نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

١٨
نوع مدال

ثبت واژه جدید

١٣
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

١