میرحسین سیاوشی خیابانی

میرحسین سیاوشی خیابانی میرحسین سیاوشی خیابانی

دانشجوی رشتهٔ زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تبریز

شماره تماس ( واتساپ و تلگرام ) :09036349226

ایمیل:siavoshiamirhossein005@gmail

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهسرپرست تشریفات٢٠:٠١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣سالار بار. [رِ ] ( ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) باربد. حاجب بزرگ. رئیس تشریفات. دربان شاه. دارنده بار. خرم باش. پرده دار. حاجب مخصوص. رئیس دربار. ( ناظم ا ... گزارش
0 | 0
emcee٢٠:٠٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣سالار بار. [رِ ] ( ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) باربد. حاجب بزرگ. رئیس تشریفات. دربان شاه. دارنده بار. خرم باش. پرده دار. حاجب مخصوص. رئیس دربار. ( ناظم ا ... گزارش
2 | 0
هفت ستاره دب اکبر١٩:٥٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣هفت سالار ؛ هفت ستاره : هفت سالار کاندرین فلکند همه گرد آمدند در دو وداه. رودکی.گزارش
0 | 0
سالار بار١٩:٥٨ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣بارسالار. ( اِ مرکب ) سالار بار. حاجب بزرگ. حافظ. نگاهبان. رئیس حفاظ و نگاهبانان : آن شنیدستم که در صحرای غور بارسالاری بیفتاد از ستور گفت چشم تنگ دن ... گزارش
0 | 0
هفت ستاره١٩:٥٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣هفت سالار ؛ هفت ستاره : هفت سالار کاندرین فلکند همه گرد آمدند در دو وداه. رودکی.گزارش
0 | 0
صراحی١٩:٥٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣پیل پای= ( اِ مرکب ) =نوعی قدح شراب. پیل پا. ز راجه منم پیل پولاد خای که بر پشت پیلان کشم پیلپای. نظامی. پیلپا : ظرف شراب. نوعی از قدح. ( جهانگیر ... گزارش
0 | 0
امیزش کردن١٩:٣٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣سیم بر سنگ زدن . [ ب َ س َ زَ دَ ] ( مص مرکب ) کنایه از جماع کردن . ( غیاث ) ( آنندراج ) : تا بطبع تو بود با او بزن با سیم سنگ ور بدل گردد مزاجش نیست ... گزارش
0 | 0
مجامعت١٩:٣٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣سیم بر سنگ زدن . [ ب َ س َ زَ دَ ] ( مص مرکب ) کنایه از جماع کردن . ( غیاث ) ( آنندراج ) : تا بطبع تو بود با او بزن با سیم سنگ ور بدل گردد مزاجش نیست ... گزارش
0 | 0
سکس کردن١٩:٣٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣سیم بر سنگ زدن . [ ب َ س َ زَ دَ ] ( مص مرکب ) کنایه از جماع کردن . ( غیاث ) ( آنندراج ) : تا بطبع تو بود با او بزن با سیم سنگ ور بدل گردد مزاجش نیست ... گزارش
2 | 0
بستر١٩:٤٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣نازبستر. [ ب ِ ت َ ] ( اِ مرکب ) بستر راحت. بستر لطیف و نرم : گه چوب آستان توام نازبالش است گه خاک بارگاه توام نازبستر است. اثیرالدین اخسیکتی.گزارش
0 | 0
امیزش١٩:٣٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣سیم بر سنگ زدن . [ ب َ س َ زَ دَ ] ( مص مرکب ) کنایه از جماع کردن . ( غیاث ) ( آنندراج ) : تا بطبع تو بود با او بزن با سیم سنگ ور بدل گردد مزاجش نیست ... گزارش
0 | 0
نزدیکی کردن١٩:٣٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣سیم بر سنگ زدن . [ ب َ س َ زَ دَ ] ( مص مرکب ) کنایه از جماع کردن . ( غیاث ) ( آنندراج ) : تا بطبع تو بود با او بزن با سیم سنگ ور بدل گردد مزاجش نیست ... گزارش
0 | 0
مقاربت کردن١٩:٣٦ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣سیم بر سنگ زدن . [ ب َ س َ زَ دَ ] ( مص مرکب ) کنایه از جماع کردن . ( غیاث ) ( آنندراج ) : تا بطبع تو بود با او بزن با سیم سنگ ور بدل گردد مزاجش نیست ... گزارش
0 | 0
جماع کردن١٩:٣٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣سیم بر سنگ زدن . [ ب َ س َ زَ دَ ] ( مص مرکب ) کنایه از جماع کردن . ( غیاث ) ( آنندراج ) : تا بطبع تو بود با او بزن با سیم سنگ ور بدل گردد مزاجش نیست ... گزارش
0 | 0
سکس١٩:٣٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣سیم بر سنگ زدن . [ ب َ س َ زَ دَ ] ( مص مرکب ) کنایه از جماع کردن . ( غیاث ) ( آنندراج ) : تا بطبع تو بود با او بزن با سیم سنگ ور بدل گردد مزاجش نیست ... گزارش
5 | 0
صبوح خوار١٩:١٨ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣صبوحی زده ؛ که صبوحی نوشیده باشد، که شراب صبحگاهی زده باشد : بصفای دل رندان صبوحی زدگان بس در بسته بمفتاح دعا بگشایند. حافظ. یاد باد آنکه صبوحی زده ... گزارش
5 | 0
منی١٦:٤٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣امنیه . [ اَ ی َ ] ( ع اِ ) ج ِ منی ( آب مرد ) . ( از یادداشت مؤلف ) .گزارش
0 | 0
نطفه١٦:٤٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣مرد روغن . [م َ رُ غ َ ] ( اِ مرکب ) منی . آب مرد. ( ناظم الاطباء ) .گزارش
0 | 0
منی١٦:٤٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣مرد روغن . [م َ رُ غ َ ] ( اِ مرکب ) منی . آب مرد. ( ناظم الاطباء ) .گزارش
0 | 0
اسپرم١٦:٣٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣مرد روغن . [م َ رُ غ َ ] ( اِ مرکب ) منی . آب مرد. ( ناظم الاطباء ) .گزارش
0 | 1
اهسته١٦:٣٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣نرم نرمکگزارش
0 | 0
اجیل١٦:٣٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣خشک میوه . [ خ ُ وَ / وِ ] ( اِ مرکب ) آجیل . ( یادداشت بخط مؤلف ) : ایا جمال رئیسان ز لفظ من معنی برون نیاید جز خشک میوه ٔ مرسوم بخشک میوه تو عید م ... گزارش
0 | 0
صعب العبور١٦:٣٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣دشوارگذار. [ دُش ْ گ ُ ] ( ن مف مرکب ) صعب المرور. ( ناظم الاطباء ) . صعب که بسختی از آن توان گذشتن . صعب السلوک . که گذشتن از آن صعب باشد. مقابل آسا ... گزارش
0 | 0
تنک بهره١٦:١٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣تنگ بخت . [ ت َ ب َ ] ( ص مرکب ) کم بخت و بی نصیب و بدبخت و تهی دست . ( ناظم الاطباء ) : مگر تنگ بختت فراموش شدچو دستت در آغوش آغوش شد؟ ( بوستان ) . ... گزارش
0 | 0
تنگ گرفتن١٦:٢١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣تضییق فرهنگ فارسی معین ( تَ ) [ ع . ] ( مص م . ) تنگ کردن ، تنگ گرفتن .گزارش
0 | 0
از پس کسی یا کاری برامدن١٦:٢٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣تنگ ( ه ) کاری را خرد کردن ( لهجه و گویش تهرانی ) از پس کاری برآمدنگزارش
0 | 0
بدبخت١٦:١٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣تنگ بخت . [ ت َ ب َ ] ( ص مرکب ) کم بخت و بی نصیب و بدبخت و تهی دست . ( ناظم الاطباء ) : مگر تنگ بختت فراموش شدچو دستت در آغوش آغوش شد؟ ( بوستان ) . ... گزارش
0 | 0
روزگار١٦:١٦ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣تنگ بیغوله/پیغوله . [ ت َ ب َ / ب ِ ل َ / ل ِ ] ( اِ مرکب ) تنگ پیغوله . کنایه از دنیا وروزگار باشد. ( برهان ) ( آنندراج ) ( از ناظم الاطباء ) . کنای ... گزارش
0 | 0
دنیا١٦:١٦ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣تنگ بیغوله/پیغوله . [ ت َ ب َ / ب ِ ل َ / ل ِ ] ( اِ مرکب ) تنگ پیغوله . کنایه از دنیا وروزگار باشد. ( برهان ) ( آنندراج ) ( از ناظم الاطباء ) . کنای ... گزارش
0 | 0
خلفای اربعه١٥:٥٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣چهارپیر. [ چ َ ] ( اِخ ) خلفای اربعه . چهاریار : گه با چهارپیر زبان کرده در دهن گه با دوطفل در دهن افکنده ریسمان . خاقانی .گزارش
0 | 0
خلفای راشدین١٥:٥٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣چهارپیر. [ چ َ ] ( اِخ ) خلفای اربعه . چهاریار : گه با چهارپیر زبان کرده در دهن گه با دوطفل در دهن افکنده ریسمان . خاقانی .گزارش
0 | 0
فورا١٧:٢٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢حالی. ( ق ) درحال. درساعت. فی الفور. فوراً. همان دم. دردم : روستایی زمین چو کرد شیار گشت عاجز که بود بس ناهار برد حالی زنش ز خانه بدوش گرده ای چند و ... گزارش
2 | 0
کیر بریدن١٧:٠٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢تطویش . [ ت َطْ ] ( ع مص ) امروز و فردا کردن غریم خود را. ( منتهی الارب ) ( از آنندراج ) ( ناظم الاطباء ) ( از اقرب الموارد ) . || از بیخ بریدن شرم م ... گزارش
0 | 0
فی الفور١٧:٢٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢حالی. ( ق ) درحال. درساعت. فی الفور. فوراً. همان دم. دردم : روستایی زمین چو کرد شیار گشت عاجز که بود بس ناهار برد حالی زنش ز خانه بدوش گرده ای چند و ... گزارش
5 | 0
بلافاصله١٧:٢٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢حالی. ( ق ) درحال. درساعت. فی الفور. فوراً. همان دم. دردم : روستایی زمین چو کرد شیار گشت عاجز که بود بس ناهار برد حالی زنش ز خانه بدوش گرده ای چند و ... گزارش
0 | 1
کیر١٧:١٦ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢خرزه. [ خ َ زَ / زِ ] ( اِ ) آلت تناسل که آن سطبرو دراز و گنده و ناتراشیده باشد. ( از برهان قاطع ) . قضیب. نره. ( از ناظم الاطباء ) ( از غیاث اللغات ... گزارش
2 | 1
پاره شده١٧:١٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢مخرقه. [ م ُ خ َرْ رَ ق َ ] ( ع ص ) دریده. پاره شده. ( یادداشت به خط مرحوم دهخدا ) : ورنه برو به کون زن خویش پای سای ای حر مادرت به سر خر مخرقه. سوز ... گزارش
0 | 0
دریده١٧:١٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢مخرقه. [ م ُ خ َرْ رَ ق َ ] ( ع ص ) دریده. پاره شده. ( یادداشت به خط مرحوم دهخدا ) : ورنه برو به کون زن خویش پای سای ای حر مادرت به سر خر مخرقه. سوز ... گزارش
0 | 0
پاره١٧:١٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢مخرقه. [ م ُ خ َرْ رَ ق َ ] ( ع ص ) دریده. پاره شده. ( یادداشت به خط مرحوم دهخدا ) : ورنه برو به کون زن خویش پای سای ای حر مادرت به سر خر مخرقه. سوز ... گزارش
0 | 0
خواجه١٧:١٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢مجبوب . [ م َ] ( ع ص ) ساده کرده . ( مهذب الاسماء ) . خصیه برآورده . ( از منتهی الارب ) . اخته و خایه کشیده . ( ناظم الاطباء ) . مرد شرم از بیخ بریده ... گزارش
2 | 0
اخته١٧:٠٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢مجبوب . [ م َ] ( ع ص ) ساده کرده . ( مهذب الاسماء ) . خصیه برآورده . ( از منتهی الارب ) . اخته و خایه کشیده . ( ناظم الاطباء ) . مرد شرم از بیخ بریده ... گزارش
0 | 0
رو در واسی١٦:٥٢ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢شرم حضور ؛ شرم حضوری. حجب و حیا نشان دادن در پیش کسان. ( از یادداشت مؤلف ) . خجلت کشیدن در حضور بزرگی. رودروایستی. ( فرهنگ فارسی معین ) : پنجه شرم ح ... گزارش
0 | 0
کیر بریده١٧:٠٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢مطوش . [ م ُ طَوْ وَ] ( ع ص ) شرم بریده ( مرد ) . ( یادداشت به خط مرحوم دهخدا ) . که کیرش بریده شده باشد. و رجوع به تطویش شود.گزارش
0 | 0
خایه١٦:٥٦ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢ار شرم. [ رِ ش َ ] ( ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) خایه. بیضه : بجائی شد و خایه ببرید پست برو داغ بنهاد و او را ببست بخایه نمک بر پراکند زود بحقه درآکند بر ... گزارش
0 | 0
خجل کردن١٦:٤٨ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢بشرم آوردن ؛ خجلت زده کردن. شرمسارساختن. شرمنده کردن : ز پای و رکیبش همی مهر من بجنبد بشرم آورد چهر من. فردوسی.گزارش
0 | 0
تخجیل١٦:٤٨ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢بشرم آوردن ؛ خجلت زده کردن. شرمسارساختن. شرمنده کردن : ز پای و رکیبش همی مهر من بجنبد بشرم آورد چهر من. فردوسی.گزارش
0 | 0
کیر١٧:٠٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢ابوالغیداس . [ اَ بُل ْ غ َ ] ( ع اِ مرکب ) شرم مرد. ابوالورد. [ اَ بُل ْ وَ ] ( ع اِ مرکب ) نرَه . شرم مرد. ابولبین . [ اَ ل ُ ب َ ] ( ع اِ مرکب ... گزارش
0 | 1
کیر١٧:٠٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢ابوالزبرقان . [ اَ بُزْ زِ رِ ] ( ع اِ مرکب ) شرم مرد.گزارش
0 | 1
شرمسار شدن١٦:٤٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢بشرم در افتادن ؛ شرمنده شدن. حالت شرم و خجلت دست دادن : به عشق روی تو گفتم که جان برافشانم دگر بشرم در افتادم از محقر خویش. سعدی.گزارش
0 | 0
بهانه الکی١٧:٠١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢عذر لنگ ؛ عذری نامقبول. عذری ناموجه. عذر دروغین. نارسا. عذر غیرجمیل. عذری نه بوجه : در این مجال سخن نیست چرخ را هرچند که عذر لنگ برون می برد به رهوار ... گزارش
0 | 0