میرحسین سیاوشی خیابانی

میرحسین سیاوشی خیابانی میرحسین سیاوشی خیابانی

دانشجوی رشتهٔ زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تبریز

شماره تماس ( واتساپ و تلگرام ) :09036349226

ایمیل:siavoshiamirhossein005@gmail

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهدردست٠٢:١٧ - ١٤٠٠/٠٩/٢١at one's disposalگزارش
12 | 0
در اختیار٠٢:١٧ - ١٤٠٠/٠٩/٢١at one's disposalگزارش
12 | 0
join with٠٠:٥٥ - ١٤٠٠/٠٩/٢١hold fast toگزارش
7 | 0
associate with٠٠:٥٥ - ١٤٠٠/٠٩/٢١hold fast toگزارش
14 | 1
پیوستن به٠٠:٤٩ - ١٤٠٠/٠٩/٢١hold fast toگزارش
9 | 0
associate٠٠:٥٥ - ١٤٠٠/٠٩/٢١hold fast toگزارش
14 | 0
پیوستن٠٠:٤٩ - ١٤٠٠/٠٩/٢١hold fast toگزارش
7 | 0
براشفتن١٧:٥٤ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠stir to actionگزارش
12 | 0
by which١٧:٣٨ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠wherewithگزارش
7 | 0
غفار١٧:٥٠ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠زودعفو. [ ع َف ْوْ ] ( ص مرکب ) آنکه گناهکار را زود بخشد. زودبخشاینده. ( فرهنگ فارسی معین ) .گزارش
7 | 0
حلیم١٧:٤٩ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠دیرخشم. [ خ َ ] ( ص مرکب ) که دیر به خشم آید. بردبار. صبور. حلیم : بزرگی دیرخشم و زود عفو است کریمی کامکار و بردبار است. مسعودسعد. سلطان ارسلان خوب ... گزارش
5 | 0
by means of١٧:٣٨ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠wherewithگزارش
2 | 0
روزی ده١٧:٣٤ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠sustainerگزارش
5 | 0
روزی دهنده١٧:٣٤ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠sustainerگزارش
5 | 0
روزی١٧:٣٢ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠provisionگزارش
7 | 0
of it١٧:٢٧ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠thereofگزارش
5 | 0
of that١٧:٢٧ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠thereofگزارش
5 | 0
YOU١٧:٢٣ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠ye old useگزارش
5 | 1
اهل تمیز١٦:٤٦ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠men of senseگزارش
0 | 0
اهل خرد١٦:٤٧ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠men of understandingگزارش
0 | 0
خردمندان١٦:٤٤ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠prudent personsگزارش
0 | 0
هوشمندان١٦:٤٦ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠men of understandingگزارش
2 | 0
اولوالالباب١٦:٤٤ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠men of senseگزارش
0 | 0
اهل خرد١٦:٤٤ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠prudent personsگزارش
0 | 0
خردمندان١٦:٤٦ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠men of understandingگزارش
0 | 0
اهل خرد١٦:٤٢ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠men possessed of mindsگزارش
0 | 0
اولوالالباب١٦:٤٧ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠men of understandingگزارش
0 | 0
هوشمندان١٦:٤٦ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠men of senseگزارش
0 | 0
اهل خرد١٦:٤٥ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠men of senseگزارش
0 | 0
خردمندان١٦:٤٥ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠men of senseگزارش
0 | 0
خردمندان١٦:٤٢ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠men possessed of mindsگزارش
2 | 0
اولوالالباب١٦:٤٤ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠prudent personsگزارش
0 | 0
laudable١٦:٢٩ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠Praiseworthyگزارش
0 | 0
اولوالالباب١٦:٤٢ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠men possessed of mindsگزارش
0 | 0
نادیده انگاشتن١٦:٢٧ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠close ( one's ) eyes to ( something )گزارش
0 | 0
محمود١٦:٢٩ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠Praiseworthyگزارش
0 | 0
اغماض کردن١٦:٢٧ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠close ( one's ) eyes to ( something )گزارش
0 | 0
ندیده گرفتن١٦:٢٧ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠close ( one's ) eyes to ( something )گزارش
0 | 0
امر کردن١٦:٣٤ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠bid somebody ( to/unto ) ( do ) somethingگزارش
0 | 0
انفاق کردن١٦:٣١ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠give in charityگزارش
0 | 0
ندیده انگاشتن١٦:٢٨ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠close ( one's ) eyes to ( something )گزارش
0 | 0
ستوده١٦:٢٩ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠Praiseworthyگزارش
2 | 1
ستوده١٦:٢٥ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠Owner of Praiseگزارش
0 | 1
به روی خود نیاروردن١٦:٢٨ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠close ( one's ) eyes to ( something )گزارش
0 | 0
نادیده گرفتن١٦:٢٧ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠close ( one's ) eyes to ( something )گزارش
2 | 0
حمید١٦:٢٦ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠Owner of Praiseگزارش
0 | 0
ستوده١٦:٢٥ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠all - laudableگزارش
5 | 1
حمید١٦:٢٤ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠all - laudableگزارش
0 | 0
متروکه١٤:٥٧ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠دست بداشته ؛ متروک. ( یادداشت مرحوم دهخدا ) .گزارش
0 | 0
دست به دامن یا دامان کسی شدن١٤:٥٧ - ١٤٠٠/٠٩/٢٠سنگ خاله قورباغه را گرو کشیدن ؛ به امری یا دلیلی ناچیز متمسک و متوسل شدن.گزارش
0 | 0