برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Setayesh-Arya

Save your advice 'cause I won't hear
You might be right but I don't care
There's a million reasons why I should give you up
But the heart wants what it wants
تمام اصطلاحاتی که نوشتم بر مبنای "Essential Idioms in English " است

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

401 تو دیگه به چیزی اهمیت نمیدی ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

402 پرسه زدن ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

403 پولدار ١٣٩٧/٠٨/١٤
|

404 قرار گذاشتن ١٣٩٧/٠٨/١١
|

405 زوج ١٣٩٧/٠٨/١١
|

406 درخواست کردن ١٣٩٧/٠٨/١١
|

407 تقاضا نامه/درخواست ١٣٩٧/٠٨/١١
|

408 به معنی سیل جمعیت...very large number ١٣٩٧/٠٨/١١
|

409 شب رو-شب بیدار ١٣٩٧/٠٨/١١
|

410 صندوق دار ١٣٩٧/٠٨/١١
|

411 کلی خندیدن ١٣٩٧/٠٨/١١
|

412 از این رو ١٣٩٧/٠٨/١١
|

413 شوم،پلید،شرور،پست،متقلب،وحشتناک ١٣٩٧/٠٨/١١
|

414 Shriek ١٣٩٧/٠٨/١١
|

415 کلفت! ١٣٩٧/٠٨/١١
|

416 Lie down ١٣٩٧/٠٨/١١
|

417 قطعا ١٣٩٧/٠٨/١١
|

418 جزء-عامل اصلی-عنصر ١٣٩٧/٠٨/١١
|

419 واضح-صریح-مطمئن ١٣٩٧/٠٨/١١
|

420 کلنجار رفتن با ١٣٩٧/٠٨/١١
|

421 دست و پنجه نرم کردن با چیزی-دادو ستد کردن با کسی ١٣٩٧/٠٨/١١
|

422 برجسته-زیاد ١٣٩٧/٠٨/١١
|

423 شرایط-اوضاع ١٣٩٧/٠٨/١١
|

424 نهضت-عملیات ١٣٩٧/٠٨/١١
|

425 سود-منفعت-سود کردن ١٣٩٧/٠٨/١١
|

426 وحشتناک-افتضاح-خیلی بد ١٣٩٧/٠٨/١١
|

427 اقدام-تلاش-کوشش کردن ١٣٩٧/٠٨/١١
|

428 سازمان-ارتباط ١٣٩٧/٠٨/١١
|

429 کرخت،بی حس،سِر
١٣٩٧/٠٨/١٠
|