امتیاز‌های روح الله محسن‌تبار فیروزجائی

بازدید
٥٠
امتیاز کل
٦١,٩٥٦
کل مدال ها
١,٠١٩
طلا
٥٧
نقره
٣١٥
برنز
٦٤٧
٤,١٠٦
×
١٠
=
٤١,٠٦٠
١٩
×
=
-٣٨
١٠,٣٥٨
×
٢
=
٢٠,٧١٦
٢٢
×
=
-٢٢
٠
×
٢
=
٠
١٦
×
١٥
=
٢٤٠
٠
×
-١٥
=
٠
٦١,٩٥٦

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٣,٨٣٩
×
١٠
=
٣٨,٣٩٠
٤
×
=
١,٧٩٠
×
٢
=
٣,٥٨٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٤١,٩٦٢

جزئیات امتیاز در بپرس

٢٦٧
×
١٠
=
٢,٦٧٠
١٥
×
=
-٣٠
٨,٥٦٨
×
٢
=
١٧,١٣٦
٢٢
×
=
-٢٢
٠
×
٢
=
٠
١٦
×
١٥
=
٢٤٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٩,٩٩٤