برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Setayesh-Arya

Save your advice 'cause I won't hear
You might be right but I don't care
There's a million reasons why I should give you up
But the heart wants what it wants
تمام اصطلاحاتی که نوشتم بر مبنای "Essential Idioms in English " است

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

301 التماس دعا دارمi beg to pray ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

302 اصطلاح برای کسی که دوس داره زیاد سفر بره ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

303 اصطلاح-تیرت خطا رفت- ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

304 نظرم عوض شد! ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

305 یک اصطلاح واسه کسی که اینده نگریش خوب نیست... ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

306 حاضر غایب کردن ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

307 خدا خدا می کردم ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

308 her bark is worse than her bite
زبونش مثل نیش مار می مونه!
١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

309 زبونش مثل نیش مار می مونه! ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

310 you can not deceive me by telling substory
نمیتونی با ننه غریبم بازی خرم کنی!
١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

311 .and so on=etc ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

312 اطلاعی از آن ندارم ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

313 من در جریانش نیستم ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

314 it calls question
مشکوکه!
١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

315 وای به حالت! ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

316 همینجوری! ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

317 he is charming
مهره مار دارد...
١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

318 آخ جون!!!{اصطلاح} ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

319 اصطلاحی به معنای خیلی راحته مثل آب خوردن ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

320 جریمه ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

321 به معنای {فقط} ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

322 کوتاه کردن شلوار! ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

323 چاره ای ندارم ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

324 چاره ای جز رفتن ندارم ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

325 rolled=move
غلت زدن /حرکت کردن با چرخ
١٣٩٧/٠٨/٢١
|

326 ربات راننده ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

327 ساطع کردن ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

328 افراد شرور ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

329 دسته ای از جوانان شرور-باند تبهکاران جوان ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

330 رسمceremony =custom ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

331 جایی نوشته بود به معنای جنبش های قلب نسبت به یک اتفاق(احساسات درونیdeep down)هم بکار میره ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

332 مورد ضرب و شتم قرار دادن ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

333 Pass out ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

334 زیر نویس ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

335 زیرنویس فارسی! ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

336 یه مثال جالب بلدم:
!!!!!i can can a can with a can
من میتونم باز کنم یه قوطی رو با یه قوطی باز کن{در باز کن}
پس به معنای1) توانستن 2)قوطی یا ...
١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

337 chill out bro
خونسرد باش داداش!!!!
١٣٩٧/٠٨/١٩
|

338 دستگیر کردن ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

339 به معنای کسل کننده ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

340 چه طوری میتونی بی توجهی کنی؟
چه طوری میتونی نادیده بگیری؟
١٣٩٧/٠٨/١٩
|

341 خطر شما را تهدید می کند ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

342 در مورد جمله زیر:
the sentence should make good sense
جملات باید مفهوم داشته باشند...
١٣٩٧/٠٨/١٩
|

343 انتخاب کردن ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

344 نهضت ١٣٩٧/٠٨/١٨
|

345 استثناء قائل شدن نسبت به کسی-طرفداری-پارتی بازی ١٣٩٧/٠٨/١٨
|

346 تنها برای منفعت کنار کسی بودن ١٣٩٧/٠٨/١٨
|

347 ظالمانه ١٣٩٧/٠٨/١٨
|

348 لمس کردن ١٣٩٧/٠٨/١٨
|

349 وقتی که/درحالی که
with the clinics report in your hand
وقتی که گزارش کلینیک در دست شماست
١٣٩٧/٠٨/١٨
|

350 عبارت است از ١٣٩٧/٠٨/١٨
|