امتیاز‌های پیمان عدالت‌جو

بازدید
١٢
امتیاز کل
١,٣٢٤
کل مدال ها
٤١
طلا
٠
نقره
١١
برنز
٣٠
١٤٤
×
١٠
=
١,٤٤٠
٦٥
×
=
-١٣٠
٧
×
٢
=
١٤
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١,٣٢٤

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١٤٤
×
١٠
=
١,٤٤٠
٦٥
×
=
-١٣٠
٧
×
٢
=
١٤
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١,٣٢٤

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠