میرحسین سیاوشی خیابانی

میرحسین سیاوشی خیابانی میرحسین سیاوشی خیابانی

دانشجوی رشتهٔ زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تبریز

شماره تماس ( واتساپ و تلگرام ) :09036349226

ایمیل:siavoshiamirhossein005@gmail

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهدر این دور و زمانه١٢:٤٧ - ١٤٠٠/٠٧/٠٤in this day and ageگزارش
7 | 0
در این زمان١٢:٤٧ - ١٤٠٠/٠٧/٠٤in this day and ageگزارش
7 | 0
حجم پول١٢:٤٢ - ١٤٠٠/٠٧/٠٤cash - flowگزارش
7 | 0
همه با هم١٢:٢٣ - ١٤٠٠/٠٧/٠٤all hands on deckگزارش
2 | 0
چم و خم١٢:٠٥ - ١٤٠٠/٠٧/٠٤ropes knowledge of how to do something; how to work somethingگزارش
0 | 0
طبق برنامه١٢:١٥ - ١٤٠٠/٠٧/٠٤on courseگزارش
7 | 0
قلق١٢:٠٥ - ١٤٠٠/٠٧/٠٤ropes knowledge of how to do something; how to work somethingگزارش
7 | 0
فوت و فن١٢:٠٥ - ١٤٠٠/٠٧/٠٤ropes knowledge of how to do something; how to work somethingگزارش
2 | 0
مستحبات١٨:٤٩ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣recommended actsگزارش
5 | 0
فرایض١٨:٤٨ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣obligatory actsگزارش
0 | 0
neglect١٧:٣٩ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣let ( someone or something ) slip byگزارش
5 | 0
نادیده گرفتن١٧:٣٨ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣let ( someone or something ) slip byگزارش
12 | 0
صلوات اﷲ علیه و١٦:٣٩ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣May Godbless him and his household and give the peaceگزارش
0 | 0
صلوات الله علیه١٦:٣٨ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣( May Godbless him and his household and give the peaceگزارش
0 | 0
دانشور١٥:٥٠ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣دانشی مرد. [ ن ِ م َ ] ( اِ مرکب ) دانا مرد. مرد عالم. مردی از اهل علم. مردی دانشور : دگر آنکه دارد بیزدان سپاس بود دانشی مرد نیکی شناس. فردوسی. ای ... گزارش
2 | 0
عالم١٥:٥٠ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣دانشی مرد. [ ن ِ م َ ] ( اِ مرکب ) دانا مرد. مرد عالم. مردی از اهل علم. مردی دانشور : دگر آنکه دارد بیزدان سپاس بود دانشی مرد نیکی شناس. فردوسی. ای ... گزارش
5 | 0
دانشمند١٥:٥٠ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣دانشی مرد. [ ن ِ م َ ] ( اِ مرکب ) دانا مرد. مرد عالم. مردی از اهل علم. مردی دانشور : دگر آنکه دارد بیزدان سپاس بود دانشی مرد نیکی شناس. فردوسی. ای ... گزارش
2 | 0
دانا١٥:٥٠ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣دانشی مرد. [ ن ِ م َ ] ( اِ مرکب ) دانا مرد. مرد عالم. مردی از اهل علم. مردی دانشور : دگر آنکه دارد بیزدان سپاس بود دانشی مرد نیکی شناس. فردوسی. ای ... گزارش
2 | 0
نادختری١٥:٣٩ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣دختندر. [ دُ ت َ دَ ] ( اِ مرکب ) دختر شوی از زن دیگر باشد. ( جهانگیری ) ( برهان ) ( آنندراج ) . نادختری. دختر شوی از زنی دیگر. ( یادداشت مؤلف ) . | ... گزارش
0 | 0
stepdaughter١٥:٣٩ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣دختندر. [ دُ ت َ دَ ] ( اِ مرکب ) دختر شوی از زن دیگر باشد. ( جهانگیری ) ( برهان ) ( آنندراج ) . نادختری. دختر شوی از زنی دیگر. ( یادداشت مؤلف ) . | ... گزارش
5 | 0
ادمیزادی١٥:٢٥ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣مردم زاد. [ م َ دُ ] ( ن مف مرکب ) آدمیزاد. ( برهان قاطع ) ( انجمن آرا ) ( آنندراج ) ( رشیدی ) ( جهانگیری ) . زاده ٔ آدمی . انسان . ( ناظم الاطباء ) ... گزارش
0 | 0
ادمیزاده١٥:٢٥ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣مردم زاد. [ م َ دُ ] ( ن مف مرکب ) آدمیزاد. ( برهان قاطع ) ( انجمن آرا ) ( آنندراج ) ( رشیدی ) ( جهانگیری ) . زاده ٔ آدمی . انسان . ( ناظم الاطباء ) ... گزارش
0 | 0
ادمیزاد١٥:٢٥ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣مردم زاد. [ م َ دُ ] ( ن مف مرکب ) آدمیزاد. ( برهان قاطع ) ( انجمن آرا ) ( آنندراج ) ( رشیدی ) ( جهانگیری ) . زاده ٔ آدمی . انسان . ( ناظم الاطباء ) ... گزارش
0 | 0
نشان دادن١٥:٠١ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣به معرض نمایش گذاشتنگزارش
0 | 0
دهات١٤:٥٣ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣جمع قریه = قراءگزارش
0 | 0
قصبات١٤:٥٢ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣جمع قریه = قراءگزارش
0 | 0
قری١٤:٥٣ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣جمع قریه = قراءگزارش
0 | 0
روستاها١٤:٥٣ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣جمع قریه = قراءگزارش
0 | 0
in absentia١٤:٤٦ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣غیاباً ؛ در غیاب. در قفا. در نهانی. در عدم حضور. در غیبت.گزارش
0 | 0
قریه١٤:٥٢ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣جمع قریه = قراءگزارش
0 | 0
in absentia١٤:٤٦ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣در غیاب . . . . . . . . .گزارش
0 | 0
در غیبت١٤:٤٦ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣غیاباً ؛ در غیاب. در قفا. در نهانی. در عدم حضور. در غیبت.گزارش
0 | 0
بابت٠٨:٥٠ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣بدین موجب ؛ بدین بابت.گزارش
2 | 0
بی جهت٠٨:٤٩ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣بلاموجب ؛ من غیرموجب. بدون جهت. بی سبب. - بی موجب ؛ بی سبب و جهت. ( ناظم الاطباء ) : گو به عم زاد از کجا برخاستت آخر بگو همچنین بی موجبی این دشمنیه ... گزارش
2 | 0
برای چه٠٨:٤٧ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣بر چه موجب ؛ به چه صورت. به چه طریق. چگونه. بر چه وجه. بر چه اصل و طریقه : منتظر آن که از حضرت به چه موجب مثال دهند. ( ترجمه تاریخ یمینی ص 59 ) .گزارش
5 | 0
بی سبب٠٨:٤٩ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣بلاموجب ؛ من غیرموجب. بدون جهت. بی سبب. - بی موجب ؛ بی سبب و جهت. ( ناظم الاطباء ) : گو به عم زاد از کجا برخاستت آخر بگو همچنین بی موجبی این دشمنیه ... گزارش
0 | 0
از چه٠٨:٤٧ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣بر چه موجب ؛ به چه صورت. به چه طریق. چگونه. بر چه وجه. بر چه اصل و طریقه : منتظر آن که از حضرت به چه موجب مثال دهند. ( ترجمه تاریخ یمینی ص 59 ) .گزارش
0 | 0
برای چی٠٨:٤٧ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣بر چه موجب ؛ به چه صورت. به چه طریق. چگونه. بر چه وجه. بر چه اصل و طریقه : منتظر آن که از حضرت به چه موجب مثال دهند. ( ترجمه تاریخ یمینی ص 59 ) .گزارش
0 | 0
بسبب٠٨:٤٥ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣بر آن موجب ؛ بدان سبب. بدان جهت. به طریقی که. بدان صورت.گزارش
5 | 0
مسلط شدن٠٨:٥٥ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣تسلط یافتن بر . . . . . . . . . . . . .گزارش
0 | 0
بی سبب و بدون دلیل٠٨:٤٩ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣بلاموجب ؛ من غیرموجب. بدون جهت. بی سبب. - بی موجب ؛ بی سبب و جهت. ( ناظم الاطباء ) : گو به عم زاد از کجا برخاستت آخر بگو همچنین بی موجبی این دشمنیه ... گزارش
0 | 0
به سبب اینکه٠٨:٤٥ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣بر آن موجب ؛ بدان سبب. بدان جهت. به طریقی که. بدان صورت.گزارش
0 | 0
مسلط شدن بر٠٨:٥٤ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣تسلط یافتن بر . . . . . . . . . . . . .گزارش
0 | 0
بموجب٠٨:٤٨ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣بر موجب ؛ به موجب. طبق. برابر. ( یادداشت مؤلف ) : بر موجب آنچه می خواند کار می کرد. ( تاریخ بیهقی چ ادیب ص 664 ) . بر موجب التماس او آن ملطفات را به ... گزارش
2 | 0
برحسب عادت٠٨:٣٧ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣برموجب عادت ؛ برحسب عادت. ( ناظم الاطباء ) .گزارش
0 | 0
بی خود و بی جهت٠٨:٤٩ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣بلاموجب ؛ من غیرموجب. بدون جهت. بی سبب. - بی موجب ؛ بی سبب و جهت. ( ناظم الاطباء ) : گو به عم زاد از کجا برخاستت آخر بگو همچنین بی موجبی این دشمنیه ... گزارش
0 | 0
بی خود٠٨:٥٠ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣بلاموجب ؛ من غیرموجب. بدون جهت. بی سبب. - بی موجب ؛ بی سبب و جهت. ( ناظم الاطباء ) : گو به عم زاد از کجا برخاستت آخر بگو همچنین بی موجبی این دشمنیه ... گزارش
0 | 0
بی دلیل٠٨:٤٩ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣بلاموجب ؛ من غیرموجب. بدون جهت. بی سبب. - بی موجب ؛ بی سبب و جهت. ( ناظم الاطباء ) : گو به عم زاد از کجا برخاستت آخر بگو همچنین بی موجبی این دشمنیه ... گزارش
0 | 0
به چه دلیل٠٨:٤٧ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣بر چه موجب ؛ به چه صورت. به چه طریق. چگونه. بر چه وجه. بر چه اصل و طریقه : منتظر آن که از حضرت به چه موجب مثال دهند. ( ترجمه تاریخ یمینی ص 59 ) .گزارش
0 | 0
به موجب٠٨:٤٨ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣بر موجب ؛ به موجب. طبق. برابر. ( یادداشت مؤلف ) : بر موجب آنچه می خواند کار می کرد. ( تاریخ بیهقی چ ادیب ص 664 ) . بر موجب التماس او آن ملطفات را به ... گزارش
0 | 0