برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Setayesh-Arya

Save your advice 'cause I won't hear
You might be right but I don't care
There's a million reasons why I should give you up
But the heart wants what it wants
تمام اصطلاحاتی که نوشتم بر مبنای "Essential Idioms in English " است

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

201 تطبیق دادن ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

202 باهوش،با استعداد ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

203 وجهه مردانه ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

204 راه،پیست ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

205 easily bent ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

206 مناظره کننده ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

207 several;very many ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

208 پیاپی ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

209 کم برآورد کردن ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

210 leaning;movement in a certain direction ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

211 زبان خشونت آمیز ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

212 *of man* ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

213 "look forward to with fear " ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

214 get up on ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

215 لباس کار ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

216 be better than ١٣٩٧/٠٩/١٨
|

217 ماشین مسابقه ای ١٣٩٧/٠٩/١٦
|

218 represented on a small scale ١٣٩٧/٠٩/١٦
|

219 call to a fight ١٣٩٧/٠٩/١٦
|

220 مهارت حرفه ای ١٣٩٧/٠٩/١٦
|

221 نقش های دوگانه ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

222 give up on a plan as well as neglect one's post...leave without planning ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

223 cheat and also deprive someone of rights or property ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

224 in large amounts as well as less costly ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

225 در مراحل ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

226 سخنان شوم ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

227 {اصطلاح عامیانه} پاهام خواب رفته... ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

228 نونش تو روغنه!!! ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

229 کم بیا شیرین بیا{ضرب المثل} ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

230 ضرب المثل تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

231 ضرب المثل گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

232 من همینم که هستم ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

233 mean grown naturally with out any chemicals ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

234 dozed off or nodded off or dropped off
١٣٩٧/٠٩/١٥
|

235 dozed off or fall asleep or dropped off ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

236 علم تعبیر خواب ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

237 نم نم بارون ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

238 عامیانه:چته؟ ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

239 ???means why ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

240 frightening dreams ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

241 درکمدی به معنای ادای کسی را دراوردن ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

242 dozy =drowsy=sleepy ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

243 sleep later than usual ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

244 among ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

245 means take a siesta=take naps = take snooze ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

246 مترادفyou're kidding به معنای نه بابا،شوخی میکنی! ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

247 ساعت زنگ دار که قسمتی را که زنگ میزند با دست ضربه میزنیم که در گوشی های iphone و HTC هم وجود داره ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

248 سحرخیز باش تا کامروا باشی (ضرب المثل) ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

249 means pill and drug ١٣٩٧/٠٩/١٥
|

250 instead=in return for ١٣٩٧/٠٩/١٣
|