پیشنهاد‌های روح الله محسن‌تبار فیروزجائی (١٥٠)

بازدید
٦٧٣
تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٥٠

کدگشایی کروی

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٥١

پرتوسازی

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٥١

بازده انرژی

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٥١

منطق اثبات پذیری

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٥٠

حساب رشته ها

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١٦

بهینه سازی توام

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١٦

منطق پایه

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١٦

آشکارساز آماری

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٥١

آشکارساز آشوبی

پیشنهاد
٥٠

تقسیم فرکانسی چندگانه متعامد

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١٦

فوریه فضایی

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٥٢

چیدمان آنتن

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١٥

تصویربرداری چندایستایی

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١٦

در هم رفتگی تصویر

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١٦

تصویربرداری موج میلیمتری

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٥٣

( مهندسی برق - مخابرات ) تخصیص پایلوت

پیشنهاد
١٦

الگوریتم تکرار شونده با آستانه گذاری تطبیقی

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١٥

ضریب همدوسی

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٥٠

( مهندسی برق - کنترل ) بازه آتش

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
١٥

درون یابی زمانی

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٥٠

دنباله ویدیویی

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
١٥

تبدیل هندسی

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
١٥

تطبیق بلوکی

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
١٥

توصیف ویدیو

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
١٥

حذف پس زمینه

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
١٥

جابجایی میانگین

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
١٥

تعقیب شی، ردیابی شی، ردگیری شی

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
١٥

دوربین های چنددیدی

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٥٠

برهم نهی پالس

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
١٥

میانگین گیری حجمی

پیشنهاد
١٥

کنترلر مرتبه کسری، کنترل کننده مرتبه کسری

پیشنهاد
٥٠

کنترل مرتبه کسری

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
١٥

فیلتر دودی

پیشنهاد
١٥

مدل تلاطم تصادفی

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
١٥

شاخص آسیب خستگی

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٦٢

تلاطم تصادفی

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
١٥

نقاط مشخصه چهره

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
١٥

بالگرد بدون سرنشین

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
١٥

ردگیری مقاوم

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
١٥

فیلتر ذره ای: یک برآوردگر بهینه می باشد که در دسته برآوردگرهای بیزی می گنجد. اساس این روش، برپایه به کارگیری از ذراتی است که در طی روندی الگوریتمی، ب ...

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
١٥

نمونه برداری ناهمبسته

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
١٥

همسازی کوانتومی

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٥٠

کنترل همدوس

پیشنهاد
١٥

دسترسی چندگانه با تقسیم کد

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٥٢

کانال فراسو

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
١٥

کانال فروسو

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
١٦

آشکارسازی غیر همدوس

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
١٦

عیب یابی محصول

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
١٦

انبارش ابری

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
١٥

تُنکی پیوسته