه و گمراه کننده است مردمان ... گزارش
5 | 0
اسمان١٤:٢٢ - ١٤٠١/٠٥/٠٣گنبد بیستون ؛ کنایه از آسمان. ( یادداشت مؤلف ) : او راست بنای بیستونی این گنبد گرد گرد اخضر. ناصرخسرو.گزارش
5 | 0
بد اصل١٤:٠٩ - ١٤٠١/٠٥/٠٣شوریده نژاد. [ دَ /دِ ن ِ ] ( ص مرکب ) که خون چند نژاد دارد. ( یادداشت مؤلف ) : الایتشاب ؛ شوریده نژاد شدن . ( المصادر زوزنی ) .گزارش
2 | 0
اصیل١٤:٠٨ - ١٤٠١/٠٥/٠٣نیک نژاد لغت نامه دهخدا نیک نژاد. [ ن ِ ] ( ص مرکب ) حسیب . باحسب . اصیل . گوهری . گهری . باگوهر. ( یادداشت مؤلف ) .گزارش
7 | 1
عالی تبار١٤:٠٧ - ١٤٠١/٠٥/٠٣گرامی نژاد لغت نامه دهخدا گرامی نژاد. [ گ ِ ن ِ ] ( ص مرکب ) عالی تبار. آنکه از خاندانی شریف نسب دارد. والانژاد. والاتبار.گزارش
2 | 0
افریدگان١٣:٥٣ - ١٤٠١/٠٥/٠٣مُنشَئَاتُ فرهنگ واژگان قرآن ایجاد شده ها - خلق شده ها ( کلمه منشئات اسم مفعول از ماده انشاء است ، و انشاء هر چیز به معنای احداث و ایجاد و تربیت آن ا ... گزارش
2 | 0
مخلوقات١٣:٥٣ - ١٤٠١/٠٥/٠٣مُنشَئَاتُ فرهنگ واژگان قرآن ایجاد شده ها - خلق شده ها ( کلمه منشئات اسم مفعول از ماده انشاء است ، و انشاء هر چیز به معنای احداث و ایجاد و تربیت آن ا ... گزارش
2 | 0
افریده ها١٣:٥٣ - ١٤٠١/٠٥/٠٣مُنشَئَاتُ فرهنگ واژگان قرآن ایجاد شده ها - خلق شده ها ( کلمه منشئات اسم مفعول از ماده انشاء است ، و انشاء هر چیز به معنای احداث و ایجاد و تربیت آن ا ... گزارش
2 | 0
نابینا کردن١٣:٣١ - ١٤٠١/٠٥/٠٣چشم باطل ساختن . [ چ َ / چ ِ طِ ت َ ] ( مص مرکب ) کنایه از کور و نابینا کردن . ( آنندراج ) . مؤلف آنندراج نویسد: �محمد طاهرنصیرآبادی در احوال میرزا ... گزارش
2 | 0
حفظ کننده١٣:٢٧ - ١٤٠١/٠٥/٠٣عاصم. [ ص ِ ] ( ع ص ) بازدارنده. ( غیاث اللغات ) . منعکننده. ( از اقرب الموارد ) . نگاه دارنده. ( غیاث اللغات ) ( آنندراج ) . حفظکننده. ( از اقرب الم ... گزارش
2 | 0
شادی افزای١٣:٣٥ - ١٤٠١/٠٥/٠٣نزهت افزا. [ ن ُ هََ اَ ] ( نف مرکب ) هرآنچه بر شادی و عیش بیفزاید. ( ناظم الاطباء ) . || تفرجگاه. جای خرم و باصفایی که موجب انبساط خاطر شود.گزارش
2 | 0
به کوشش١٣:٣٧ - ١٤٠١/٠٥/٠٣به سعیِ . . . . . . . . . . . .گزارش
2 | 0
بنیاد١٣:٢٤ - ١٤٠١/٠٥/٠٣اُس و قُس لهجه و گویش تهرانی بنیاد، شالودهگزارش
2 | 0
شادی افزا١٣:٣٥ - ١٤٠١/٠٥/٠٣نزهت افزا. [ ن ُ هََ اَ ] ( نف مرکب ) هرآنچه بر شادی و عیش بیفزاید. ( ناظم الاطباء ) . || تفرجگاه. جای خرم و باصفایی که موجب انبساط خاطر شود.گزارش
2 | 0
کور کردن١٣:٣١ - ١٤٠١/٠٥/٠٣چشم باطل ساختن . [ چ َ / چ ِ طِ ت َ ] ( مص مرکب ) کنایه از کور و نابینا کردن . ( آنندراج ) . مؤلف آنندراج نویسد: �محمد طاهرنصیرآبادی در احوال میرزا ... گزارش
2 | 0