امتیاز‌های ریحانه سالک

بازدید
٢٢
امتیاز کل
١٢,٨٦٣
کل مدال ها
٥٩
طلا
٩
نقره
٣٣
برنز
١٧
١,٢٩٨
×
١٠
=
١٢,٩٨٠
٥٨
×
=
-١١٦
٠
×
٢
=
٠
١
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٢,٨٦٣

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١,٢٩٨
×
١٠
=
١٢,٩٨٠
٥٨
×
=
-١١٦
٠
×
٢
=
٠
١
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
١٢,٨٦٣

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠