امتیاز‌های نسرین رنجبر

بازدید
١٥
امتیاز کل
٢٩,٢١٤
کل مدال ها
٤٠٤
طلا
٦
نقره
١٦٧
برنز
٢٣١
٣,٠٤٤
×
١٠
=
٣٠,٤٤٠
٦١٣
×
=
-١,٢٢٦
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢٩,٢١٤

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٣,٠٤٤
×
١٠
=
٣٠,٤٤٠
٦١٣
×
=
-١,٢٢٦
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢٩,٢١٤

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠