مینا

مینا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهblunder١٣:٠٨ - ١٤٠٠/١١/٠٤سوتیگزارش
7 | 0
denature٠٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠٦/٠٨دگرگون شدنگزارش
0 | 0
abundant١٩:١١ - ١٤٠٠/٠٦/٠٧فت و فراوانگزارش
9 | 1
condescend٠١:٠٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٨کوچک شمردنگزارش
0 | 0
in spite of١١:١٢ - ١٤٠٠/٠٥/١٤= despiteگزارش
12 | 0
neet٠٥:٤٥ - ١٤٠٠/٠٥/١١کسی که نه کار میکند نه درس میخواند نه برای کاری آموزش میبیندگزارش
30 | 2
sacred٠٩:٠٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠گرامیگزارش
5 | 1
sacred٠٩:٠١ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠شریفگزارش
5 | 0
prohibit٠٠:٢٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠قدغن کردنگزارش
2 | 1
reform school٢٢:٥٣ - ١٤٠٠/٠٤/١٦کانون اصلاح و تربیتگزارش
7 | 0
initiative٢٢:٣٢ - ١٤٠٠/٠٤/١٦اختیارگزارش
9 | 1
im not ok with١٨:١٦ - ١٤٠٠/٠٤/١٤ازش خوشم نمیادگزارش
0 | 0
afterword١٧:٥٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣سخن پایانیگزارش
12 | 0
flinch١٧:٤٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣از جا پریدنگزارش
14 | 0
desperate١٨:١٧ - ١٤٠٠/٠٣/٠٢حالت اضطرارگزارش
14 | 1
beating around the bush١٨:٠٨ - ١٤٠٠/٠٣/٠٢این پا اون پا کردنگزارش
2 | 0
bouncing١٦:٥٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧سَرِ کِیفگزارش
5 | 0
health check١٥:٥٥ - ١٤٠٠/٠٢/٢٧چکابگزارش
0 | 1
it's over٠٧:١٤ - ١٤٠٠/٠٢/٢١کارم تمومهگزارش
12 | 0
backbone٠٧:١٠ - ١٤٠٠/٠١/٢٠بعضی وقتا به معنی جرات و جربزه به کار میرهگزارش
23 | 0
much more٠٢:٢٩ - ١٤٠٠/٠١/٢٠بیشتر و بیشترگزارش
0 | 0
undefeated٠١:٥٢ - ١٤٠٠/٠١/٢٠شکست ناپذیرگزارش
34 | 0
avatar٠١:٤٨ - ١٤٠٠/٠١/٢٠تجسمگزارش
9 | 1
rumble٠١:٢٤ - ١٤٠٠/٠١/٢٠صدای لرزش زمین صدای زلزله که شبیه رعده زمین قرمبه؟ به یه مترادف فارسی درست و حسابی احتیاج دارهگزارش
7 | 0
constellation٠٠:٥٣ - ١٤٠٠/٠١/٢٠اخترگزارش
5 | 0
inconceivably١٦:١١ - ١٤٠٠/٠١/١١غیرقابل تصورگزارش
7 | 0
menacingly١٢:٢٠ - ١٤٠٠/٠١/١١تهدیدآمیزگزارش
0 | 0
duet٠٠:٠٧ - ١٤٠٠/٠١/٠٣همنوازیگزارش
5 | 0
siege٢٣:٠٣ - ١٣٩٩/١٢/١٢عرصه. narrowed the siege عرصه را تنگ کردگزارش
5 | 1
providence١١:٢٠ - ١٣٩٩/١٢/١٢حکمتگزارش
16 | 0
snap back٠٠:٥٢ - ١٣٩٩/١٠/٠٧کلاه کپگزارش
14 | 0