میرحسین سیاوشی خیابانی

میرحسین سیاوشی خیابانی میرحسین سیاوشی خیابانی

دانشجوی رشتهٔ زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تبریز

شماره تماس ( واتساپ و تلگرام ) :09036349226

ایمیل:siavoshiamirhossein005@gmail

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهگرفتار بودن٢٢:٤١ - ١٤٠٠/٠٩/١٥دست و گریبان یا دست به گریبان بودن با کسی ، یا چیزی ؛ دچار بودن ، مبتلی بودن به.گزارش
0 | 0
دچار بودن٢٢:٤١ - ١٤٠٠/٠٩/١٥دست و گریبان یا دست به گریبان بودن با کسی ، یا چیزی ؛ دچار بودن ، مبتلی بودن به.گزارش
0 | 0
جامع١٧:٠٣ - ١٤٠٠/٠٩/١٥All - embracingگزارش
0 | 0
عالم مطلق١٧:١٧ - ١٤٠٠/٠٩/١٥All - knowingگزارش
2 | 0
علیم١٧:١٦ - ١٤٠٠/٠٩/١٥All - knowingگزارش
2 | 0
جامع١٧:٠٤ - ١٤٠٠/٠٩/١٥پرشمولگزارش
0 | 0
فراگیر١٧:٠٣ - ١٤٠٠/٠٩/١٥All - embracingگزارش
0 | 0
واسع١٧:٠٢ - ١٤٠٠/٠٩/١٥All - embracingگزارش
0 | 0
TO١٧:٠١ - ١٤٠٠/٠٩/١٥old use untoگزارش
0 | 0
کم نصیب١٦:٤٤ - ١٤٠٠/٠٩/١٥تنگ بهر. [ ت َ ب َ ] ( ص مرکب ) کم نصیب. فقیر. بی چیز. کم نعمت : نشان داد داننده از کار شهر که شهریست این از جهان تنگ بهر. نظامی. رجوع به تنگ و دیگ ... گزارش
0 | 0
write١٦:٣٩ - ١٤٠٠/٠٩/١٥pen downگزارش
0 | 0
نوشتن١٦:٣٩ - ١٤٠٠/٠٩/١٥pen downگزارش
0 | 0
write down١٦:٣٩ - ١٤٠٠/٠٩/١٥pen downگزارش
0 | 0
قلم زدن١٦:٣٨ - ١٤٠٠/٠٩/١٥pen downگزارش
0 | 0
منکر شدن٢١:١٥ - ١٤٠٠/٠٩/١٤زیر چیزی زدنگزارش
0 | 0
مبادرت کردن٢١:٠٧ - ١٤٠٠/٠٩/١٤در پیش گرفتن کاریگزارش
0 | 0
شانه خالی کردن از٢١:١٦ - ١٤٠٠/٠٩/١٤زیر چیزی زدنگزارش
0 | 0
شانه خالی کردن٢١:١٥ - ١٤٠٠/٠٩/١٤زیر چیزی زدنگزارش
5 | 0
احوال کسی را پرسیدن٢١:١٠ - ١٤٠٠/٠٩/١٤احوال گرفتن ( مصدر ) استفسار از حال کسی احوال کسی را پرسیدن از چگونگی تندرستی و بیماری کسی یا وضع و کار و بار او جویا شدن .گزارش
2 | 1
اقدام کردن به کاری٢١:٠٦ - ١٤٠٠/٠٩/١٤در پیش گرفتن کاریگزارش
0 | 0
ندیده گرفتن٢١:١٤ - ١٤٠٠/٠٩/١٤چشم بر قضیه ای بستنگزارش
0 | 0
نفوذ کردن٢١:١٨ - ١٤٠٠/٠٩/١٤معنی اصطلاح - > جا [ ی خود را ] باز کردن [ میان گروهی ] موقعیت مناسب یافتن / نفوذ کردن / مستقر شدن مثال: در اولین سال تدریس در آن شهر به کلی تنها بود ... گزارش
0 | 0
اقدام کردن٢١:١٧ - ١٤٠٠/٠٩/١٤دست به کار شدنگزارش
0 | 0
حاشا کردن٢١:١٦ - ١٤٠٠/٠٩/١٤زیر چیزی زدنگزارش
0 | 0
انکار کردن٢١:١٥ - ١٤٠٠/٠٩/١٤زیر چیزی زدنگزارش
0 | 0
اقدام کردن به٢١:٠٦ - ١٤٠٠/٠٩/١٤در پیش گرفتن . . . . .گزارش
0 | 0
ندیده انگاشتن٢١:١٤ - ١٤٠٠/٠٩/١٤چشم بر قضیه ای بستنگزارش
0 | 0
نادیده گرفتن٢١:١٣ - ١٤٠٠/٠٩/١٤چشم بر قضیه ای بستنگزارش
0 | 0
مبادرت کردن به٢١:٠٧ - ١٤٠٠/٠٩/١٤در پیش گرفتن کاریگزارش
0 | 0
پرداختن به کاری٢١:٠٧ - ١٤٠٠/٠٩/١٤در پیش گرفتن کاریگزارش
0 | 0
تدریجا٢٠:٥٥ - ١٤٠٠/٠٩/١٤جسته جسته . [ ج َ ت َ / ت ِ ج َ ت َ / ت ِ ] ( ق مرکب ) کم کم . سند آن در لفظ زبان شکسته بیاید. ( آنندراج ) . تک تک . گاه گاه . یک یک . ( یادداشت مؤل ... گزارش
0 | 0
احوال پرسی٢١:١٠ - ١٤٠٠/٠٩/١٤احوال گرفتن ( مصدر ) استفسار از حال کسی احوال کسی را پرسیدن از چگونگی تندرستی و بیماری کسی یا وضع و کار و بار او جویا شدن .گزارش
0 | 0
هم قدم٢٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٩/١٤هم تگ. [ هََ ت َ ] ( ص مرکب ) رفیق و همراه. ( برهان ) : نام او هم تگ است با تقدیر گام او همره است با تیسیر. سنائی. چو مرکب گرم کرد ازپیش یاران برون ... گزارش
0 | 0
هم سرعت٢٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٩/١٤هم تگ. [ هََ ت َ ] ( ص مرکب ) رفیق و همراه. ( برهان ) : نام او هم تگ است با تقدیر گام او همره است با تیسیر. سنائی. چو مرکب گرم کرد ازپیش یاران برون ... گزارش
0 | 0
مردن٢١:٠٨ - ١٤٠٠/٠٩/١٤چشم از جهان بستن ؛ کنایه از مردن. چشم از جهان فروبستن. دم درکشیدن. برحمت ایزدی پیوستن : چو سالار جهان چشم از جهان بست بسالاری ترا باید میان بست. نظا ... گزارش
0 | 0
هم شتاب٢٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٩/١٤هم تگ. [ هََ ت َ ] ( ص مرکب ) رفیق و همراه. ( برهان ) : نام او هم تگ است با تقدیر گام او همره است با تیسیر. سنائی. چو مرکب گرم کرد ازپیش یاران برون ... گزارش
0 | 0
پرداختن به٢١:٠٧ - ١٤٠٠/٠٩/١٤در پیش گرفتن کاریگزارش
0 | 0
علامه دهر٢٠:٥١ - ١٤٠٠/٠٩/١٤تمام خرد. [ ت َ خ ِ رَ ] ( ص مرکب ) دانای کامل . پرخرد. که خردش کامل و بی نقص باشد : و هر مرد که بر این جمله باشد. . . آن مرد را فاضل و کامل و تمام خ ... گزارش
0 | 0
نم نمک٢٠:٥٤ - ١٤٠٠/٠٩/١٤جسته جسته . [ ج َ ت َ / ت ِ ج َ ت َ / ت ِ ] ( ق مرکب ) کم کم . سند آن در لفظ زبان شکسته بیاید. ( آنندراج ) . تک تک . گاه گاه . یک یک . ( یادداشت مؤل ... گزارش
0 | 0
اقدام کردن٢١:٠٦ - ١٤٠٠/٠٩/١٤در پیش گرفتن کاریگزارش
0 | 0
به مرور زمان٢٠:٥٥ - ١٤٠٠/٠٩/١٤جسته جسته . [ ج َ ت َ / ت ِ ج َ ت َ / ت ِ ] ( ق مرکب ) کم کم . سند آن در لفظ زبان شکسته بیاید. ( آنندراج ) . تک تک . گاه گاه . یک یک . ( یادداشت مؤل ... گزارش
0 | 0
به تدریج٢٠:٥٥ - ١٤٠٠/٠٩/١٤جسته جسته . [ ج َ ت َ / ت ِ ج َ ت َ / ت ِ ] ( ق مرکب ) کم کم . سند آن در لفظ زبان شکسته بیاید. ( آنندراج ) . تک تک . گاه گاه . یک یک . ( یادداشت مؤل ... گزارش
0 | 0
با گذشت زمان٢٠:٥٥ - ١٤٠٠/٠٩/١٤جسته جسته . [ ج َ ت َ / ت ِ ج َ ت َ / ت ِ ] ( ق مرکب ) کم کم . سند آن در لفظ زبان شکسته بیاید. ( آنندراج ) . تک تک . گاه گاه . یک یک . ( یادداشت مؤل ... گزارش
0 | 0
حرامزاده٢١:٠١ - ١٤٠٠/٠٩/١٤بلایه زاده. [ ب َ ی َ / ی ِ دَ / دِ ] ( ن مف مرکب ) زنازاده : سلم آواز داد سرهنگی را از سرهنگان کرمانی نامش محمدبن مثنی ، و گفت بگوی آن کشتیبان را که ... گزارش
0 | 0
زنازاده٢١:٠٠ - ١٤٠٠/٠٩/١٤بلایه زاده. [ ب َ ی َ / ی ِ دَ / دِ ] ( ن مف مرکب ) زنازاده : سلم آواز داد سرهنگی را از سرهنگان کرمانی نامش محمدبن مثنی ، و گفت بگوی آن کشتیبان را که ... گزارش
0 | 0
اندک اندک٢٠:٥٤ - ١٤٠٠/٠٩/١٤جسته جسته . [ ج َ ت َ / ت ِ ج َ ت َ / ت ِ ] ( ق مرکب ) کم کم . سند آن در لفظ زبان شکسته بیاید. ( آنندراج ) . تک تک . گاه گاه . یک یک . ( یادداشت مؤل ... گزارش
0 | 0
خردخردک٢٠:٥٤ - ١٤٠٠/٠٩/١٤جسته جسته . [ ج َ ت َ / ت ِ ج َ ت َ / ت ِ ] ( ق مرکب ) کم کم . سند آن در لفظ زبان شکسته بیاید. ( آنندراج ) . تک تک . گاه گاه . یک یک . ( یادداشت مؤل ... گزارش
0 | 0
دانای کل٢٠:٥١ - ١٤٠٠/٠٩/١٤تمام خرد. [ ت َ خ ِ رَ ] ( ص مرکب ) دانای کامل . پرخرد. که خردش کامل و بی نقص باشد : و هر مرد که بر این جمله باشد. . . آن مرد را فاضل و کامل و تمام خ ... گزارش
0 | 0
علامه دهر٢٠:٥٢ - ١٤٠٠/٠٩/١٤تمام دان . [ ت َ ] ( نف مرکب ) دانای کامل . تمام خرد : بود از ندمای شه جوانی در هر هنری تمام دانی . نظامی . رجوع به تمام و دیگر ترکیبهای آن شود.گزارش
0 | 0
همدو٢٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٩/١٤هم تگ. [ هََ ت َ ] ( ص مرکب ) رفیق و همراه. ( برهان ) : نام او هم تگ است با تقدیر گام او همره است با تیسیر. سنائی. چو مرکب گرم کرد ازپیش یاران برون ... گزارش
0 | 0