نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
launch: Launch به معنی باز کردن یا شروع یک ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
اخکوک: در خراسان به زردآلوی نارس اخکوک گفت ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
اخکوک: در خراسان به زردآلوی نارس اخکوک گفت ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
توز: توز یک کلمه از زبان زیبای ترکی است ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
rail: If you rail against something, you ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
dairy queen: دیری کوئین شرکت رستوران زنجیره ای آ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
dairy queen: دیری کوئین شرکت رستوران زنجیره ای آ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
little ones: کوچولوها، بچه های خردسال
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
little ones: کوچولوها، بچه های خردسال
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
دوغ: دوغ در زبان کوردی همان دو یا دوغ هس ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
کباب دولی: همون کباب لقمه ای هست که تو تابه در ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
کباب دولی: همون کباب لقمه ای هست که تو تابه در ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
چلک: کلمه چِلَک [ چ ِ ل َ ] در زبان کورد ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
treachery afoot: خیانت در پیش است ، جریان خیانکارانه
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
treachery afoot: خیانت در پیش است ، جریان خیانکارانه
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
wax idiotic: A phrase that means talking about t ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
wax idiotic: A phrase that means talking about t ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
wish to: خواستن He wish to know اون میخوا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
wish to: خواستن He wish to know اون میخوا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
it's not polite: . . . It's not polite to . . . مودب ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
it's not polite: . . . It's not polite to . . . مودب ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
subpar: Sub - par Sub par used to describe ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
freakin: freakin "Word used in place of "fu ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

-
دیکشنری
-
٤ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
in no time: بلافاصله ملخ ها به پایین آمدند و شر ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
altitude: هوا در ارتفاعات بالا بسیار رقیق است
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

-
دیکشنری
-
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
in no time at all: بلافاصله، خیلی سریع هم معنی با in ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
pizza topping: مخلفاتی که قبل از ریختن پنیر پیتزا، ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
pizza topping: مخلفاتی که قبل از ریختن پنیر پیتزا، ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
boob tube: boob tube در بریتیش غیر رسمی به معن ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
as early as 1 b c: از اوایل قرن اول پیش از میلاد مسیح
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
as early as 1 b c: از اوایل قرن اول پیش از میلاد مسیح
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
as early as: از اوایل . . . . از آوان. . . . ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
BUD: در محاوره به معنای " پسر " به کار م ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
it is to: هم معنی با this is to. . . . است ب ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
it is to: هم معنی با this is to. . . . است ب ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
play dead: تظاهر به مردن to pretend to be dea ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
play dead: تظاهر به مردن to pretend to be dea ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
how do you do: "How do you do" is a formal greetin ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
head's up: اطلاعیه، هشدار ، هشداری که قبل از و ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
هوا: هوا یک کلمه از زبان های ایرانی است ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
gleaned from: جمع آوری ذره ذره اطلاعات، جمع آوری ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
gleaned from: جمع آوری ذره ذره اطلاعات، جمع آوری ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
خوی: خوی در زبان کردی کرمانجی و سایر گوی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
organizational skills: مهارت های سازمانی انواع مهارت م ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
organizational skills: مهارت های سازمانی انواع مهارت م ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
launch: Launch به معنی باز کردن یا شروع یک ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
قوچان: گچان. [ گ َ ] ( اِخ ) نام ایالاتی ب ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ماقوت: نوعی دسر مشهدی یا خراسانی که با نشا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
ماقوت: نوعی دسر مشهدی یا خراسانی که با نشا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
see neither hide nor hair: Not sea/ find neither hide nor hair ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
see neither hide nor hair: Not sea/ find neither hide nor hair ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
بیاج: بیاج که در برخی لهجه های خراسانی ر ...
٤ ماه پیش