میرحسین سیاوشی خیابانی

میرحسین سیاوشی خیابانی میرحسین سیاوشی خیابانی

دانشجوی رشتهٔ زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تبریز

شماره تماس ( واتساپ و تلگرام ) :09036349226

ایمیل:siavoshiamirhossein005@gmail

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهافت و خیز١٦:٥٠ - ١٤٠٠/٠٧/١٤vicissitudesگزارش
2 | 0
تحولات١٦:٥٠ - ١٤٠٠/٠٧/١٤vicissitudesگزارش
2 | 1
التماس دعا داشتن١٦:٤٨ - ١٤٠٠/٠٧/١٤Have me in your prayersگزارش
0 | 0
خر کسی رفتن١٦:٤٧ - ١٤٠٠/٠٧/١٤he/she is a big shotگزارش
0 | 0
تضعیف کننده١٦:٤٥ - ١٤٠٠/٠٧/١٤debilitatingگزارش
0 | 0
مجتمع مسکونی١٦:٤٤ - ١٤٠٠/٠٧/١٤The condoگزارش
0 | 0
have to١٦:٤٢ - ١٤٠٠/٠٧/١٤Hafta=Have toگزارش
0 | 1
give me١٦:٤١ - ١٤٠٠/٠٧/١٤gimme=give meگزارش
0 | 1
منور١٦:٣٧ - ١٤٠٠/٠٧/١٤نوردار. ( نف مرکب ) روشن. منور : چو کردی چراغ مرا نوردار ز من باد مشعل کشان دور دار. نظامی.گزارش
0 | 0
درد دل کردن٢٠:٥١ - ١٤٠٠/٠٧/١٢open up to someoneگزارش
0 | 0
oppose٢٠:٥٦ - ١٤٠٠/٠٧/١٢hostile towards/toگزارش
0 | 1
غایب زدن٢٠:٥٤ - ١٤٠٠/٠٧/١٢mark sb absentگزارش
0 | 0
غیبت زدن٢٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠٧/١٢mark sb absentگزارش
0 | 0
یه کف مرتب٢٠:٥٢ - ١٤٠٠/٠٧/١٢Give him/her a round of applauseگزارش
5 | 0
درد دل کردن با٢٠:٥١ - ١٤٠٠/٠٧/١٢open up to someoneگزارش
0 | 0
از دل برود هر انچه از دیده برفت٢٠:٤٥ - ١٤٠٠/٠٧/١٢out of sight , out of mind افسوس که دلبر پسندیده برفت دامن ز کفم چو عمر درچیده برفت از دیده برفت خون ز دل نیز بلی از دل برود هر آنچه از دیده برفت ... گزارش
0 | 0
سرکار علیه٢٠:٣٥ - ١٤٠٠/٠٧/١٢Ma'amگزارش
0 | 0
سرکار خانم٢٠:٣٥ - ١٤٠٠/٠٧/١٢Ma'amگزارش
0 | 0
mistress٢٠:٣٥ - ١٤٠٠/٠٧/١٢Ma'amگزارش
2 | 0
lots of٢٠:٣١ - ١٤٠٠/٠٧/١٢tons of I have tons of work to doگزارش
0 | 1
پرتوقع٢٠:٣٠ - ١٤٠٠/٠٧/١٢demandingگزارش
2 | 1
سد معبر کردن١٩:٥٧ - ١٤٠٠/٠٧/١٢be in the wayگزارش
0 | 0
اعتقاد کورکورانه٢٠:٠٤ - ١٤٠٠/٠٧/١٢blind faithگزارش
0 | 0
ایمان داشته باش٢٠:٠١ - ١٤٠٠/٠٧/١٢Have faithگزارش
0 | 0
کمک تو راهه١٩:٥٨ - ١٤٠٠/٠٧/١٢Help is on the wayگزارش
0 | 0
سد معبر١٩:٥٧ - ١٤٠٠/٠٧/١٢be in the wayگزارش
0 | 1
خط رویش مو١٩:٥٢ - ١٤٠٠/٠٧/١٢hairlineگزارش
0 | 0
what do you do١٩:٤٥ - ١٤٠٠/٠٧/١٢?What kind of work do you do? = What line of work are you inگزارش
9 | 0
خودتو به موش مردگی نزن١٨:١٥ - ١٤٠٠/٠٧/١٢Don't look the other wayگزارش
0 | 0
هر چه می خواهد دل تنگت بگو١٨:١٣ - ١٤٠٠/٠٧/١٢Get it off your chestگزارش
0 | 0
اول شما بفرمائید١٧:٥٩ - ١٤٠٠/٠٧/١٢After youگزارش
0 | 0
سفارش گرفتن١٧:٥٧ - ١٤٠٠/٠٧/١٢take orderگزارش
2 | 0
سر حال بودن١٧:٤٩ - ١٤٠٠/٠٧/١٢I'm in tip top shape todayگزارش
0 | 0
قطع نظر از١٧:٣٨ - ١٤٠٠/٠٧/١٢صرفنظر ازگزارش
0 | 0
امید کاذب١٥:١٨ - ١٤٠٠/٠٧/١١false hopeگزارش
0 | 0
دل به دریا زدن١٣:٠٩ - ١٤٠٠/٠٧/١١throw caution to the wind ( s )گزارش
5 | 0
راتبه خوار١٨:٤١ - ١٤٠٠/٠٧/١٠ادرارخوار. [ اِ خوا / خا ] ( نف مرکب ) راتبه خوار : ملک احسان ترا صد چون سحاب ادرارخوار خرمن فضل ترا صد چون عطارد خوشه چین. سلمان.گزارش
2 | 0
مستمری بگیر١٨:٤١ - ١٤٠٠/٠٧/١٠ادرارخوار. [ اِ خوا / خا ] ( نف مرکب ) راتبه خوار : ملک احسان ترا صد چون سحاب ادرارخوار خرمن فضل ترا صد چون عطارد خوشه چین. سلمان.گزارش
0 | 0
زهکونی زدن١٨:٠٨ - ١٤٠٠/٠٧/١٠پا سپوختن کسی ؛ حفز: حفزَته ُ برجلها؛ پا سپوخت او را، یعنی با اردنگ و تیپا و نوک پای او را براند.گزارش
2 | 0
اردنگ زدن١٨:٠٨ - ١٤٠٠/٠٧/١٠پا سپوختن کسی ؛ حفز: حفزَته ُ برجلها؛ پا سپوخت او را، یعنی با اردنگ و تیپا و نوک پای او را براند.گزارش
0 | 0
تیپا زدن١٨:٠٨ - ١٤٠٠/٠٧/١٠پا سپوختن کسی ؛ حفز: حفزَته ُ برجلها؛ پا سپوخت او را، یعنی با اردنگ و تیپا و نوک پای او را براند.گزارش
0 | 0
استغفار٢٢:٤٣ - ١٤٠٠/٠٧/٠٩آمرزش خواستن ؛ استغفار. ( زوزنی ) . بخشایش طلبیدن.گزارش
0 | 0
confessor٢٢:٤٠ - ١٤٠٠/٠٧/٠٩شافی ، توبه شنو ، ( کشیش ) اقرار نیوش به نقل از فرهنگ نشر نوگزارش
0 | 0
برادهٔ طلا١٨:٤٦ - ١٤٠٠/٠٧/٠٩خرده زر ؛ براده طلا : وگر خرده زر ز دندان گاز بیفتد به شمعش بجویند باز. سعدی.گزارش
0 | 0
اخیر١٨:٢٩ - ١٤٠٠/٠٧/٠٩کنونینگزارش
0 | 0
recent١٨:٢٩ - ١٤٠٠/٠٧/٠٩کنونینگزارش
2 | 0
شفاعت کردن٠٠:٤٦ - ١٤٠٠/٠٧/٠٦درخواستن گناه کسی ؛ شفاعت او کردن. ( یادداشت مرحوم دهخدا ) .گزارش
9 | 0
شفاعت٠٠:٤٦ - ١٤٠٠/٠٧/٠٦درخواستن گناه کسی ؛ شفاعت او کردن. ( یادداشت مرحوم دهخدا ) .گزارش
7 | 0
به چالش طلبیدن١٥:١١ - ١٤٠٠/٠٧/٠٥mount/launch a challengeگزارش
0 | 0
به چالش طلبیدن١٥:١١ - ١٤٠٠/٠٧/٠٥. . . . . . . . . mount/launch a challenge toگزارش
0 | 0