برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نسرین رنجبر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 احمق
خل وضع
سبک مغز
کودن
a flighty or thoughtless person
١٣٩٩/١١/٠١
|

2 ذهن کسی را آشفته کردن
ذهن کسی را به هم ریختن
کسی را گیج کردن
١٣٩٩/١١/٠١
|

3 تهی گاه ١٣٩٩/١١/٠١
|

4 جفت و جور کردن ١٣٩٩/١١/٠١
|

5
informl: an unpleasant or dreary place
دخمه، خرابه
"why are you living in a dump like this
واسه چی تو یه همچین دخمه ای زندگی میکنی؟
١٣٩٩/١١/٠١
|

6 ابزار محرک
وسیلۀ تحریک
به عنوان فعل: تحریک کردن
Draw a strong emotional reaction from someone, especially anger or sexual arousal
For ex ...
١٣٩٩/١٠/٢٩
|

7 a mode of behavior or way of thought peculiar to an individual
خصوصیات/ ویژگیهای فردی / رفتاری
١٣٩٩/١٠/٢٩
|

8 انگیختگی ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

9 Express puzzlement or perplexity, think hard
not understand something
agonize about sth
گیج شدن، دچار حیرت یا سرگشتگی شدن دررابطه با یک موضو ...
١٣٩٩/١٠/٢٨
|

10 dodge the question
از پاسخ به سؤال طفره رفتن
١٣٩٩/١٠/٢٣
|

11 خستگی، ناراحتی، کسالت، کج خلقی
dullness owing to length or slowness
١٣٩٩/١٠/٢٠
|

12 رک
بی پرده
صادقانه
١٣٩٩/١٠/٠٩
|

13 as a verb: informal•North American
fool or trick (someone)
فریب دادن
گول زدن
١٣٩٩/١٠/٠٧
|

14 to be strongly in favor of
به شدت/کاملاً با چیزی موافق بودن/ طرفدار آن بودن
i'm all for eating healthy food
من کاملاً طرفدار غذاهای سالم هس ...
١٣٩٩/١٠/٠٧
|

15 used to say that something might happen or might have happened in a particular way, because nobody really knows
کسی چه میداند
who is to say, ex ...
١٣٩٩/١٠/٠٧
|

16 نامتعارف
نامتداول
غیر واقعی
عجیب
متفاوت
very strange or unusual : out of the ordinary.
١٣٩٩/١٠/٠٦
|

17 شاید اشتباه کنم ولی...
شاید من اینطور فکر میکنم ولی...
١٣٩٩/١٠/٠٦
|

18 جهت نما
relating to or indicating the direction in which someone or something is situated or moving
١٣٩٩/١٠/٠٦
|

19 خانه
مرکز اصلی
مقر اصلی
the place in which someone or something lives or operates
١٣٩٩/١٠/٠٦
|

20 to be impressed or amazed
متحیر شدن
حیرت کردن
حیران شدن
١٣٩٩/١٠/٠٦
|

21 be astonished or baffled when trying to imagine something
متحیر شدن
در شگفت شدن
١٣٩٩/١٠/٠٤
|

22 When you've used all the battery power of something like a mobile phone, so that it doesn't work anymore, we can say it's 'out of juice'. It's a slan ... ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

23 criticize too much or being unfairly to someone
به کسی سخت گرفتن
نسبت به کسی بی انصافی کردن
١٣٩٩/١٠/٠٣
|

24 بهره جو ١٣٩٩/١٠/٠٣
|

25 tending to exploit or make use of
استثمارگر
سوءاستفاده کننده
بهره کش
١٣٩٩/١٠/٠٣
|

26 a difficult decision to make
تصمیم سخت
It's a tough call, but I choose Fred and Mary
تصمیم سختیه وای من فرد و مری رو انتخاب میکنم.
١٣٩٩/١٠/٠٢
|

27 تخطی، خطا
عامل مزاحم
١٣٩٩/١٠/٠٢
|

28 باز کردن فضا/ ایجاد فضا (موقعیت) کردن ١٣٩٩/١٠/٠٢
|

29 به سرانجام رسیدن
جور شدن
درست شدن
(عامیانه:) راست و ریس شدن
١٣٩٩/١٠/٠٢
|

30 انگیزه، محرک، الهام ١٣٩٩/١٠/٠٢
|

31 بی پول، خسته، ورشکسته
having spent all your money, very tired, with no energy, having spent all your money
١٣٩٩/١٠/٠٢
|

32 هیجان انگیز
making one feel very happy, animated, or elated; thrilling
١٣٩٩/١٠/٠٢
|

33 To raise the standards of quality that are expected of or required for something
to do, produce, or be something better than anyone before, so tha ...
١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

34 a sudden, short intake of breath, as in shock or surprise.
بند آمدن نفس (از تعجب، حیرت، ترس)
١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

35 worthless or meaningless material or ideas, nonsense
حرف بیخود، یاوه، مهمل
١٣٩٩/٠٩/٢٤
|

36 informal
annoy (someone) greatly.
"cleaning the same things all the time, that's what gets me"
کلافه کردن
اعصاب خورد کردن
آزار دادن
١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

37 گاهی معنی ضامن هم میدهد. toggle
as if there was a button in me and he pushed it
گویی ضامنی در درونم وجود داشت و او آن را آزاد کرد
١٣٩٩/٠٩/٢٢
|

38 سرپوش ١٣٩٩/٠٩/٢٠
|

39 به کار گرفتن ١٣٩٩/٠٩/٢٠
|

40 درک کردن
to understand and appreciate someone or something
نسبت داشتن
be connected by blood or marriage
١٣٩٩/٠٩/٢٠
|

41 عصبانی
in a belligerent tone با لحنی عصبانی/ پرخاشگر
١٣٩٩/٠٩/١٩
|

42 تصور، تصورات
تخیل، تخیلات
١٣٩٩/٠٩/١٨
|

43 guide, accompany, or escort (someone) on foot.
هدایت کردن
همراهی کردن
١٣٩٩/٠٩/١٧
|

44 عصای دودی
A wand made of various dried leaves or herbs that produces fragrant smoke when burned, used among certain Native American peoples in rit ...
١٣٩٩/٠٩/١٦
|

45 مجرا ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

46 بیان کردن
he pronounced it as truth
جوری بیان کرد که انگار حقیقت رو میگه.
١٣٩٩/٠٩/١٦
|

47 بلافاصله ١٣٩٩/٠٩/١٦
|

48 در هر حال ١٣٩٩/٠٩/١٥
|

49 اصل، موضوع اصلی ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

50 استدعا، تمنا ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 truth
• The truth can sometimes be harder to believe than lies.
• گاهی اوقات باور کردن حقیقت سخت تر از باور کردن دروغه.
١٣٩٩/٠٩/١٦
|

2 any way
• He does not resemble his brother in any way.
• او هیچ شباهتی به برادرش نداره.
١٣٩٩/٠٩/١٥
|

3 any way
• Is there any way of solving these problems?
• هیچ راهی برای حل این مشکل وجود ندارد؟
١٣٩٩/٠٩/١٥
|

4 any way
• Did her behaviour seem unnatural in any way?
• رفتارش یه جوری غیرطبیعی نبود؟
١٣٩٩/٠٩/١٥
|

5 any way
• Is there any way of stretching shoes?
• هیچ راهی وجود ندارد که این کفشها کمی گشادتر شود؟
١٣٩٩/٠٩/١٥
|

6 enlightened
• He enlightened me on this subject.
• او این موضوع را برای من روشن کرد.
١٣٩٩/٠٩/١٠
|

7 even so
• There are a lot of spelling mistakes; even so, it's quite a good essay.
• با وجود اینکه اشتباهات املایی زیادی دارد، اما باز هم مقالۀ خوبی است.
١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

8 even so
• I had a terrible headache, but even so I went to the concert.
• با وجود اینکه سرم به شدت درد میکرد،به کنسرت رفتم.
١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

9 meanwhile
• Mother went shopping; meanwhile, I cleaned the house.
• در مدتی که مادرم برای خرید بیرون بود، من خانه را تمیز کردم.
١٣٩٩/٠٥/٢١
|

10 step aside
• He didn't want to step aside from his chairmanship.
• او نمیخواست از سمت ریاست کنارهگیری کند.
١٣٩٩/٠٥/٢١
|

11 step aside
• I'm not ready to step aside yet.
• هنوز برای کنار ه گیری کردن امادگی ندارم.
١٣٩٩/٠٥/٢١
|

12 step aside
• He is unwilling to step aside in favour of a younger person.
• او تمایلی ندارد که به نفع یک نفر جوانتر کناره گیری کند.
١٣٩٩/٠٥/٢١
|

13 step aside
• Could you guarantee not to step aside?
• میتونی ضمانت کنی که کنار نمیکشی؟
١٣٩٩/٠٥/٢١
|

14 teach
• The communists taught that capitalism was a corrupt economic system.
• کمونیستها به مردم می آموختند که نظام سرمایه داری یک نظام اقتصادی فاسد است
١٣٩٩/٠٥/١٤
|

15 teach
• Her mother taught her to shake hands with people when being introduced.
• مادرش به او یاد داد زمانیکه او را به شخصی معرفی میکنند، با آن شخص دست بدهد.
١٣٩٩/٠٥/١٤
|

16 early
• Early in the play, one of the characters dies.
• در ابتدای نمایش یکی از شخصیتها میمیرد.
١٣٩٩/٠٥/١٤
|

17 efficient
• Because he was an efficient worker, he had time left over to develop some of his own ideas.
• از آنجاییکه او کارگر کارآمد و چالاکی بود، فرصت پیدا میکرد تا برخی از ایده های خود را عملی کند.
١٣٩٩/٠٥/١٤
|