نوع مدال

پاسخ با حداقل ٥ رای

-
بپرس
-
٣ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
subsistence: عجیبه که اکثرا صفت معنی کردند. subs ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
presage: جهت روشن شدن مفهوم کلمه بد نیست بدا ...
١ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ube: سیب زمینی بنفش از انواع سیب زمینی ه ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
hominids: نوع انسان انسان ریخت ها انسان واران
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
within striking distance: در آستانه ی . . . خیلی نزدیک به. . ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
psychological brake: ترمز روانی با مفهوم بازدارندگی یا ه ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
airy speculation: حدس و گمان بی سند و مدرک حرف از روی ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
passenger pigeon: کبوتر مسافر کبوتر مهاجر بومی آمریکا ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
grubby pink: صورتی چرک
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
unfazeable: بی باک بی پروا جسور بی ترس و وحشت
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
scribbled with: پر از مملو از
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
radio static: radio static = radio noise صدای خش ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
get twisted: روی مواد تحت تاثیر الکل I promised ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
theogony: ایزدتبارنامه
٣ ماه پیش
نوع مدال

تکمیل درباره من

-
همه
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
undermine: متزلزل کردن
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
slouch: فعل: لش کردن، غش کردن ( مجازاً ) ، ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
expedition: من نمی فهمم این دوستانی که بدون کمی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
impending: این واژه، معنای منفی دارد پس کلماتی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
condescending: ( صفت ) تحکم آمیز، از بالا به پایی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
barking: این کلمه به عنوان صفت برای شخص: دیو ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
poseidon: پوسیدون یا نپتون ایزد یا الهه دریاه ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
pep talk: سخنرانی انگیزشی یا تهییجی
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
unsettling: حیرت انگیز، تفکربرانگیز
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت حداقل ٦٠٠ رای

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
vantage: vantage point کمین گاه
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
inflection: در مورد �آواشناسی� به معنای تغییر ل ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
mist net: توری است که دانشمندان، شکارچیان و . ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
likes and dislikes: خوش آمدن ها و بد آمدن ها خوشایندها ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
task: پیشنهاد: دوستان از آنجا که بعضی کلم ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
complex: تفاوت complex و complicated به عنوا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
essay: جُستار
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
wimpy: ترسو، ضعیف، بی عرضه
٦ ماه پیش
نوع مدال

اولین لایک کردن

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت حداقل ٣٠٠ رای

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
truism: امر بدیهی، امر مسلم، حقیقت مسلم
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
catch phrase: شعار، تکیه کلام ( شخص معروف ) ، شعا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
developmentalist: محققان/ دانشمندان حوزه رشد
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
in particular: مشخصاً، به طور مشخص. این قید برای ا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
landfill: توجه کنید که 1. خاکچال یکی از روشها ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
bird eye view: دید کلی، دید همه جانبه، نگاه از بال ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
correlational: هم بسته، همبسته دقت کنید که correla ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
epidemiologist: برخلاف تصور برخی دوستان اپیدمیولوژی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
self indulgence: خودسرانه، خودسر. زیرا تعریفش در دیک ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
pair up: ( دو چیز را ) با هم در نظر گرفتن. ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
expressiveness: نشان دادن عواطف و افکار= واکنش= برخ ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
expressiveness: نشان دادن عواطف و افکار= واکنش= برخ ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
eerie: موهوم، مرموز، وهم آلود
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
neurophysiology: فیزیولوژی اعصاب، علم شناخت کارکردها ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
sibling: از آن دوستی که نوشته خواهر و برادر ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
unsettling: حیرت انگیز، تفکربرانگیز
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
guru: پیشوا، مراد این کلمه دقیقا معادل کل ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
rhyme: گاهی به معنای تطابق، شباهت، همخوانی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
inhibition: در روانشناسی امروز به این میگن: ترم ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
differential: تبعیض آمیز، تمایزآمیز
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
perception: درک، تصور،
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
sensation: sensation در مقابل perception یعنی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
overgeneralization: فراتعمیم، فرا تعمیم دهی، فرا تعمیم ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
undergeneralization: فروتعمیم، فروتعمیم دهی، فرو تعمیم د ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
clueless: سرگردان - درمانده
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
picky eating: بد غذایی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
gasp: این کلمه در درجه دوم معنی نفس نفس ز ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
common law: مجموعه قوانینی که از زمان های دور ب ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
common law: مجموعه قوانینی که از زمان های دور ب ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
anesthesia: بی هوشی بی حسی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
anesthesia: بی هوشی بی حسی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
schlep: به دنبال خود کشیدن، کشان کشان بردن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
praxeology: کردارشناسی. رفتارشناسی معادل اشتب ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ethologist: رفتارشناس، ethology= رفتارشناسی کرد ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
distinguishable: متمایز
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
distinguishable: متمایز
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
mind reader: ذهن خوان - ذهنخوان
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
mind reader: ذهن خوان - ذهنخوان
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
communicator: ارتباط گیرنده
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
expedition: لشگرکشی
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
interbreed: من نمی دونم تاکید بر اصلاح نژاد از ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
interbreed: من نمی دونم تاکید بر اصلاح نژاد از ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
magnifying: بزرگ نما
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
dyad: زوج
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
denigrate: ( کسی را ) بد کردن، بد دانستن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
thereof: مانند آن، ( در اشاره به مورد قبلی ) ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
preppy: به بچه مایه دارهای مدرسه میگویند. د ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
charter school: مدرسه نمونه، مدرسه نمونه مردمی، هیئ ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
grants: ( در زمینه دانشگاه ) کمک هزینه
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
medical: درمانی مثلا medical research پژوهش ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
preparation: ترکیب ( دارویی )
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
unfurnished: ( معنای ادبی ) لخت، بی پیرایه، فقیر ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
wire: در رابطه با ذهن انسان معنای سازوکار ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
intake: پذیرش ( بیمار )
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
verbal abuse: بددهنی و فحاشی، استفاده از کلمات نا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
behemoth: در اصطلاح یعنی غول، مثلا غول فروشگا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
barking: در پاسخ به دوست عزیز، ممد عرض کنم ا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
barking: این کلمه به عنوان صفت برای شخص: دیو ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
outburst: انفجار خشم ( روانشناسی )
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
concentration camp: میدانم در گوگل ترنسلیت و به تبعیت ا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
etiquette: عرف
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
self effacing: گوشه گیر خجالتی مردم گریز خودکم بین ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
toggle: خاموش و روشن کردن؛ فعال و غیر فعال ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
creole: تفاوت pidgin و creole از لحاظ کاربر ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
for the duration of: تا آخرِ. . . .
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
clam up: عامیانه میگن لالمونی گرفتن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ethology: رفتارشناسی ( این کلمه به لحاظ علمی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
punitive: مجازاتگر مثلا والدین مجازاتگر
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
egalitarian: صفت است: برابریخواه، مساوات طلب، تس ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
forager: خوراک جو ( در بومشناسی و تکامل )
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
parish: در برخی کشورها کشیش نشین، در برخی د ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
prank: این کلمه به معنی شوخی سرکاریه. اون ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
bifocals: عینک دو لنزه، عینک دو عدسی، عینک دو ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
confounding factors: عوامل مخل - عوامل اخلالگر
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
timeout: زمانی که کودکان به عنوان تنبیه باید ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
run wild: ( در مورد کودکان ) شلوغ کردن، دویدن ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
medicine: طب - پزشکی - دارو
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
essay: جُستار
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
jury rigged: موقتا سر پا شده، ( چیزی که ) به فرا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
chutzpah: جیگر داشتن، جیگر، جرات، بی عاری، بی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
permissive: در نسبت به افراد: روادار - آسان گیر ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
boast: لاف زدن، سخن گزاف گفتن، گزافه گویی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
curve ball: منظور خود توپ نیست. منظور نوعی ضربه ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
constitute: این فعل معادل خیلی سرراستی در فارسی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
randomness: دکتر محمد ابراهیم محجوب حرفشان درست ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
for the sake of argument: با توجه به تعریف زیر as a basis for ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
birder: پرنده نگر از birding یعنی پرنده نگ ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
awe: ابهت، سهم ( به معنای ترس )
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
hiking: با توجه به معنای آن در خود فرهنگ ها ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
elusive: دیریاب، دشواریاب، دشوارفهم و . . .
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
derivative: ( درباره ایده ها ) برگرفته، دست دوم ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
reciprocity: معنای این کلمه به همکاری و کمک متقا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
humanization: دوستان پیشنهاد میکنم قبل از معنی نو ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
affiliational: پیوندجویانه، خویشاوندی، خویشی جویان ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
minutely: با دقت، با دقت و جزئی نگری، با توجه ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
nomadic: کوچرو
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
productivity: productivity معنای خلاقیت نداره حتی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
peacemaker: میانجی، آشتی دهنده، واسطه ( صلح )
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
jumping off place: نقطه ای که یک فعالیت یا رویداد آغاز ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
tempo: برای اینکه با هم اشتباه نگیریم temp ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
extended family: شرط اینکه به خانواده ای بگیم گسترده ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
stew: ( فعل ) حرص خوردن
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
uncomprehendingly: مات و مبهوت ( به دلیل اینکه فرد اصل ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
communal: در تکمیل صحبت TERRAFXRM نکته دیگر ا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
thrash out: سنگها را وا کردن - کامل مورد بحث قر ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
tyrannosaurus: tyrannosaur یا tyrannosaurus یک نوع ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
theropod: ددپایان رده ای از دایناسورها با پاه ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
civil war: با حروف بزرگ معمولا منظور جنگ داخلی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
phonics: صداکشی، آموزش خواندن و نوشتن از طری ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
phonics: صداکشی، آموزش خواندن و نوشتن از طری ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
sight word: در انگلیسی به واژگانی می گویند که ن ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
sight word: در انگلیسی به واژگانی می گویند که ن ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
felony: جرائم جدی ( حقوق )
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
cynical: cynical معنایی دو گانه دارد هم ویژگ ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
workstation: میز کار یا ایستگاه کاری/درسی/تحقیقا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
drive: دوستانی که مثال هایی مثل Hill Drive ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
panic: panic اصطلاح تخصصی حوزه روانشناسی م ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
impending: این واژه، معنای منفی دارد پس کلماتی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
actual suicide: خودکشی منجر به مرگ، خودکشی واقعی در ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
imperative: اسم: ضرورت صفت: ضروری، حیاتی، بسیار ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
contrivance: ابداع، ابتکار، تدبیر، ماشین، دستگاه
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
responsiveness: با توجه به تعریف آکسفورد the qualit ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
predatory: نمی دانم معنای افسارگسیخته و از هم ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
hook: پر عزیز، off the hook یعنی از مخمصه ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
off brand: برند بی کیفیت و گمنام
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
blackout: Blackout windows یعنی پنجره هایی که ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
condo: تفاوت condo با آپارتمان اینه که اول ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
crumbling: صفت است درب و داغان قراضه کهنه از ه ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
skeletomuscular: سیستم استخوان و عضلات
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
skin conductance: رسانش الکتریکی پوست رسانایی الکتریک ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
canopy: در فرهنگ آکسفورد دو معنا برای canop ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
pendulant: حالتی که یک شی آویزان تاب می خورد و ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
residential treatment: درمان اقامتی: نوعی از درمان که مستل ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
chinchilla: چینچیلا یه موشه! گربه سفید ایرانی ؟ ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
pathetic fallacy: از آرایه های ادبی است. در فارسی: جا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
speakable: در مثال زیر: one can learn a great ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
credo: مرام، مسلک محمدرضا باطنی، فرهنگ معا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
habitat degradation: تخریب زیستگاه، نابودی زیستگاه، تضعی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
montane: در آکسفورد آمده of or inhabiting m ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
noninteractive: غیرتعاملی بی تعامل بدون برهم کنش غی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
amnity: دوستی همگرایی دوستانه رابطه دو طرفه ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
amphibology: کژتابی، ابهام. ایهام یک آرایه ادبی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
least cost analysis: تحلیل هزینه ی حداقل تحلیل هزینه ی ح ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
sinew: دو معنا دارد: 1. معنای عینی: پی، رب ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
peaceable kingdom: عصر ظهور در پیشگویی های اشعیای نبی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

-
دیکشنری
-
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

-
دیکشنری
-
٦ ماه پیش