مدال‌های روح الله محسن‌تبار فیروزجائی

بازدید
١٧٧
امتیاز کل
٦٢,٠٣٠
کل مدال ها
١,٠٢١
طلا
٥٧
نقره
٣١٥
برنز
٦٤٩
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

٥٠
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

٦
نوع مدال

ثبت حداقل ٦٠٠ رای

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

١٤٨
نوع مدال

ثبت واژه جدید

١٢٨
نوع مدال

حداقل ٤٠٠ امتیاز در روز

١٩
نوع مدال

پاسخ صحیح

١٦
نوع مدال

ثبت حداقل ٣٠٠ رای

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

١
نوع مدال

تایید موبایل و ایمیل

١
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

١٩٣
نوع مدال

ثبت حداقل ٣٠ رای در روز

١٧٨
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

١٤٨
نوع مدال

ثبت حداقل ٥٥ رای در روز

٨٣
نوع مدال

پاسخ با حداقل ٥ رای

٣٩
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٢
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

تکمیل درباره من

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١