نوع مدال

ثبت واژه جدید

٤
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٢
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

٢
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١