میرحسین سیاوشی خیابانی

میرحسین سیاوشی خیابانی میرحسین سیاوشی خیابانی

دانشجوی رشتهٔ زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تبریز

شماره تماس ( واتساپ و تلگرام ) :09036349226

ایمیل:siavoshiamirhossein005@gmail

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهبی رغبت بودن١١:٠٤ - ١٤٠٠/٠٩/٠٦be averse to ( doing ) somethingگزارش
0 | 0
بسط مقال دادن١٠:٥٦ - ١٤٠٠/٠٩/٠٦dilate on/upon somethingگزارش
0 | 0
بی تمایل١١:٠٥ - ١٤٠٠/٠٩/٠٦be averse to ( doing ) somethingگزارش
0 | 0
شرح و بسط دادن١٠:٥٥ - ١٤٠٠/٠٩/٠٦dilate on/upon somethingگزارش
0 | 0
unwilling١١:٠٥ - ١٤٠٠/٠٩/٠٦be averse to ( doing ) somethingگزارش
0 | 0
بی رغبت١١:٠٤ - ١٤٠٠/٠٩/٠٦be averse to ( doing ) somethingگزارش
0 | 0
مکررا١٠:٥٠ - ١٤٠٠/٠٩/٠٦so frequentlyگزارش
0 | 0
به دفعات١٠:٥١ - ١٤٠٠/٠٩/٠٦so frequentlyگزارش
0 | 0
بارها و بارها١٠:٥١ - ١٤٠٠/٠٩/٠٦so frequentlyگزارش
0 | 0
هولناک١١:٠٠ - ١٤٠٠/٠٩/٠٦hideousگزارش
0 | 0
hideous١١:٠٠ - ١٤٠٠/٠٩/٠٦هولناکگزارش
0 | 0
به کرات١٠:٥١ - ١٤٠٠/٠٩/٠٦so frequentlyگزارش
0 | 0
وارد جزئیات شدن١٠:٥٥ - ١٤٠٠/٠٩/٠٦dilate on/upon somethingگزارش
0 | 0
تفصیل و توضیح١٠:٥٦ - ١٤٠٠/٠٩/٠٦dilate on/upon somethingگزارش
0 | 0
بسط مقال١٠:٥٦ - ١٤٠٠/٠٩/٠٦dilate on/upon somethingگزارش
0 | 0
شرح و بسط١٠:٥٥ - ١٤٠٠/٠٩/٠٦dilate on/upon somethingگزارش
0 | 0
مداوم١٠:٥٢ - ١٤٠٠/٠٩/٠٦so frequentlyگزارش
0 | 0
بارها١٠:٥١ - ١٤٠٠/٠٩/٠٦so frequentlyگزارش
0 | 0
مکرر١٠:٥٠ - ١٤٠٠/٠٩/٠٦so frequentlyگزارش
0 | 0
بکرات١٠:٤٩ - ١٤٠٠/٠٩/٠٦so frequentlyگزارش
0 | 0
because of٢١:٠٥ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥by virtue of ( something )گزارش
0 | 0
بخاطر٢١:٠٥ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥by virtue of ( something )گزارش
2 | 0
برای خاطر٢١:٠٦ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥by virtue of ( something )گزارش
0 | 0
به خاطر٢١:٠٥ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥by virtue of ( something )گزارش
0 | 0
confidently٢٠:٤٤ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥assuredlyگزارش
0 | 0
رنجور٢٠:٤٢ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥رنجمند. [ رَ م َ ] ( ص مرکب ) رنجور. دردمند : چو آه سینه ایشان ز یارب سحری تن صحیح مرا کرد رنجمند وسقیم. سوزنی.گزارش
0 | 0
دردمند٢٠:٤٢ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥رنجمند. [ رَ م َ ] ( ص مرکب ) رنجور. دردمند : چو آه سینه ایشان ز یارب سحری تن صحیح مرا کرد رنجمند وسقیم. سوزنی.گزارش
0 | 0
اخرت١٩:١٦ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥the Hereafterگزارش
2 | 1
اخرت١٩:١٥ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥the life hereafterگزارش
2 | 0
اخرت١٩:١٤ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥the future lifeگزارش
0 | 0
با کله سمت چیزی کسی رفتن١٩:١١ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥rush/plunge headlong into somethingگزارش
0 | 0
indecency١٨:٥٦ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥. . . . . committing an act of gross indecency withگزارش
0 | 0
ظلم به نفس١٨:٥٣ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥wrong yourselfگزارش
0 | 0
ابنای جنس١٦:١٢ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥fellow menگزارش
0 | 0
همجنسان١٦:١٨ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥fellow menگزارش
0 | 0
خشم شکستن١٦:١٠ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥restrain your rageگزارش
0 | 0
ابناء جنس١٦:١٢ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥fellow menگزارش
0 | 0
هم نوعان١٦:١٢ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥fellow menگزارش
7 | 2
کظم غیظ١٦:١٠ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥restrain your rageگزارش
2 | 0
تصدق دادن١٦:٠٧ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥almsgivingگزارش
0 | 0
انفاق کردن١٦:٠٤ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥expendگزارش
0 | 0
گورخر١٩:٣٥ - ١٤٠٠/٠٩/٠٣پیشرو لشکر صحرا ؛ گورخر. ( برهان ) .گزارش
2 | 0
صاف شدن اسمان١٩:٢٤ - ١٤٠٠/٠٩/٠٣become sereneگزارش
2 | 0
serene١٩:٢٣ - ١٤٠٠/٠٩/٠٣become sereneگزارش
2 | 1
tale١٨:٣١ - ١٤٠٠/٠٩/٠٣a tale from the pen of Camusگزارش
0 | 0
fiction١٨:٣٣ - ١٤٠٠/٠٩/٠٣a fiction from the pen of Camusگزارش
0 | 0
story١٨:٣٣ - ١٤٠٠/٠٩/٠٣a story from the pen of Camusگزارش
0 | 0
novel١٨:٣٤ - ١٤٠٠/٠٩/٠٣a novel from the pen of Camusگزارش
0 | 0
book١٨:٣٣ - ١٤٠٠/٠٩/٠٣a book from the pen of Camusگزارش
0 | 0
story١٨:٣٢ - ١٤٠٠/٠٩/٠٣a tale from the pen of Camusگزارش
0 | 0