مینا

مینا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهdenature٠٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠٦/٠٨دگرگون شدنگزارش
0 | 0
abundant١٩:١١ - ١٤٠٠/٠٦/٠٧فت و فراوانگزارش
2 | 1
condescend٠١:٠٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٨کوچک شمردنگزارش
0 | 0
in spite of١١:١٢ - ١٤٠٠/٠٥/١٤= despiteگزارش
5 | 0
neet٠٥:٤٥ - ١٤٠٠/٠٥/١١کسی که نه کار میکند نه درس میخواند نه برای کاری آموزش میبیندگزارش
7 | 0
sacred٠٩:٠٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠گرامیگزارش
2 | 0
sacred٠٩:٠١ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠شریفگزارش
2 | 0
prohibit٠٠:٢٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠قدغن کردنگزارش
0 | 1
reform school٢٢:٥٣ - ١٤٠٠/٠٤/١٦کانون اصلاح و تربیتگزارش
5 | 0
initiative٢٢:٣٢ - ١٤٠٠/٠٤/١٦اختیارگزارش
5 | 0
im not ok with١٨:١٦ - ١٤٠٠/٠٤/١٤ازش خوشم نمیادگزارش
0 | 0
afterword١٧:٥٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣سخن پایانیگزارش
5 | 0
flinch١٧:٤٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣از جا پریدنگزارش
5 | 0
desperate١٨:١٧ - ١٤٠٠/٠٣/٠٢حالت اضطرارگزارش
9 | 0
beating around the bush١٨:٠٨ - ١٤٠٠/٠٣/٠٢این پا اون پا کردنگزارش
0 | 0
bouncing١٦:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧سَرِ کِیفگزارش
2 | 0
health check١٥:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧چکابگزارش
0 | 0
it's over٠٧:١٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢١کارم تمومهگزارش
2 | 0
backbone٠٧:١٠ - ١٤٠٠/٠١/٢٠بعضی وقتا به معنی جرات و جربزه به کار میرهگزارش
7 | 0
much more٠٢:٢٩ - ١٤٠٠/٠١/٢٠بیشتر و بیشترگزارش
0 | 0
undefeated٠١:٥٢ - ١٤٠٠/٠١/٢٠شکست ناپذیرگزارش
9 | 0
avatar٠١:٤٨ - ١٤٠٠/٠١/٢٠تجسمگزارش
5 | 0
rumble٠١:٢٤ - ١٤٠٠/٠١/٢٠صدای لرزش زمین صدای زلزله که شبیه رعده زمین قرمبه؟ به یه مترادف فارسی درست و حسابی احتیاج دارهگزارش
5 | 0
constellation٠٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠١/٢٠اخترگزارش
5 | 0
inconceivably١٦:١١ - ١٤٠٠/٠١/١١غیرقابل تصورگزارش
7 | 0
menacingly١٢:٢٠ - ١٤٠٠/٠١/١١تهدیدآمیزگزارش
0 | 0
duet٠٠:٠٧ - ١٤٠٠/٠١/٠٣همنوازیگزارش
2 | 0
siege٢٣:٠٣ - ١٣٩٩/١٢/١٢عرصه. narrowed the siege عرصه را تنگ کردگزارش
2 | 0
providence١١:٢٠ - ١٣٩٩/١٢/١٢حکمتگزارش
9 | 0
snap back٠٠:٥٢ - ١٣٩٩/١٠/٠٧کلاه کپگزارش
12 | 0