برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Setayesh-Arya

Save your advice 'cause I won't hear
You might be right but I don't care
There's a million reasons why I should give you up
But the heart wants what it wants
تمام اصطلاحاتی که نوشتم بر مبنای "Essential Idioms in English " است

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 the catholic saint and pop ١٣٩٧/١٠/١١
|

102 کسی که راه تنفسی اش بسته شده باشد ١٣٩٧/١٠/١١
|

103 بد برداشت نکن ١٣٩٧/١٠/١١
|

104 مامور راهنمایی و رانندگی ١٣٩٧/١٠/١٠
|

105 نگهبان بار یا دیسکو ١٣٩٧/١٠/١٠
|

106 مشروب فروش زن ١٣٩٧/١٠/١٠
|

107 باربر ١٣٩٧/١٠/١٠
|

108 همون DJ خودمون!!!! ١٣٩٧/١٠/١٠
|

109 کدینگ...

بچه لُر اگر چه" لیسانس"داره اما همیشه "مجرد" می مونه ((

لیسانس، مجرد

١٣٩٧/١٠/١٠
|

110 کدینگ... -__-
Hard ship
بدنه این کشتی رو تا اومدیم بشکنیم و دوباره از نو بسازیم چه سختی و
مشقتی کشیدیم
١٣٩٧/١٠/١٠
|

111 خرس عروسکی ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

112 stand for middle summer ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

113
مترادفconventional
١٣٩٧/١٠/٠٩
|

114 one another ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

115 دوردست ها ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

116 این و مهمون من باشید ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

117 حصار ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

118 تلو تلو خوردن ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

119 مست ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

120 سوتی دادن ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

121 به ماست مالی ادامه میدیم ١٣٩٧/١٠/٠٩
|

122 by mistake ١٣٩٧/١٠/٠٦
|

123 در چیزی اشتراک داشتن ١٣٩٧/١٠/٠٦
|

124 در گرامر به معنای تعریف،مشخص کردن ١٣٩٧/١٠/٠٦
|

125 یک لحظه ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

126 دوام طولانی دراد ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

127 داده شده ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

128 بی حسی موضعی ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

129 من شانه خالی نمی کنم ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

130 inventive...creative ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

131 don't get off the topic ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

132 آن گونه که معلوم شد ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

133 حروف جا افتاده ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

134 شباهت ها ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

135 آتش بازی ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

136 رژه نظامی گروهبان ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

137 ولخرجی ١٣٩٧/١٠/٠٥
|

138 بدون تعارف
١٣٩٧/١٠/٠٥
|

139 فرق Vegetarian و Vegan این است که vegetarian به شخصی اطلاق می شود که فقط گوشت نمی خورد ولی Vegan به شخصی اطلاق می شود که علاوه بر گوشت، محصولاتی که ا ... ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

140 بند را به آب دادن (رازی را برملا کردن) ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

141 مثل سیبی که از وسط دو نصف کرده باشی ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

142 خونسرد ١٣٩٧/١٠/٠٤
|

143 این اصطلاح برای افرادی بکار می رود که مدت زیادی را صرف تماشای تلوزیون و یا بازی های رایانه ای می کنند.

١٣٩٧/١٠/٠٤
|

144 ثابت شد.معلوم شد ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

145 روز افزون ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

146 نیروهای خودی ١٣٩٧/١٠/٠٣
|

147 بدبختی-سختی-مشکلات ١٣٩٧/١٠/٠١
|

148 fixed ١٣٩٧/١٠/٠١
|

149 in a friendly manner ١٣٩٧/١٠/٠١
|

150 agreement ١٣٩٧/١٠/٠١
|