برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مینا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ممنون نیستم
میخواستی کمک نکنی
برعکس تشکر
مودبانه نیست

در جواب کسی که تشکر کرده میگیم you're welcome
١٤٠٠/٠٢/١٣
|

2 بعضی وقتا به معنی جرات و جربزه به کار میره ١٤٠٠/٠١/٢٠
|

3 بیشتر و بیشتر ١٤٠٠/٠١/٢٠
|

4 شکست ناپذیر ١٤٠٠/٠١/٢٠
|

5 تجسم ١٤٠٠/٠١/٢٠
|

6 صدای لرزش زمین صدای زلزله که شبیه رعده
زمین قرمبه؟
به یه مترادف فارسی درست و حسابی احتیاج داره
١٤٠٠/٠١/٢٠
|

7 اختر ١٤٠٠/٠١/٢٠
|

8 غیرقابل تصور ١٤٠٠/٠١/١١
|

9 تهدیدآمیز ١٤٠٠/٠١/١١
|

10 جایگاه ١٤٠٠/٠١/٠٦
|

11 همنوازی ١٤٠٠/٠١/٠٣
|

12 عرصه.
narrowed the siege
عرصه را تنگ کرد
١٣٩٩/١٢/١٢
|

13 حکمت ١٣٩٩/١٢/١٢
|

14 کلاه کپ ١٣٩٩/١٠/٠٧
|