برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Setayesh-Arya

Save your advice 'cause I won't hear
You might be right but I don't care
There's a million reasons why I should give you up
But the heart wants what it wants
تمام اصطلاحاتی که نوشتم بر مبنای "Essential Idioms in English " است

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

251 مغازه سر کوچه یا سرپیچ ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

252 بیش از حد جزئی است ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

253 بیش از حد کلی است ١٣٩٧/٠٩/١٣
|

254 striped به معنای مخطط و راه راه است نه stripped!!!!!!!!!!!!!! ١٣٩٧/٠٩/١٢
|

255 لخت و عریان شده ١٣٩٧/٠٩/١٢
|

256 مثل برق رفتن ١٣٩٧/٠٩/١٢
|

257 "جهت گیری کردن" ١٣٩٧/٠٩/١٢
|

258 جهت گیری اشتباه کردن ١٣٩٧/٠٩/١٢
|

259 در ذات موضوع ١٣٩٧/٠٩/١٢
|

260 به شیوه ای که ١٣٩٧/٠٩/١٢
|

261 in a fit of rage
در یک جنون آنی...
١٣٩٧/٠٩/١١
|

262 درواقع از کلمه ی be able to به وجود اومده
که میتونیم با کلمات"can...power...skill...knack"هم معنی بدونیم
١٣٩٧/٠٩/١١
|

263 means ability-skill ١٣٩٧/٠٩/١١
|

264 در حال اجرا / در حال پخش ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

265 under tight security
تحت امنیت شدید
١٣٩٧/٠٩/١٠
|

266 حجیم و جاگیر ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

267 freedom from danger ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

268 was built
به گونه ای ساخته شده بود
١٣٩٧/٠٩/١٠
|

269 پروانه کار ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

270 *supported by facts or authority* ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

271 lack of sameness ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

272 ordinary ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

273 make something greater than it is...overstate ١٣٩٧/٠٩/١٠
|

274 قطر
it is only 2,301 kilometers across
قطرش فقط2301 کیلومتر است
١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

275 مبهم ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

276 مشکوک ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

277 "means" molest ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

278 آزار دادن/مزاحم شدن/اذیت کردن ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

279 آزرده خاطر شدن/رنجیده شدن/دلخورشدن ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

280 نارضایتی ١٣٩٧/٠٩/٠٩
|

281 means problem ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

282 means necessary=vital=essential=significant=crucial ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

283 means repeat ١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

284 به معنای چنگ...مثال:
When you think the final nail is in; think again
وقتی تو فکر میکنی چنگ اخر بستس دوباره فکر کن
١٣٩٧/٠٩/٠٧
|

285 I feel tip top
من خوبم😊
١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

286 ...Get rid of
خلاص شدن از شر چیزی یا کسی
١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

287 1.سروته یک کرباس
2.یکی بود یکی نبود
3.هفت کشور
4.قصه های کوتاه برای بچه های ریش دار
5.راه آب نامه
6.قصه ی ما به سر رسید
7.شور اباد< ...
١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

288 1.شلغم میوه بهشته
2.بوته زار
3.شوهر اهو خانم
4.شادکامان دره قره سو
١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

289 1.پله پله تا ملاقات خدا(درباره مولوی)
2.پیر گنجه در جستجوی ناکجا آباد(درباره نظامی)
3.فرار از مدرسه(شرح حال امام محمد غزالی)
4.نقد ادبی
5 ...
١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

290 فاطمه فاطمه است-کویر-مسئولیت شیعه بودن-هبوط ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

291 دانش آموز کلاس دهم {سن 15-16} ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

292 بانمک/بامزه
!what a cute little puppy
چه سگ کوچولوی بامزه ای!
١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

293 {means {COOL ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

294 engagement ring
حلقه نامزدی
١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

295 انگلیسی سلیس ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

296 !!don't scratch your mosquito bites
جای نیش پشه را نخاران!
١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

297 پشمالو! ١٣٩٧/٠٩/٠٦
|

298 اصطلاح{دومی نداره،آخرشه} ١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

299 خودتو گول نزن!!!!
don't deceive yourself
١٣٩٧/٠٩/٠٤
|

300 other stuff like this
یه چیزی تو این مایه ها
١٣٩٧/٠٩/٠٤
|