نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٣١
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٢٤
نوع مدال

ثبت حداقل ٣٠٠ رای

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١