میرحسین سیاوشی خیابانی

میرحسین سیاوشی خیابانی میرحسین سیاوشی خیابانی

دانشجوی رشتهٔ زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تبریز

شماره تماس ( واتساپ و تلگرام ) :09036349226

ایمیل:siavoshiamirhossein005@gmail

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهفاحشه١٩:٠٤ - ١٤٠٠/٠٨/١٥light skirtگزارش
5 | 0
الی الابد١٩:٠١ - ١٤٠٠/٠٨/١٥تا ابدالابادگزارش
0 | 0
forever١٩:٠٠ - ١٤٠٠/٠٨/١٥till/until the ˈcows come home=If you say that you could do something until the cows come home, you mean that you could do it for a very long timeگزارش
0 | 0
سرشاخ شدن١٨:٤٦ - ١٤٠٠/٠٨/١٥take the bull by the hornsگزارش
0 | 0
for a long time١٨:٥٩ - ١٤٠٠/٠٨/١٥till/until the ˈcows come home=If you say that you could do something until the cows come home, you mean that you could do it for a very long timeگزارش
0 | 0
شاخ به شاخ شدن١٨:٤٦ - ١٤٠٠/٠٨/١٥take the bull by the hornsگزارش
0 | 0
سرشاخ شدن با کسی١٨:٤٦ - ١٤٠٠/٠٨/١٥take the bull by the hornsگزارش
0 | 0
چرند و پرند١٨:٣٨ - ١٤٠٠/٠٨/١٥cock and bull storyگزارش
0 | 0
شاخ بشاخ گذاشتن١٨:٤٦ - ١٤٠٠/٠٨/١٥take the bull by the hornsگزارش
0 | 0
گلاویز شدن١٨:٤٦ - ١٤٠٠/٠٨/١٥take the bull by the hornsگزارش
0 | 0
قصه شب١٨:٣٨ - ١٤٠٠/٠٨/١٥cock and bull storyگزارش
0 | 0
من میگم نره اون میگه بدوش١٨:٤٠ - ١٤٠٠/٠٨/١٥like tits on a bullگزارش
0 | 0
کس شعر١٨:٣٨ - ١٤٠٠/٠٨/١٥cock and bull storyگزارش
2 | 0
اب در هاون ساییدن١٦:٢٠ - ١٤٠٠/٠٨/١٥bang ( one's ) head into a brick wallگزارش
0 | 0
اب در هاونگ کوبیدن١٦:١٩ - ١٤٠٠/٠٨/١٥bang ( one's ) head into a brick wallگزارش
0 | 0
راه به جایی نبردن١٥:٢٧ - ١٤٠٠/٠٨/١٥go nowhere ( fast ) =To ultimately yield or achieve no useful, beneficial, or successful result or outcomeگزارش
2 | 0
دو زاری کسی افتادن١٥:٢٣ - ١٤٠٠/٠٨/١٥see the lightگزارش
0 | 0
the house of lords٠٩:٣٩ - ١٤٠٠/٠٨/١٥مجلس اعیانگزارش
0 | 0
mixed government٠٩:٣٧ - ١٤٠٠/٠٨/١٥Mixed government ( or a mixed constitution ) is a form of government that combines elements of democracy, aristocracy and monarchy, ostensibly making ... گزارش
0 | 0
عنفوان جوانی٠٩:١٣ - ١٤٠٠/٠٨/١٥prime of lifeگزارش
2 | 0
کودتای نافرجام٠٩:١٢ - ١٤٠٠/٠٨/١٥attempted coupگزارش
0 | 0
نافرجام٠٩:١١ - ١٤٠٠/٠٨/١٥attemptedگزارش
0 | 0
شایعه١٧:٠٧ - ١٤٠٠/٠٨/١٤حرف و حدیثگزارش
2 | 0
mesh with١٤:٤٧ - ١٤٠٠/٠٨/١٤جفت و جور شدنگزارش
2 | 0
ups and downs٢٢:٤٢ - ١٤٠٠/٠٨/١٢روزگارست آن که گه عزت دهد گه خوار دارد چرخ بازیگر ازین بازیچه ها بسیار دارد قائم مقام فراهانیگزارش
9 | 0
لازم به ذکر است که٢١:٥٤ - ١٤٠٠/٠٨/١٢it must be saidگزارش
7 | 0
a creature of habit١٩:٣٤ - ١٤٠٠/٠٨/١٢بندهٔ عادات و آداب ، دنباله روی رسومات/ آداب/ عاداتگزارش
7 | 0
paranoiac١٨:٥٦ - ١٤٠٠/٠٨/١٢همه خصم اندیشانه ، همه خصم پندارانهگزارش
7 | 0
paranoid١٨:٥٥ - ١٤٠٠/٠٨/١٢همه خصم اندیش ، همه خصم پندارگزارش
5 | 0
developed١٧:٣٢ - ١٤٠٠/٠٨/١٢finely honed ( =extremely well - developed )گزارش
5 | 0
اشپزخانه١٣:٠٧ - ١٤٠٠/٠٨/١٢خورشخانه. [ خوَ / خ ُ رِ ن َ / ن ِ ] ( اِ مرکب ) انبار غذا. ( از ناظم الاطباء ) ( از آنندراج ) . مطبخ. آشپزخانه : ز گنجور و دستور بستد کلید خورشخانه ... گزارش
7 | 1
مقاربت کردن١٣:٠٢ - ١٤٠٠/٠٨/١٢بنا کردن بر زن ؛ بخانه آوردن او را. با او آرمیدن. ( یادداشت مرحوم دهخدا ) .گزارش
5 | 0
محبس١٣:١٦ - ١٤٠٠/٠٨/١٢نواخانه. [ ن َ ن َ / ن َ ن ِ] ( اِ مرکب ) زندان. ( غیاث اللغات ) ( انجمن آرا ) ( ناظم الاطباء ) ( برهان قاطع ) ( آنندراج ) . بندی خانه. ( برهان قاطع ... گزارش
2 | 0
زندان١٣:١٥ - ١٤٠٠/٠٨/١٢نواخانه. [ ن َ ن َ / ن َ ن ِ] ( اِ مرکب ) زندان. ( غیاث اللغات ) ( انجمن آرا ) ( ناظم الاطباء ) ( برهان قاطع ) ( آنندراج ) . بندی خانه. ( برهان قاطع ... گزارش
2 | 0
سکس کردن١٣:٠١ - ١٤٠٠/٠٨/١٢بنا کردن بر زن ؛ بخانه آوردن او را. با او آرمیدن. ( یادداشت مرحوم دهخدا ) .گزارش
2 | 0
نزدیکی١٣:٠٢ - ١٤٠٠/٠٨/١٢بنا کردن بر زن ؛ بخانه آوردن او را. با او آرمیدن. ( یادداشت مرحوم دهخدا ) .گزارش
0 | 0
نزدیکی کردن١٣:٠١ - ١٤٠٠/٠٨/١٢بنا کردن بر زن ؛ بخانه آوردن او را. با او آرمیدن. ( یادداشت مرحوم دهخدا ) .گزارش
0 | 0
مقاربت١٣:٠٢ - ١٤٠٠/٠٨/١٢بنا کردن بر زن ؛ بخانه آوردن او را. با او آرمیدن. ( یادداشت مرحوم دهخدا ) .گزارش
2 | 0
مطبخ١٣:٠٧ - ١٤٠٠/٠٨/١٢خورشخانه. [ خوَ / خ ُ رِ ن َ / ن ِ ] ( اِ مرکب ) انبار غذا. ( از ناظم الاطباء ) ( از آنندراج ) . مطبخ. آشپزخانه : ز گنجور و دستور بستد کلید خورشخانه ... گزارش
0 | 0
امیزش کردن١٣:٠٢ - ١٤٠٠/٠٨/١٢بنا کردن بر زن ؛ بخانه آوردن او را. با او آرمیدن. ( یادداشت مرحوم دهخدا ) .گزارش
2 | 0
محبس١٣:٠٥ - ١٤٠٠/٠٨/١٢بندخانه ؛ محبس. زندان. ( ناظم الاطباء ) .گزارش
2 | 0
مجامعت١٣:٠١ - ١٤٠٠/٠٨/١٢بنا کردن بر زن ؛ بخانه آوردن او را. با او آرمیدن. ( یادداشت مرحوم دهخدا ) .گزارش
2 | 0
امیزش١٣:٠٢ - ١٤٠٠/٠٨/١٢بنا کردن بر زن ؛ بخانه آوردن او را. با او آرمیدن. ( یادداشت مرحوم دهخدا ) .گزارش
0 | 0
جماع کردن١٣:٠١ - ١٤٠٠/٠٨/١٢بنا کردن بر زن ؛ بخانه آوردن او را. با او آرمیدن. ( یادداشت مرحوم دهخدا ) .گزارش
0 | 0
پاپوش دوختن یا ساختن برای کسی١٧:١٠ - ١٤٠٠/٠٧/٢٧set one upگزارش
9 | 0
پاپوش درست کردن١٧:١١ - ١٤٠٠/٠٧/٢٧set one upگزارش
12 | 0
پاپوش دوختن١٧:١٠ - ١٤٠٠/٠٧/٢٧set one upگزارش
9 | 0
رازداری١٧:٠٥ - ١٤٠٠/٠٧/٢٧نم پس ندادنگزارش
7 | 0
غر نزن١٦:٤٨ - ١٤٠٠/٠٧/٢٧suck it upگزارش
2 | 0
خسیسی١٦:٥١ - ١٤٠٠/٠٧/٢٧نم پس ندادنگزارش
5 | 0