برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Setayesh-Arya

Save your advice 'cause I won't hear
You might be right but I don't care
There's a million reasons why I should give you up
But the heart wants what it wants
تمام اصطلاحاتی که نوشتم بر مبنای "Essential Idioms in English " است

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 نفع شخصی در کاری داشتن(اصطلاح) ١٣٩٧/١١/٠٧
|

52 نقطه ضعف ١٣٩٧/١١/٠٧
|

53 تقلید کردن-ادای کسی را در آوردن ١٣٩٧/١١/٠٧
|

54 دارایی بی فایده ١٣٩٧/١١/٠٧
|

55 وصله ی ناجور(اصطلاح) ١٣٩٧/١١/٠٧
|

56 آدم حالگیر ١٣٩٧/١١/٠٧
|

57 مایه ی افتخار،موجب سر افرازی{اصطلاح} ١٣٩٧/١١/٠٧
|

58 نکته منفی چیزی (اصطلاح) ١٣٩٧/١١/٠٧
|

59 اصطلاح به معنی گربه شور کردن،کار را سرهم بندی کردن ١٣٩٧/١١/٠٧
|

60 مرد پولدار(اصطلاح) ١٣٩٧/١١/٠٧
|

61 چیزی نمانده،راهی نیست{اصطلاح} ١٣٩٧/١١/٠٧
|

62 وضع ناجور(اصطلاح) ١٣٩٧/١١/٠٧
|

63 دمار از روزگار کسی در آوردن(اصطلاح) ١٣٩٧/١١/٠٧
|

64 پیشامد ناگهانی(اصطلاح) ١٣٩٧/١١/٠٧
|

65 بازیچه،آلت دست ١٣٩٧/١١/٠٧
|

66 بیراهه،ناکجاآباد ١٣٩٧/١١/٠٧
|

67 ناخوانا-بد خط ١٣٩٧/١٠/٢٧
|

68 لحظه های نفسگیر ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

69 منو میشکونن ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

70 مضطرب ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

71 رد پا...
truck میشه کامیون نه این کلمه!
١٣٩٧/١٠/٢٥
|

72 با توجه به این موضوع... ١٣٩٧/١٠/٢٥
|

73 بی پرده ١٣٩٧/١٠/١٨
|

74 تامین بودجه کردن-امور مالی ١٣٩٧/١٠/١٨
|

75 1)کسب کردن 2)سود ١٣٩٧/١٠/١٨
|

76 get along ١٣٩٧/١٠/١٨
|

77 لغو کردن ١٣٩٧/١٠/١٦
|

78 دردسر (trouble) ١٣٩٧/١٠/١٦
|

79 گفته ی بی دقت ١٣٩٧/١٠/١٦
|

80 هیت یعنی آهنگایی که همه گیر میشن،یا مردم خیلی زمزمه میکننشون و تو ماشینا زیاد پخش میشن) ١٣٩٧/١٠/١٣
|

81 یعنی جام شراب، جام شراب لوکس) ١٣٩٧/١٠/١٣
|

82 یعنی از تو ماشین به کسی شلیک کردن و کشته شدن) ١٣٩٧/١٠/١٣
|

83 عقده ای شدن ١٣٩٧/١٠/١٣
|

84 نوعی رقص با لرزش فراوان بدن ١٣٩٧/١٠/١٣
|

85 تمام شدن ١٣٩٧/١٠/١٣
|

86 یعنی ادای احترام کردن نسبت به ارشدتر از خود)
١٣٩٧/١٠/١٣
|

87 بالا نشین (درمورد ملکه و پادشاه که بالا می نشستند) ١٣٩٧/١٠/١٣
|

88 قیافه گرفتن ١٣٩٧/١٠/١٣
|

89 she’s got me twisted
من به دو بخش تقسیم شدم بخشی پیش اون و بخشی پیش خودم
١٣٩٧/١٠/١٢
|

90 ( راهی معمولا چوبی و باریک که بر روی ساحل ساخته میشود ) ١٣٩٧/١٠/١٢
|

91 کارهای عجیب و غریب کردن ١٣٩٧/١٠/١٢
|

92 نوعی مشروب ١٣٩٧/١٠/١٢
|

93 صلیب
She had a cross around her neck
یه گردن بند صلیب روی سینش داشت
١٣٩٧/١٠/١١
|

94 هر چیزی که عمر را کوتاه می کند ١٣٩٧/١٠/١١
|

95 من قبلا حالتو گرفتم ١٣٩٧/١٠/١١
|

96 مهمان کردن به چیزی
Tex treated everyone to free drinks
تکس همه را به نوشیدنی مجانی مهمان کرد
١٣٩٧/١٠/١١
|

97 چوب خط ||| ١٣٩٧/١٠/١١
|

98 کسی را دست انداختن و متلک پروندن ١٣٩٧/١٠/١١
|

99 physical education ١٣٩٧/١٠/١١
|

100 25 امین سالگرد ازدواج زن و مرد ١٣٩٧/١٠/١١
|