دکتر امین روشنی

دکتر  امین روشنی Dr of vet. med. , Theriogenology PHD resident at university of Tehran 🐈 🐎 🐄 🩺

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcraniad١٠:٤٥ - ١٣٩٩/٠٩/٠٤دامپزشکی و علوم دامی به سمت سر یا قدام ( toward head or the anterior end )گزارش
2 | 0
withhold٢٢:٥١ - ١٣٩٩/٠٩/٠٢دامپزشکی و علوم دامی دوره منع مصرف ( مثلا شیر یا گوشت )گزارش
2 | 0
carp٢٢:٣١ - ١٣٩٩/٠٩/٠٢دامپزشکی و علوم دامی مچ دستگزارش
2 | 1
metatarsal٢٢:٣٢ - ١٣٩٩/٠٩/٠٢دامپزشکی و علوم دامی قلم پاییگزارش
0 | 0
tars٢٢:٣١ - ١٣٩٩/٠٩/٠٢دامپزشکی و علوم دامی مچ پاگزارش
0 | 0
metacarpal٢٢:٢٩ - ١٣٩٩/٠٩/٠٢دامپزشکی و علوم دامی قلم دستیگزارش
5 | 0
intermittent positive pressure ventilation١٨:٤٦ - ١٣٩٩/٠٩/٠٢دامپزشکی و علوم دامی ونتیلاسیون فشار مثبت متناوب ( IPPV )گزارش
0 | 0
embarrassment١٨:٣١ - ١٣٩٩/٠٩/٠٢دامپزشکی و علوم دامی اختلال عملکردی ( مثلا قلبی ریوی )گزارش
5 | 1
poll١٨:٠٨ - ١٣٩٩/٠٩/٠٢دامپزشکی و علوم دامی برآمدگی صورت در ناحیه استخوان اکسیپیتال ( بین یا پشت گوش ها )گزارش
5 | 0
regurgitation١٧:٤٥ - ١٣٩٩/٠٩/٠٢دامپزشکی و علوم دامی برگرداندن غدا یا بالا آوردن غدا که در نشخوارکننده جزئی از نشخوار بوده ولی در دام های دیگر غیرطبیعی استگزارش
14 | 0
scirrhous١٤:٢٥ - ١٣٩٩/٠٩/٠٢دامپزشکی و علوم دامی سیروز بافتیگزارش
0 | 0
media١٤:٢٣ - ١٣٩٩/٠٩/٠٢دامپزشکی و علوم دامی محیط کشت میکروارگانیسمی محیط ( برای ivf, icsi و . . . )گزارش
14 | 1
strike out١٧:٥٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢٨دامپزشکی و علوم دامی حمله گربه ماده به نر بعد از جفت گیری ( 77% )گزارش
5 | 0
induced ovulator١٣:٢٩ - ١٣٩٩/٠٨/٢٦دامپزشکی و علوم دامی تخمک گذار القایی یا انگیزشی ( مثل خانواده گربه سان یا همان Felidae )گزارش
0 | 0
puberal estrus١٣:٢٧ - ١٣٩٩/٠٨/٢٦دامپزشکی و علوم دامی فحلی وابسته به بلوغگزارش
0 | 0
gross١٢:٠٣ - ١٣٩٩/٠٨/٢٥دامپزشکی و علوم دامی ماکروسکوپی و قابل مشاهدهگزارش
34 | 2
withdraw١٤:٣١ - ١٣٩٩/٠٨/١٩بیرون کشیدن گزارش
12 | 1
proprioceptive١٢:٤٤ - ١٣٩٩/٠٨/١٩دامپزشکی و علوم دامی حواس عمقی یا کینستزیا ( ارادی یا غیر ارادی بوده و شامل حس حرکت، حس وضعیت مفصل و حس نیرو می باشد ) ، گاهی به عنوان حس ششم نیز یا ... گزارش
21 | 0
control case١٢:٣٦ - ١٣٩٩/٠٨/١٩دامپزشکی و علوم دامی کیس شاهدگزارش
2 | 0
nibble reaction٠٩:٥٢ - ١٣٩٩/٠٨/١٩دامپزشکی و علوم دامی یا nibble response که دام در اثر خاراندن ناحیه لومبوساکرال لب و زبان و فک خود را به سرعت تکان می دهد ( تست تشخیصی اسکرپی گوسفند ... گزارش
0 | 0
detached mental state٠٩:٤٩ - ١٣٩٩/٠٨/١٩منزویگزارش
0 | 0
mental٠٩:١٠ - ١٣٩٩/٠٨/١٩روانی، مجنون، دیوانهگزارش
9 | 1
consolidation٢١:٠٠ - ١٣٩٩/٠٨/١٨دامپزشکی و علوم دامی سفتیگزارش
18 | 1
bright and alert١٢:٤٩ - ١٣٩٩/٠٨/١٨هشیار و تحریک پذیرگزارش
0 | 0
history١٢:٣٤ - ١٣٩٩/٠٨/١٨دامپزشکی و علوم دامی تاریخچه دامگزارش
9 | 1
red mite١٢:٣٠ - ١٣٩٩/٠٨/١٨درمانیسوس گالینه جرب قرمز طیور۷۴گزارش
2 | 0
mange١٢:٢٨ - ١٣٩٩/٠٨/١٨دامپزشکی و علوم دامی هم معنی برای جرب ( مایت )گزارش
5 | 1
scab١٢:٢٧ - ١٣٩٩/٠٨/١٨دامپزشکی و علوم دامی اسکب، گال ( sheep scab )گزارش
2 | 0
malignant catarrhal fever١٢:٢٥ - ١٣٩٩/٠٨/١٨تب نزله ای بدخیم گاوگزارش
0 | 0
maedi visna١٢:٢٣ - ١٣٩٩/٠٨/١٨دامپزشکی و علوم دامی بیماری ویروسی مدی - ویسناگزارش
2 | 0
visna١٢:٢٢ - ١٣٩٩/٠٨/١٨دامپزشکی و علوم دامی ویروسی از خانواده رتروویریده، جنس لنتی ویروس که فرم عصبی بیماری مدی - ویسنا گوسفندی را موجب می شودگزارش
2 | 0
maedi١٢:٢٠ - ١٣٩٩/٠٨/١٨دامپزشکی و علوم دامی ویروسی از خانواده رتروویریده، جنس لنتی ویروس که فرم تنفسی بیماری مدی - ویسنا گوسفندی را موجب می شودگزارش
5 | 1
veterinary١٢:١٧ - ١٣٩٩/٠٨/١٨دامپزشکی، بیطاریگزارش
12 | 0
veterinary medicine١٢:١٥ - ١٣٩٩/٠٨/١٨دامپزشکی، بیطاری، پزشکی حیواناتگزارش
5 | 0
insidious١٢:١٣ - ١٣٩٩/٠٨/١٨دامپزشکی و علوم دامی بیماری نامحسوس، بدون علائم یا با علائم کم پیشروی می کندگزارش
46 | 1
insidious onset١٢:١٢ - ١٣٩٩/٠٨/١٨دامپزشکی و علوم دامی شروع آهسته و نامحسوس یا بدون علائم و یا علائم کم ( در مورد بیماری )گزارش
5 | 1
head deviation١١:٣٥ - ١٣٩٩/٠٨/١٨دامپزشکی و علوم دامی انحراف سر دام ( مثلا در اثر لیستریا یا . . . )گزارش
0 | 0
circling١١:٣٣ - ١٣٩٩/٠٨/١٨دامپزشکی و علوم دامی چرخش دام به دور خود ( مثلا در اثر لیستریا یا ویسنا یا . . . )گزارش
18 | 0
head tilt١١:٣٢ - ١٣٩٩/٠٨/١٨دامپزشکی و علوم دامی انحراف سر دام ( مثلا در اثر بیماری ویروسی ویسنا )گزارش
12 | 1
suppurative١٤:٤٤ - ١٣٩٩/٠٨/١٧دامپزشکی و علوم دامی اگزوادی چرکی ( چرک )گزارش
2 | 0
ill thrift١٤:٤٠ - ١٣٩٩/٠٨/١٧دامپزشکی و علوم دامی رشد ضعیف یا کمتر از حد مورد قبولگزارش
14 | 1
patent١٢:٤١ - ١٣٩٩/٠٨/١٧دامپزشکی و علوم دامی ۱. باز و غیر مسدود ۲. آشکار، واضح 3. حق ثبت اخترعگزارش
53 | 1
clean and jerk١١:٢٦ - ١٣٩٩/٠٧/٠٨حرکت دو ضرب وزنه برداریگزارش
12 | 0
repellent١٩:١٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠٧دامپزشکی و علوم دامی مواد دور کنندهگزارش
16 | 0
head fly١٢:٢٥ - ١٣٩٩/٠٧/٠٧دامپزشکی و علوم دامی مگس سرگزارش
0 | 0
blowfly١٢:٢٤ - ١٣٩٩/٠٧/٠٧دامپزشکی و علوم دامی مگس لاشهگزارش
2 | 0
oviposition١١:٤٥ - ١٣٩٩/٠٧/٠٧دامپزشکی و علوم دامی تخم گذاری، تخمک گذاریگزارش
0 | 0
rotation grazing١٧:٤٢ - ١٣٩٩/٠٧/٠٦دامپزشکی و علوم دامی چرای چرخشیگزارش
0 | 0
hit one's stride١٠:٥٣ - ١٣٩٩/٠٧/٠٦به حداکثر کارایی رسیدنگزارش
2 | 0
hatch١٩:٠٠ - ١٣٩٩/٠٧/٠١دامپزشکی و علوم دامی جوجه در آوری ، تفریخ شدن، از تخم بیرون آمدنگزارش
7 | 1